PRIVAATSUSEESKIRJAD

Viimati uuendatud 30.06.2020

Austame teie õigust eraelu puutumatusele. Rakendame asjakohaseid protseduure ja turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks ja haldamiseks, järgides kohalduvaid andmekaitsemäärusi ja -põhimõtteid.

See privaatsuseeskiri sätestab, kuidas me haldame teie isikuandmeid oma iGaming-teenuste („teenused“) pakkumisel. See kehtib ettevõttes BML Group Limited ja sellega seotud Euroopas registreeritud ettevõtetes (kes enamasti tegutsevad BML Groupi volitatud töötlejatena), keda selles dokumendis nimetatakse kui „meie“. Seda eeskirja ei kohaldata teistele ettevõtetele väljaspool EL-i või EMP-d, mis kuuluvad laiemasse korporatiivrühma (tuntud kui Betsson Group).

1. Kes me oleme?

Teie isikuandmete volitatud töötleja on BML Group Ltd, mis on Maltal asuv ettevõte registreeritud aadressiga 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

Selles privaatsuseeskirjas sätestatud põhimõtted kehtivad kõikidel juhtudel, kui BML Group Ltd töötleb vastutava töötlejana teie isikuandmeid käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidel. BML Group Ltd kuulub Betsson Groupi, mis hõlmab siin loetletud kaubamärke. Pange tähele, et kuigi mõnes jurisdiktsioonis on meil ka muid ettevõtteid, kellel on asjakohane hasartmängulitsents, on BML Group alati ja kõigil turgudel kõigi eelnevalt nimetatud kaubamärkide vastutav töötleja ning seega Betssoni üksus, mis vastutab teie isikuandmete kogumise, töötlemise, käitlemise ja säilitamise eest.

2. Milliseid andmeid me teilt kogume, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel?

Esiteks peame koguma ja töötlema teavet, mille te esitate meile registreerumisprotsessi käigus või raha deponeerimisel. See on vajalik teie konto avamiseks/seadistamiseks ja võimaldamaks teil kasutada soovitud teenuseid. Selle teabe kogumise ja töötlemise aluseks on teie nõustumine meie tingimustega (meiega sõlmitud lepingu alusel). Teie esitatava teabe tüübid põhinevad teie kasutatavate teenuste spetsiifilistel funktsioonidel ning teil pole võimalik registreerida oma kontot ilma järgnevat teavet esitamata.
• Kontaktandmed: teie nimi, perekonnanimi, aadress, vanus, sünnikuupäev, sugu, meiliaadress, telefoninumber, sihtnumber.
• Kaubamärkide puhul, kus saate raha kanda või meie saidil mängida, kasutades panga ID-d või sarnaseid elektroonilisi tuvastusmeetodeid, volitate meid võtma sellise elektroonilise tuvastussüsteemi kaudu vastu teie isikuandmeid, mida me kogume ja kasutame teie isiku kontrollimiseks ning teie konto avamiseks/seadistamiseks. Selle protsessi kasutamisel sisestatakse pärast teie isiku edukat tõendamist panga ID kaudu teie isikuandmed (sh eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, püsiva elukoha aadress) automaatselt teie profiilile.

Lisaks eeltoodule, mis on minimaalselt vajalik teie konto avamiseks ja soovitud teenuste osutamiseks, vajame teilt ka järgmisi andmeid.
• Finantsandmed: veebimaksete tegemiseks (samuti meiega sõlmitud lepingu alusel). Kogume teie pangakonto/krediitkaardi andmeid, nt krediitkaardi number ja arveldusaadress.
• Lisaks peame seoses kohalduvate rahapesu tõkestamist ja hasartmänge reguleerivate õigusaktidega paluma teilt täiendavaid dokumente, nt isikut tõendavad dokumendid (sh teie ID-kaart või asjakohane dokument), teie foto, asjakohaste krediitkaartide koopiad, teie sissetulekute allikat tõendavad dokumendid, kommunaalarved ja muud dokumendid, mis sõltuvad kohalduvast jurisdiktsioonist ja teostatud tehingutest. Pange tähele, et meie rahapesu tõkestamise kohustuste täitmiseks jagatakse isikuandmeid mitmesuguste Betsson Groupi kaubamärkide vahel.
• Samuti peame vastutustundliku mängimise reeglitest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks pidama arvet klientide üle, kes on ennast pannud hasartmängude piiramise nimekirja. Sellesse nimekirja kuuluvate klientide tuvastamise viis oleneb konkreetsest jurisdiktsioonist. Pange tähele, et asjakohastest hasartmänguseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks peame ennast hasartmängude piiramise nimekirja pannud klientide ja hasartmänguprobleemidega klientide andmeid jagama ning kontrollima Betsson Groupi ettevõtete vahel ja kohalike ametiasutustega, et võimaldada hasartmängukeeldu kogu võrgustikus ning rakendada vajadusel muidu sarnaseid meetmeid.

Eelnimetatud punktid on minimaalne vajalik teave, mida me kogume, et registreerida teid meie kliendiks ja seadistada teie konto. Pange tähele, et kui te ei soovi meile seda teavet anda, ei saa me teile soovitud teenust osutada.

Lisaks kogume ja töötleme andmeid, mille oleme loonud teie tegevuse põhjal meie teenuste kasutamise ajal. Selliseid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.
• Eelkõige on meil vaja neid andmeid koguda, et osutada teile soovitud teenuseid.
• Meie klienditugi töötab 24/7, et lahendada meie teenuste kasutamisel ilmnevaid mis tahes tehnilisi või muid probleeme. Teie abistamiseks on neil vaja kasutada andmeid, mille te esitasite registreerumisel, aga ka teie tegevuse andmeid, et võimaldada teil kasutada meie teenuseid ilma probleemideta vastavalt meie tingimustele. Pange tähele, et kõned meie klienditoele võidakse võimalike juriidiliste vaidluste jaoks salvestada.
• Peame analüüsima kogu klienditegevust ja hasartmänguharjumusi, sh tehtud panuseid, et osutada teile soovitud teenust meiega sõlmitud lepingu alusel (teenuse osutamiseks vajalikud andmed). Neid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.
 • Me oleme kohustatud rakendama meetmeid, et tuvastada ja uurida teenustega seotud mis tahes kahtlustatavaid ebaseaduslikke või petturlikke tegevusi, sh võimalik rahapesu, kuritegelikul teel saadud tulu kasutamine, terrorismi rahastamine ja pettused. Seega peame seoses kohustustega, mis tulenevad asjakohastest rahapesu tõkestamise ja hasartmängulitsentsi õigusaktidest, analüüsima teie tehinguid/panuseid/käitumist ja koostama riskiprofiili. See hõlmab identiteedi kontrollimist, aga ka muid meetmeid, mis olenevad jurisdiktsioonist ja juhtumi asjaoludest (kahtlaste/riskantsete tegevuste korral peame kohaldama täiendavaid kontrollimeetmeid).
 • Peame analüüsima teie tegevust ja hasartmänguharjumusi, et ennetada, tuvastada ja hallata vastutustundliku mängimise probleeme ning tagada, et te kasutaksite meie teenuseid vastutustundlikult ja kooskõlas asjakohaste hasartmänge reguleerivate õigusaktidega. Kooskõlas meie vastutustundliku mängimise protseduuridega viime läbi mängijate riskianalüüse, analüüsides käitumist, tehinguid, kasutust ja muid andmeid, nt suhtlust.
 • Oma äritegevuse kaitsmiseks, meie tingimuste alusel õigluse tagamiseks ning pettuste ennetamiseks ja tuvastamiseks peame kontrollima kinnipidamist meie tingimustest ja sise-eeskirjadest, et nt keelata, lõpetada või piirata mõni panus, kihlvedu või konto, hallata meie riske ja koefitsiente jne. Selle tegemiseks peame töötlema teie tegevuse ja panuste ajaloo andmeid.
 • Mõnel juhul võime teatavate toimingute tegemiseks kasutada täielikult või osaliselt automatiseeritud otsustusprotsesse. Näiteks takistavad meie süsteemid teid automaatselt, kui püüate deponeerida enda määratud piirangust rohkem raha; kui püüate registreeruda sanktsioonide nimekirja kantud riikidest (või pettuse tõttu musta nimekirja kantud IP-aadressilt); või kui olete riikliku taustaga isik (PEP); või kui meie teenuseid (nt mänge) püüab kasutada end hasartmängude piiramise nimekirja pannud mängija. Pange tähele, et otsuseid, millel on õiguslikke või olulisi tagajärgi, ei tehta ilma inimese sekkumiseta, v.a juhul kui see on seadusega lubatud või vajalik teiega lepingu sõlmimiseks.
 • Samuti toetuvad profiilide koostamisele kõik eelnimetatud töötlustoimingud, mis hõlmavad panustamisharjumuste/käitumise ja muude kliendiga seotud andmete analüüsi. Kasutatavaid tööriistu ja protseduure toetab põhjalik uurimistöö ning neid kontrollitakse ja täpsustatakse pidevalt, et tagada nende õiglus, tõhusus ja erapooletus. Pange tähele, et teavet nende profileerimistegevuste kohta, eelkõige nendel eesmärkidel tehtavate profileerimistegevuste loogikat (rahapesu tõkestamine, vastutustundliku mängimise seadused, pettuste tuvastamine, riskantsete panuste riskianalüüs) ei saa avalikustada, kuna see võimaldaks klientidel mööda hiilida mehhanismidest, mis on paigas meie äritegevuse kaitsmiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Samuti analüüsime teie panustamisharjumusi ja tegevust, et uurida ja tuvastada võimalikke probleeme, mis on seotud ausa mängu järelevalve, väärkäitumise ja muude spordis väga ebasobivate käitumisviisidega, nt kokkuleppemängud, lähtudes meie õigustatud huvidest ja/või seadusest tulenevatest kohustustest. Kui me kahtlustame sellist tegevust või saame asjakohase organi (sh spordiorganisatsioonid ja ühingud) põhjendatud ja õigustatud taotluse jagada sellise tegevuse kohta käivat teavet, oleme kohustatud need andmed neile avaldama.
 • Põhinedes oma õigustatud huvil viime läbi küsitlusi ja turu-uuringuid, et hinnata kliendikogemust ja teha kindlaks, kuidas saaksime oma teenuseid ja tooteid täiustada, prioriseerida meie toodete funktsioone ja täiustada tootekujundusi või hinnata loomingulisi kampaaniaid, et tagada kommunikatsiooni asjakohasus ja sobivus. Selleks kasutame andmeid, mille te esitasite meile registreerimisel, aga ka uuringutega kogutud andmeid. Saate sellise töötlemise osas alati vastuväiteid esitada. Pange tähele, et enamik meie uuringutest ja turuanalüüsist on anonüümsed (s.t need ei hõlma mingit isikuandmete töötlemist), jäädes seega selle eeskirja rakendusalast välja.
 • Kasutame teie varem kasutatud toodete andmeid, teie eelistuste ja teenuste kasutamise kohta käivat teavet, tuginedes meie õigustatud huvile soovitada teile muid tooteid/sooduspakkumisi, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda (võite saada suunatud reklaame). Pidage meeles, et võime selle loogika põhjal kasutada eri kaubamärkides pisut erinevaid profileerimise tüüpe, et pakkuda teile kõige asjakohasemat teavet ja soodustusi. Kui teatud tüüpi profileerimine võib teile avaldada õiguslikku või sarnast olulist mõju, küsime enne selliste meetmete rakendamist teie nõusolekut. Pange tähele, et teil on alati õigus sellise andmete töötlemise osas esitada vastuväide ja me lõpetame teie turunduseesmärkidel profileerimise seal, kus me seda kasutame.
 • Kogume teavet seadmete kohta, millest te kasutate meie tooteid ja teenuseid, et tagada meie teenuste turvaliste osutamine ja tehniliste probleemide lahendamine. See hõlmab muuhulgas teie IP-aadressi (number, mis identifitseerib konkreetse seadme internetis ja mida teie seadmel on vaja veebisaitidega suhtlemiseks), riistvara mudelit, operatsioonisüsteemi ja selle versiooni, tarkvara, eelistatud keelt, seerianumbreid, seadme liigutamise andmeid, mobiilsidevõrgu teavet ja asukohaandmeid.
 • Kogume ka serverilogisid, mis sisaldavad selliseid andmeid nagu teie sisselogimised (esimene sisselogimine, viimane sisselogimine, viimane nurjunud sisselogimine), sisselogimiste kestust, teie kasutatavaid rakendusefunktsiooni või lehti, rakenduse krahhe ja muud süsteemitegevust.
 • Kõiki teie andmeid võidakse analüüsida ärianalüüsi ja äriteabe eesmärkidel, kus rakendatakse peamiselt anonümiseeritud andmeid, nii et see ei mõjuta teie privaatsust ega isikuandmeid.
 • Kõigi teie andmeid säilitatakse ja neid võidakse kasutada võimalike juriidiliste nõuete esitamiseks, et kaitsta meie ettevõtte äritegevust, lähtudes meie õigustatud huvidest.
Lisaks eeltoodule kasutatakse teie kontaktandmeid või profiili ID-d järgmistel eesmärkidel:
• pakkumiste ja muude reklaammaterjalide edastamiseks teie registreeritud e-posti aadressile, telefoninumbrile või muule otsekontaktile, lähtudes teie nõusolekust saada otseturunduse sõnumeid. Pange tähele, et saate oma otseturunduse kommunikatsiooni sätteid igal ajal tasuta muuta oma kontol, saates meile e-kirja või kasutades tellimuse tühistamise nuppu, et loobuda otseturundussõnumite saamisest oma telefoninumbrile ja e-posti aadressile;
• teie profiilile saidi-/rakendusesiseste turundussõnumite saatmiseks, lähtudes meie õigustatud huvist teavitada teid kõigi meie kaubamärkidega seotud olulistest uuendustest/kampaaniatest. Näete neid sõnumeid ainult siis, kui logite oma profiilile (rakendusse) sisse. Staatiline mängusisene reklaam on osa meie teenustest (s.t see pole otseturundus, kuna reklaamid ei põhine mingitel kasutaja omadustel, vaid on samad kõigile kasutajatele). Dünaamiline mängusisene reklaam kohandatakse kasutaja jaoks, nii et võite sellise andmete töötlemise osas alati esitada vastuväite, saates meile e-kirja;
• teile tõuketeatiste saatmiseks, et hoida teid kursis kõigi meie kaubamärkidega seotud oluliste sündmuste/kampaaniatega, kui te sirvite meie või muid veebisaite; see toimub ainult teie nõusolekul, mille saate igal ajal tühistada;
• teie konto ja teenustega seotud teenuseteadete edastamiseks eri suhtluskanalites. See põhineb meie seadustest tulenevatel kohustustel, meie lepingul teiega ja/või meie õigustatud huvil hoida teid asjadega kursis, nagu ka teie õigustatud huvil saada teavet oluliste uuenduste kohta, mis mõjutavad meie teenuste kasutamist. Kasutame teie teavitamiseks teie kontaktandmeid (e-post, SMS või telefon, kui see on mõistlik) või saadame need sõnumid teie profiilile. Pange tähele, et need pole turundussõnumid, vaid teenuseteave, mida peate meie kliendina teadma. Pidage meeles, et kui teenuseteavet saadetakse teile meie või teie õigustatud huvides, on teil alati õigus sellise andmete töötlemise osas esitada vastuväide.

Võime teie käest kogutud andmeid kombineerida teabega, mille me oleme loonud või saanud teistest allikatest, nt avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt ja muudelt kolmandatelt pooltelt (nt andmevahendajatelt). See hõlmab järgmist.
• Andmete töötlemisel kuritegevuse ja pettuste ennetamise või tuvastamise ning vastutustundliku mängimisega seotud eesmärkidel, nagu on kirjeldatud eespool, tuginedes meie seadustest tulenevatele kohustustele ja õigustatud huvile, täiendame teie antud andmeid kolmandatelt teabega, mida me saame kolmandatelt pooltelt või kõrvutades neid kolmandate poolte allikatega, sealhulgas internetis teie kohta või teie poolt avaldatud teave ning andmed, mida pakuvad kolmandast poolest pakkujad, nt KYC („tunne oma klienti“) agentuurid, verifitseerimisteenuste/tööriistade pakkujad jne.
• Andmevahendajad, kellele te edastasite oma andmeid jagamiseks nende äripartneritega, või mis tahes muu ettevõte, kellel on õigus teie andmeid jagada. Kasutame neid andmevahendajaid/ettevõtteid, kui soovime oma kliendiandmeid rikastada lisateabega, mida nad valdavad teie muude tegevuste kohta. Samuti võime neid vahendajaid ja teisi ettevõtteid (sotsiaalmeediaplatvormid jne) kasutada turunduseks potentsiaalsetele klientidele, luues potentsiaalse vaatajaskonna segmente, kellele võivad meie tooted huvi pakkuda, ja sihtides neid saadaolevate tehnoloogiate (DPS, reaalajas pakkumised jne) vahendusel turunduskampaaniatega. Pange tähele, et kui me kasutame teie andmeid nendel eesmärkidel, teeme koostööd ainult partneritega, kes võivad meile kinnitada, et nad on teie käest andmeid kogunud vastavalt GDPR-ile (s.t teie nõusolekul). Lisaks hoolitseme selle eest, et töötleksime teie isikuandmeid vastavalt GDPR-i põhimõtetele ega saaks andmeid teie käitumise kohta, mis paljastaks teie isikuandmete erikategooriaid.

Samuti kogume oma klientide ja veebisaitide külastajate kohta teatud teavet küpsiste vahendusel. Vajame teie selgesõnalist nõusolekut kõigi küpsiseliikide kohta, v.a vältimatult vajalikud küpsised. Meie kasutatavate küpsiste kohta leiate kogu teabe meie küpsiste eeskirjast ja meie küpsistega nõustumise bännerilt.

3. Kellega me võime teie andmeid jagada?

Teie isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse (selles eeskirjas kirjeldatud eesmärkidel) Betsson Groupi kuuluvatele EMP ettevõtetele äri- ja halduseesmärkidel vastavalt meie kontsernisisestele andmetöötluslepingutele.

Lisaks jagame teie andmeid oma äripartneritega (saajatega), et pakkuda teile soovitud teenuseid. Üldjuhul on need partnerid meie volitatud töötlejad, kes tegutsevad ainult vastavalt meie juhistele. Mõnikord võivad nad tegutseda ühiselt/eraldi vastutava töötlejana (nt makseteenuste pakkujad või sotsiaalmeediaplatvormid). Jagame teie andmeid nendega alati vastavalt GDPR-ile ja asjakohastele lepingutele. Saajad, kellega me andmeid jagame, kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:
• mängu- ja tarkvarapakkujad;
• kolmandast poolest tarnijad, kes pakuvad tehnilist tuge ja haldavad teie kontot meie juures;
• analüüsi- ja otsingumootorite pakkujad, kes abistavad meid saidi täiustamisel ja optimeerimisel;
• kommunikatsioonivahendite pakkujad, nt meie turundusplatvormide või kõne- ja SMS-mobiilside teenusepakkujad;
• partnerid, kes viivad meie nimel läbi küsitlusi ja turu-uuringuid;
• interaktiivsed meediaplatvormid (sotsiaalmeediaplatvormid ja muu sarnane);
• organisatsioonis, mis võimaldavad meil paigutada teie külastatavatele kolmanda poole veebisaitidele ja platvormidele huvitavaid ning asjakohaseid pakkumisi;
• makseteenuse pakkujad ja maksete vahendajad;
• pilveteenuse pakkujad;
• analüüsitööriistad;
• pettustevastase võitluse, riski- ja vastavusteenuste pakkujad (KYC kontrolliteenuse pakkujad jms);
• teabe kontrolliteenuste pakkujad nende andmete kinnitamiseks, mida te annate meile meiega suheldes või meiega lepingu sõlmimisel;
• professionaalsed nõustajad, nt juristid, audiitorid, konsultandid ja kindlustusandjad, kes pakuvad meile juriidilisi, nõustamis- ja kindlustusteenuseid;
• muud partnerid, kes aitavad meil luua teie jaoks paremat kogemust.

Teenuste kasutamise ajal võite leida linke kolmanda poole veebisaitidele/rakendustele (nt identiteedi maskeerimise tööriistadele või sotsiaalmeediaplatvormidele). Pange tähele, et see privaatsuseeskiri ei kehti sellistele kolmanda poole veebisaitidele/rakendustele. Soovitame enne selliste kolmanda poole veebisaitide/rakenduste kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda nende privaatsuseeskirjad ja kasutustingimused, et saada parem ülevaade, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad.

Pange tähele, et praegu teostatakse kõik meie kontsernisisesed töötlustoimingud EMP-s. Mõni teenusepakkuja või partner asub USA-s või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kolmandas riigis, territooriumil või sektoris, mille puhul pole Euroopa Komisjoni hinnangul piisav andmekaitse tase tagatud (vt siin loetelu kolmandatest riikidest, mis pakuvad Euroopa Komisjoni andmetel piisavat andmekaitset). Sellistel juhtudel oleme taganud, et andmete edastamisel kohaldataks asjakohaseid kaitsemeetmeid, nt standardsed andmekaitseklauslid.

Pidage meeles, et pakkujate (saajate) loetelu võib erineda sõltuvalt kaubamärgist ja riigist, kus te meie teenust kasutate. Kui te seda taotlete, saame teile esitada saajate kategooriad, kellega me andmeid jagame, ja konkreetsemat teavet andmete edastamise kohta kolmandatesse riikidesse.

Kui see on seadusega nõutav, võidakse teie isikuandmeid avalikustada asjakohasele valitsus-, reguleerivale või õiguskaitseasutusele eri tüüpi kuritegude ennetamiseks ja tuvastamiseks või vastusena kohtukutsele, -määrusele või sarnasele ametlikule taotlusele. Teatavatel juhtudel võivad asjaomased seadused kohustada meid avaldama teie isikuandmeid sellistele finantsasutustele nagu pangad ja maksejõuetuse teenused. Teie isikuandmeid võidakse samuti avaldada kõigile regulatiiv- või spordiametitele seoses ausa mängu alase järelevalve või spordi või mängu reeglite kehtestamise ja/või kuritegude vältimise ja kindlakstegemisega, ja kui on piisavalt alust kahtlustada, et te võite olla seotud selliste reeglite või seaduse rikkumisega, et te teate selliste reeglite või seaduste rikkumisest või kujutate mõnel muul moel ohtu vastava spordi või mängu ausale läbiviimisele. Sellised asutused võivad seejärel kasutada teie isikuandmeid, et selliseid rikkumisi vastavalt oma protseduurireeglitele uurida ja vastavalt käituda.

Võime jagada teie isikuandmeid osaliselt või täielikult selle teenuse hilisema omaniku, kaasomaniku või operaatori ning nende nõustajatega seoses ettevõtete ühinemise, konsolideerimise, ümberstruktureerimise, meie aktsiate ja/või varade olulise osa müügi, pankrotimenetluse või ettevõtte saneerimisega. Samuti võime ise omandada teisi ettevõtteid või nendega ühineda. Kui meie ärikorralduses on muudatusi, teavitame teid sellest vastavalt kohalduvatele seadustele.

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkideks. Kui me teie andmeid enam ei vaja, kustutame asjaomased isikuandmed turvaliselt või muudame need anonüümseks.

Kriteeriumid, mida me kasutame „vajaliku“ määratlemiseks, olenevad andmete laadist, töötlemise eesmärgist, kehtivast õiguslikust alusest (sealhulgas nõusolek), kohaldatavatest seadustest, valdkonna tegevusjuhenditest tulenevatest kohustustest ja muudest seotud asjaoludest.

Pärast teie konto sulgemist säilitame teie andmeid vaid sellises ulatuses, mis on meie õiguslike kohustuste täitmiseks vajalik. Nende hulka kuuluvad näiteks asjakohastest maksu- ja käibeseadustest, rahapesu tõkestamise ja hasartmänguseadustest ning võimalikest teistest regulatiivsetest nõuetest tulenevad ja võimalike kohtuvaidluste lahendamiseks vajalikud kohustused. Pidage meeles, et kehtivate rahapesu tõkestamise ja hasartmänge reguleerivate õigusaktide ning võimalike juriidiliste nõuete tõttu peame kõiki teie isikuandmeid säilitama nendes seadustes määratletud perioodi vältel. Kuna säilitusperioodid sõltuvad jurisdiktsioonist, saate lisateavet oma jurisdiktsioonis kehtivate andmete säilitamise aegade kohta meie andmekaitsetiimilt: dataprivacy@betssongroup.com.

5. Teie õigused:

teil kui andmesubjektil on meie valduses olevate isikuandmete osas teatud õigused. See hõlmab järgmist.

1. Õigus saada kinnitust, et me töötleme teie andmeid, ja saada neile juurdepääs või andmete koopia. Palun arvestage, et tulenevalt asjakohastes seadustes sätestatud eranditest jätame reeglina endale õiguse mitte avaldada järgmisi andmeid:
• teave, mis võib kahjustada käimasolevat sisejuurdlust (näiteks seoses pettuse, boonuste kuritarvitamisega jms) või uurimist, mida asjaomased asutused viivad läbi seoses muude süütegudega;
• meie rahapesu / terrorismi rahastamise tõkestamise ja vastutustundliku mängimise riskianalüüsid ning seireandmed vastavalt kehtivatele seadustele, kuna selline avalikustamine kahjustaks tõenäoliselt äritegevust, võimaldades klientidel mööda hiilida mehhanismidest, mis on spetsiaalselt mõeldud selliste tegevuste ennetamiseks ja tuvastamiseks;
• teave andmesubjektiga käimasolevate läbirääkimiste kohta, kui selline avalikustamine võib kahjustada läbirääkimisi vaidluste/probleemide lahendamiseks;
• teave meie siseprotsesside kohta, sealhulgas kliendihalduse ja riskijuhtimise protseduurid, mis on rangelt konfidentsiaalsed ja mille avalikustamine häiriks ettevõttesisest tegevust;
• teave, mis sisaldab kolmandate isikute isikuandmeid, kuna selline avalikustamine võib kahjustada asjaomaste kolmandate isikute õigusi ja vabadusi; ja
• teave, mis loetakse kutsesaladuseks.

2. Õigus nõuda oma ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist seadusega lubatud ulatuses.

3. Õigus andmed kustutada, kui:
• teie isikuandmeid pole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti;
• andmete töötlemise seaduslikuks aluseks on nõusolek ja te võtate oma nõusoleku tagasi;
• te vaidlustate andmete töötlemise õigustatud huvide alusel ja töötlemise jätkamiseks puudub ülekaalukas huvi;
• andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel ja te olete sellise töötlemise vastu;
• andmete töötlemine on ebaseaduslik; või
• isikuandmed tuleb kustutada seadusliku kohustuse täitmiseks.

Pange tähele, et õigus kustutamisele pole absoluutne ja seda võidakse piirata näiteks tulenevalt meie seaduslikest kohustustest (nt rahapesu tõkestamise seadustest) või juriidiliste nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (s.t me ei saa seda õigust kasutada andmete osas, mida me peame säilitama nende säilitusperioodide vältel).

4. Õigus piirata andmete töötlemist, kui:
• olete palunud meil oma andmed parandada ja meil on pooleli nende andmete õigsuse kontrollimine;
• isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik ja kustutamise asemel taotletakse piiramist;
• teie isikuandmeid pole enam teenuste jaoks vaja, kuid te taotlete meilt nende säilitamist juriidilise nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
• olete vaidlustanud meiepoolse andmete töötlemise õigustatud huvi alusel ja me hindame, kas meie õigustatud huvid on teie omast kaalukamad.

Pange tähele, et piirangu kehtimise ajal säilitatakse teie andmeid, kuid neid töödeldakse ainult siis, kui annate selleks oma nõusoleku, või juriidilise nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või olulise avaliku huvi tõttu.

5. Andmete ülekandmise õigus, s.t õigus edastada meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, laialt levinud ja masinloetavas vormingus teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja toimub automaatselt.

6. Õigus esitada vastuväiteid, kui töötlemine põhineb õigustatud huvidel, avalikes huvides ja/või kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, sh nendeks eesmärkideks profileerimiseks. Viimane on absoluutne õigus, samas kui eesmine nõuab teie huvide, õiguste ja vabaduste tasakaalustatud hindamist meie õigustatud huvide suhtes.

7. Õigus inimese sekkumisele, oma seisukoha avaldamisele ja otsuse vaidlustamisele, kui otsus põhineb üksnes automaatsel otsustusprotsessil, sh profileerimisel, kui see tekitab teie suhtes õiguslikke tagajärgi või sarnast olulist mõju.

Pange tähele, et vastame teie õigustele puudutavatele päringutele hiljemalt 30 päeva jooksul (see periood võib vastavalt asjakohastele seadustele olla ka pikem).

Lõpuks pidage meeles, et teil on õigus esitada kaebus oma alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise asukoha liikmesriigi järelevalveasutusele. Samuti võite esitada kaebuse meie juhtivale järelevalveasutusele, milleks on Malta teabe- ja andmekaitsevoliniku büroo.

6. Kuidas meiega ühendust võtta:

Teie andmetöötleja, kes vastutab teie isikuandmete eest asjakohase Euroopa Liidu andmekaitseseaduse eesmärkidel, on: BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-posti aadress: dataprivacy@betssongroup.com.

Meil on eraldi andmekaitsespetsialist. Kui teil on küsimusi nende andmekaitsepõhimõtete või meie andmekogumistegevuste kohta, võtme meiega ühendust ülal toodud aadressil või e-posti aadressil ning märkige ära oma asukohariik ja küsimuse olemus.

7. Selle privaatsuseeskirja muudatused

Aegajalt teeme me selles privaatsuseeskirjas muudatusi ja parandusi ning anname teile sellest teada sellele saidile muudatuste postitamise ja muudatuste kohta teile e-kirja või sõnumi saatmise teel. Mis tahes muudatused jõustuvad kohe.