Mängureeglid

1. Spordiennustuse reeglid

Käesolevatest spordiennustuse reeglitest ja eeskirjadest lihtsamaks arusaamiseks on need jaotatud üldisteks ning kategooria reegliteks ja eeskirjadeks. Nii üldistele kui ka kategooria reeglitele ja eeskirjadele viidatakse nimetusega „reeglid ja eeskirjad”. On oluline, et oleksid neist reeglitest ja eeskirjadest teadlik. Lisaks käesolevate reeglite ja eeskirjade käsitletakse nende reeglite ja eeskirjade osana sündmuse/turu eriomaseid reegleid, mis paiknevad keskkonna jaotises „Sündmused ja turud”.

Reeglid ja eeskirjad on sinu ja meie vahelise lepingu osa. Nende reeglite ja eeskirjade kohta kehtivad üldtingimused ning kõik kõnealustest üldtingimustest pärinevad mõisted.

Kui selle teksti ingliskeelse algversiooni ja tõlgitud versiooni vahel on lahknevusi, kehtib ingliskeelne versioon.

2. Reeglid ja tingimused

Betsafe'il on õigus spordiennustuse reegleid ja eeskirju igal ajal muuta ja uuendada. Panustamisklient vastutab ise selle eest, et ta on kursis parajasti kehtivate reeglite ja eeskirjadega. Panuse tegemisega nõustub panustamisklient vastavate reeglite ja eeskirjade kehtiva versiooni kohaldatavusega.

Betsafe jätab endale õiguse keelata isikliku konto rakendused, keelduda panuste vastuvõtmisest või piirata panuste hulka, seejuures puudub Betsafe'il selle põhjendamise kohustus. Ühelgi isikul ega majapidamisel ei tohi olla üle ühe Betsafe'i konto. Betsafe jätab endale õiguse sulgeda mitu Betsafe'i spordiennustuse pere alla kuuluvat kontot.

Betsafe jätab endale õiguse jälitada topeltkontosid ja need sulgeda. Sel juhul kantakse kõik asjakohased andmed üle selle kliendi kõige aktiivsemale kontole. Kui avastatakse, et kliendil on mitu kontot ja ta on sõlminud kahe konto kaudu ühesugused panused, siis tühistatakse kohe tema kliendiõigused. Selle tagajärjeks võib olla võitude konfiskeerimine ja/või kõigi tehtud (isegi otsustatud) panuste tühistamine.

Betsafe ei võta panuseid vastu, kui on tõenäoline, et kliendid on tegutsemises kokku leppinud või sündikaadi moodustanud. Ühesuguste panuste sõlmimist mitmelt kontolt ja samalt IP-aadressilt võidakse lugeda sündikaadiks isegi juhul, kui isiklikud panuselimiidid pole veel täis. Sündikaatpanuseid loetakse pettuseks, millest tulenevalt võib panuselimiite vähendada, konto sulgeda, võidud konfiskeerida ja/või kõik tehtud (isegi otsustatud) panused tühistada. Samuti võidakse kaaluda kohtumenetluse algatamist.

Betsafe ei võta endale vastutust vigade eest panustamisandmete ja -tulemuste edastamisel. Mitte ühelgi juhul ei saa esitada kahjutasunõuet andmete ebaõige, viivitusega, manipuleeritud või väärtarvitusliku edastuse eest interneti teel, samuti andmete ja tulemuste muude edastusvigade eest.

Betsafe'il on täielik õigus oma äranägemisel parandada kõik ilmsed vead ja võtta tarvitusele vajalikud meetmed oma klientidele õiglase teenuse osutamiseks. Ilmne viga võib olla igasugune sündmuse kohta avaldatud valeteave. Näiteks ebaõigesti (ümberpööratult) seatud händikäp, vale(d) meeskond/meeskonnad/osalejad, valed tähtajad või tehnilised vead jne.

Jätame endale ka õiguse parandada ilmseid panuse koefitsiendi sisestamise ja/või panuse tulemuste hindamise vigu isegi pärast sündmuse toimumist või tühistada sellest mõjutatud panused. Klient peab ise veenduma, et tema panused oleksid tehtud õigesti.

Samal panustamissedelil ei ole lubatud teha korrelatsioonis panuseid. Sedalaadi panused võidakse tühistada isegi pärast sündmuse tulemuse selgumist.

Panustamisklient vastutab ka isikliku konto üksikasjade ja juurdepääsuteabe konfidentsiaalsuse eest. Betsafe ei vastuta panuste eest, mille teevad kolmandad isikud, kellele see teave on teatavaks saanud, ega mistahes muul viisil konto lubamatu manipuleerimise eest, mis on tingitud kliendi hooletusest.

Panustamisklient on kohustatud kohe teatama igast tema kontole ekslikult kantud summast. Kõik niisuguse vea tagajärjel toimunud võidud on kehtetud olenemata sellest, millistel asjaoludel need toimusid.

Panus on kehtetu, kui edastustõrgete tõttu puudub panuse tegelik kuupäev või kellaaeg või puuduvad kliendi vajalikud isikuandmed. Panus makstakse tagasi. Tühistatakse ka sellised panused, mis võetakse vastu pärast võidusõidu, mängu või sündmuse algust.

Miinimumsumma ühe panuse kohta on 0,10 eurot. Üks klient võib maksimaalse võidu saada vaid ühe panuse, päeva ja nädala limiidi piires.

Eri vääringute puhul kehtivad limiidid


ValuutaPanuse võidulimiitPäeva võidulimiitNädala võidulimiit
Euro100,000250,000500,000
RUB7,500,00018,750,00037,500,000
USD120,000300,000600,000


Kui kasutaja teeb mitu ühesugust panust (või ka üksik- ja mitmikpanuse kombinatsiooni), mille võitude kogusumma ületab ühe panuse võidulimiidi, on Betsafe'il õigus vähendada panust, et tagada vastavus võidulimiitidega.

Pettuse või pettusekatse korral (eriti panuste tegemise suhtes) tühistatakse kohe panustamiskliendi kliendiõigused.

Vastu ei võeta panuste vahendajate või kontorite kaudu esitatud panuseid. Spordivõistluste puhul ei ole lubatud panused nende võistluste peale, milles kasutaja ise osaleb (nt osaleva sportlasena, omanikuna, treenerina või osaleva klubi ametnikuna). Kui seda tingimust ei täideta, on Betsafe'il õigus keelduda mistahes võitude väljamaksmisest ja panus või panused tühistada isegi pärast panuse otsustamist.

Kui mingil põhjusel leiab aset sündmus, mis ei ole selge või mida ei käsitleta reeglites ja eeskirjades, sh veebikeskkonna sündmuste lehel esitatud sündmuse/turu eriomastes reeglites, jätab Betsafe endale õiguse otsustada iga sündmuse tulemus juhtumipõhiselt.

Kõik käsitsi läbivaatamisele saadetud panused võidakse tagasi lükata, osaliselt või täies ulatuses vastu võtta, sõltumata vastava taotluse esitamise viisist. Betsafe'i spordiennustuste osakond jätab endale õiguse määrata kõik panuselimiidid iga üksiku kliendi ja panuse jaoks.

3. Cash out

Cash Out on funktsioon, mis lubab kliendil oma esialgse panuse hasartmängupakkujale tagasi müüa enne kliendi poolt tehtud panuse tulemuse selgumist.

Cash Out võib olla saadaval ainult valitud eelvõistlustel ja mängitavatel (in-play) sporditurgudel interneti, iPhone'i ja Androidi rakenduse kaudu. Cash Out ei pruugi alati olla kättesaadav.

Cash Out on saadaval ainult määratud koefitsiendiga ennustuste korral.

Cash Outi funktsiooni ei saa kasutada:
• panustega, mis on tehtud tasuta panustega või riskivaba panustega; või
• mitmikpanustega, juhul kui ühel või enamal mängul selles mitmikpanuses puudub Cash Outi tunnusmärge;
• süsteemipanustega.

Etteantud pakutava arvelduse väärtuse (Cash Outi hind) aluseks võivad olla valikuvõimalused, auhinnad ja panustatava tehingu hetkeseis.

Cash Out ei pruugi olla saadaval teatavate ennustuste eelvõistluste turgudel, kus võistlused või mängud on juba alanud (in-play). Mitmikpanuste puhul ei pruugi Cash Out olla saadaval, kui teatav võitluse osa on ennustuste eelvõistluste turgudel ja kus see võistluse osa on juba alanud (in-play).

Cash Outi funktsiooni kasutamiseks oma panuse puhul tuleb valida „Kinnita Cash Out“ või „Kinnita” (Cash Outi taotlus). Pärast kinnitamist ei saa Cash Outi taotlust enam tühistada.

Võime Cash Outi taotluse oma äranägemisel vastu võtta või selle tagasi lükata. Cash Outi taotlust ei aktsepteerita, sealhulgas (kuid mitte ainult) seoses võiduvõimaluste muutusega või turu peatumisega (k.a kõik mitmikpanustuste osad).

Kui Cash Outi taotlust mingil põhjusel ei rahuldata, siis näidatakse sulle teadet, et Cash Outi taotlust ei rahuldata, ja sulle võidakse pakkuda Cash Outi uusi tingimusi. Kui sa ei soovinud raha uutel Cash Outi tingimustel välja võtta, siis lahendatakse olukord tuginedes originaaljuhistele ja võiduvõimalustele.

Kui Cash Outi taotlus on vastu võetud:
• kaotab sinu esialgne panus kehtivuse (edaspidi: tagasi ostetud panus);
• maksame sulle välja Cash Outi väärtuse;
• sinu esialgne panus loetakse lahendatuks ja registreeritakse vastavalt; • sul puudub õigus nõuda juba tagasi ostetud panuse eest mistahes väljamakset, kasumit või hüvitist;
• sündmuse toimumine või mittetoimumine, millele sinu esialgne panus oli tehtud, ei tekita sulle täiendavaid õigusi või kohustusi.

Cash Outi taotluse rahuldamine ei tähenda uut panustamist, tegemist on algse panustamise varajasema arveldusega.

Cash Outi väärtuses sisaldub su esialgne panus. Cash Outi väärtus on vaieldamatu ja ei ületa algset hinnangulist tulu.

Sul ei ole õigust ühelegi ennustusega seotud lisatasule või mistahes kampaaniale seoses panustega, mis on edukalt rahana välja võetud.

Kõiki panuseid, mis on sularahas välja võetud, ei loeta ennustuseks, mille eesmärgiks on tekitada käivet või saada lisatasusid, preemiaid, auhindu või mistahes muid kampaaniatel või edutamisüritustel pakutavat.

Kui Cash Outi taotlus on rahuldatud eksituse tõttu (sh vale pakutud Cash Outi väärtus) või väljavõtu summa seoses ennustusega on kontole valesti krediteeritud, siis jätame endale õiguse omal äranägemisel kohandada kontot niivõrd, kuivõrd see on vajalik vea või ebaõige ülekande parandamiseks. Selline kohandamine võib hõlmata:
• Cash Outi taotluse rahuldamine summas, mis vastab õiglasele Cash Outi väärtusele vea tegemise hetkel;
• Cash Outi taotluse tühistamine ja kliendi panuse tulemuse registreerimine esialgses panuses sätestatud tingimustel.
Kui mõne sellise kohanduse tagajärjel läheb konto miinusesse, siis näidatakse nimetatud summat kontol võlana.

Jätame endale õiguse peatada, muuta, piirata või lõpetada Cash Out igal ajal, igal turul või iga kliendiga, ilma põhjuseta või etteteatamiseta, isegi olukorras, kus kliendile on teatatud, et Cash Out on võimalik. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses Cash Outi mitte-kättesaadavusega kliendile, isegi olukorras, kus kliendile on teatatud, et Cash Out on seoses konkreetse võistlusega või konkreetsel ajahetkel võimalik.

Jätame endale õiguse omal äranägemisel tühistada algne panustamine, mis maksti välja, keelduda panuse Cash Outist või nõuda meie poolt makstud summade tagasimaksmist seoses algse panustamisega (sh Cash Outi väärtus), kui:
• meil on mõistlik kahtlus selle kohta, et panuse on teinud või Cash Outi taotluse esitanud mistahes isik või isikute grupp (sh sugulussuhtes olevad isikud, organisatsioonid, hasartmängukorraldajad või nende töötajad), kes tegutsevad ühiselt üritades meid petta;
• esialgne panus või Cash Outi taotlus tehti siis, kui mäng/sündmus oli juba lõppenud;
• meil on muul põhjusel õigus tühistada esialgne panus või nõuda selle tagasimaksmist vastavalt meie reeglitele.


Sa mõistad ja nõustud sellega, et meie kontrolli alt väljas olevad asjaolud võivad takistada, piirata või viivitada Cash Outi funktsiooni toimimist ning et me ei vastuta mistahes isiku ees mistahes kahju eest, mida isik on kandnud või mis talle on tekkinud allajärgnevaga seoses või selle tulemusel:
• Cash Outi funktsioon ei ole kättesaadav või toimib viivitusega; ja/või
• mistahes kliendi või kolmanda isiku tegevus või tegevusetus (nii tahtlik kui ka hooletu) seoses Cash Outi funktsiooniga.


Me ei vastuta mistahes kahju eest, mis võib tekkida kliendi poolt Cash Outi funktsiooni kasutamise tagajärjel või seoses Cash Outi taotluse rahuldamise või mitterahuldamisega.

Kui klient on teinud panuse turule, millel puudus panuse tegemise hetkel märge Cash Outi funktsiooni kohaldumise kohta, siis antud turu osas ei saa klient Cash Outi funktsiooni kasutada isegi sel juhul, kui sellele turule tehakse Cash Outi funktsioon hiljem kättesaadavaks.

Tulemustabeli teenused ja kolmandate isikute infovooteenused tehakse kättesaadavaks ainult kasutaja abistamise eesmärgil. Me ei vastuta panuste eest, mis ostetakse tagasi nende teenuste andmete põhjal.

Osaline raha väljavõtmine võimaldab teil osa oma panusest rahas välja võtta, lastes oma panuse järelejäänud osal edasi mängida ja vastavalt lõpptulemusele kujuneda.

4. Bet Builderi reeglid

JALGPALL

Kõik edasilükatud sündmused loetakse tühiseks, kui need ei jätku 48 tunni jooksul alates algsest avalöögist.

Kõigile Bet Builderi panustele jalgpallis rakendub 90 minutit ja pausid, kui ole selgesõnaliselt märgitud, et panusele rakendub lisaaeg või karistuslöögid. Matši ametlikes kanalites antakse teada, kas 90 minutit ja pausid on mängitud.

Kui mistahes üksikvalik on tühistatud või panuses olev mängija ei osale matšis, muutub kogu panus tühiseks.
Mistahes hinna vigade puhul on meil õigus tühistada mistahes panused, mis on tehtud selle vale hinnaga.

Kui matš katkestatakse, jäävad püsima need panused, mille tulemus on juba teada (nt poolaja tulemus või meeskond, kes lõi esimesena värava).

Olukordi, kus pall tabab puitosa ja liigub seejärel otse väravasse, ei loeta puitosa tabamiseks.

Panustamistüübi reeglid


Kes võidab?
Sa panustad 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši tulemusele, nt meeskond A, viik või meeskond B.

Kes lööb värava?
Sa panustad sellele, kas nimetatud mängija lööb värava matši mistahes ajal (90-minutiline matš, lisaks lisaaeg).
• Omaväravad ei lähe arvesse;
• Katkestatud matšides läheb mängija, kes on juba värava löönud, võitjana kirja.

• Kui nimetatud mängija ei võta matšist osa, on sellele mängijale tehtud panused tühised. Kui mängija osaleb matšis, jäävad panused püsima.

Kes saavad kaarte?

Sa panustad sellele, et nimetatud mängija saab 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši ajal kollase või punase kaardi.

• Kui mängija ei mängi matšis, on sellele mängijale tehtud panused tühised.
• Arvesse lähevad vaid kaardid, mis on näidatud mängijatele 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši ajal. (Treenerite või varumängijate kaardid ei lähe arvesse.)

Kui palju nurgalööke?

Sa panustad sellele, kas nurgalöökide koguarv 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši ajal on üle või alla täpsustatud määra.

• Arvestatakse ainult tehtud nurgalööke. Korduvat nurgalööki arvestatakse ühe nurgalöögina.

Kui palju panustamise punkte?
Sa panustad sellele, kas panustamise punktide koguarv on 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši ajal üles või allapoole määratust.

• Kollane kaart = 10 ja punane kaart = 25. Kui mängija sai kaks kollast kaarti ja talle näidatakse punast kaarti, saab mängija kokku 35 panustamise punkti.
• Lisaaeg ei lähe arvesse ja arvesse ei lähe pärast lõppvilet antud kaardid.
• Arvesse lähevad vaid hetkel väljakul olevatele mängijatele antud kaardid. Treenerite või varumängijate kaardid ei lähe arvesse.

Kas mõlemad meeskonnad löövad värava?

Sa panustad sellele, kas mõlemad meeskonnad löövad 90-minutilise (lisaks lisaaeg) matši ajal vähemalt ühe värava.

Milline saab olema tulemus?

Sa panustad sellele, milline saab olema normaalaja tulemus.

Kui palju väravad?
Sa panustad sellele, kui palju väravaid lüüakse normaalaja jooksul.

• Kas väravate koguarv on üles või allapoole määratust.
• Kui mitu väravat täpselt matši ajal lüüakse, nt ei ühtegi väravat, täpselt 1 värav jne.

Mida veel juhtub?

Sa panustad sellele, kas nimetatud matši olukord leiab aset normaalaja jooksul.

• Kas löödud karistuslöök läheb sisse.
• Kas löödud karistuslöök läheb mööda. Selleks on mistahes karistuslöök, mis ei too väravat tavalisest löögist. Uuesti löödud karistuslöögid, mis lähevad mööda, ei lähe arvesse. Kohaldub vaid täidetud karistuslöögi tulemus. (90-minutiline matši aeg, lisaks lisaaeg).
• Kas karistuslöök lüüakse matši normaalaja jooksul (lisaks lisaaeg).
• Kas matši ajal lüüakse vabalöök. Kõik panused, mis on tehtud vabalöögile, peavad olema löödud vabalöögist. Karistuslöögid ei lähe arvesse.
• Kas mängija saadetakse väljakult ära matši ajal. Arvesse lähevad vaid mängija väljakul olemise ajal saadud kaardid. Pärast lõpuvilet näidatud kaardid ei lähe arvesse. Mängija saadetakse väljakult minema, kui ta saab punase kaardi. See võib olla kohene punane kaart või kahe kollase kaardi saamise tagajärjel saadud punane kaart.
• Kas matši ajal lüüakse väravaraami.

Mitu väravat meeskond lööb?

Sa panustad sellele, mitu väravat nimetatud meeskond matši ajal lööb.

• Kas meeskonna löödud väravate koguarv on üles või allapoole määratust.
• Mitu väravat nimetatud meeskond täpselt lööb (nt mitte ühtegi väravat, meeskond A lööb täpselt ühe värava, meeskond B lööb täpselt kolm väravat jne) (omaväravad ei lähe arvesse).

Mitme väravaga meeskond võidab?
Sa panustad sellele, mitu väravat lööb nimetatud meeskond matši ajal teisest meeskonnast rohkem.

Kui palju panustamise punkte meeskond saab?

Sa panustad sellele, kas panustamise punktide koguarv nimetatud meeskonnale/meeskondadele on matši normaalajal üles või allapoole määratust.

• Kollane kaart = 10 ja punane kaart = 25. Kui mängija saab kaks kollast kaarti ja sellele järgneb punane kaart, saab ta kokku 35 panustamise punkti.
• Lisaaeg ei lähe arvesse ja kaardid, mida näidatakse pärast lõppvilet, ei lähe samuti arvesse.
• Arvesse lähevad vaid hetkel väljakul olevatele mängijatele antud kaardid. Treenerite või varumängijate kaardid ei lähe arvesse.

Mitu nurgalööki meeskond lööb?

Sa panustad sellele, kas normaalajal tehtud nimetatud meeskonna/meeskondade nurgalöökide koguarv on üles või allapoole määratust.

• Arvestatakse ainult tehtud nurgalööke. Korduvat nurgalööki arvestatakse ühe nurgalöögina.

Mida muud meeskondadega juhtub?

Sa panustad sellele, kas nimetatud matši olukord toimub nimetatud meeskonnale matši normaalaja jooksul.

• Kas löödud karistuslöök läheb sisse.
• Kas löödud karistuslöök läheb mööda. Selleks on mistahes karistuslöök, mis ei too väravat tavalisest löögist.
• Kas sinu nimetatud meeskonna löödud karistuslöök läheb mööda.
• Kas sinu nimetatud meeskonna mängija saadetakse väljakult ära matši ajal. Arvesse lähevad vaid mängija väljakul olemise ajal saadud kaardid. Pärast lõpuvilet näidatud kaardid ei lähe arvesse. Mängija saadetakse väljakult minema, kui ta saab punase kaardi. See võib olla kohene punane kaart või kahe kollase kaardi saamise tagajärjel saadud punane kaart.
• Kas matši ajal lüüakse väravaraami.

Milline mängija lööb esimesena värava?

Sa panustad sellele, milline mängija lööb esimese/viimase värava normaalaja jooksul.

• Panuste puhul arvestatakse, milline mängija lööb valitud meeskonna nimel võistluse käigus enim väravaid.
• Omaväravad ei lähe arvesse. Näiteks kui panustasid, et mängija lööb matšis esimese värava ja see esimene värav oli omavärav, siis määratakse panus järgmisele löödavale väravale. Kui mängija lööb teise värava, on sul võidupanus. Kui järgmise värava lööb teine mängija, kaotab su panus.
• Kui su mängija ei osalenud matšis esimese värava löömise ajal, muutub panus tühiseks.
• Kui su mängija osales matšis ja ei löönud väravat, jäävad panused püsima.

Mitu väravat mängija lööb?

Sa panustad sellele, kas nimetatud mängija lööb matši normaalaja jooksul 1+/2+/3+ väravat.

• Omaväravad ei lähe arvesse.
• Katkestatud matšides läheb mängija, kes on katkestamise ajaks juba löönud määratud arvu väravaid, võitjana kirja.
• Kui nimetatud mängija ei võta matšist osa, on sellele mängijale tehtud panused tühised. Kui mängija osaleb matšis, jäävad panused püsima.

Kuidas mängija värava lööb?
Sa panustad nimetatud mängija värava löömise viisile (omaväravad ei lähe arvesse):

• peaga – nimetatud mängija lööb värava peaga, kas kavatsetult või mitte;
• vabalöögiga – nimetatud mängija lööb oma meeskonnale vabalöögist värava;
• kastist väljaspool – nimetatud mängija lööb oma meeskonnale värava väljaspool 18-jardist karistuslöögiala;
• karistuslöögiga – nimetatud mängija lööb oma meeskonnale värava karistuslöögist.

NB! Mistahes kahtlane värav lisatakse vastavalt liiga või võistluse avaldatud otsusele.

Kes saab kaarte või saadetakse väljakult ära?
Sa panustad sellele, kas nimetatud mängija saab normaalaja jooksul kollase või punase kaardi.

Sa panustad sellele, kas nimetatud mängija saab matši ajal punase kaardi. Arvesse lähevad vaid mängija väljakul olemise ajal saadud kaardid. Pärast lõpuvilet näidatud kaardid ei lähe arvesse. Mängija saadetakse väljakult minema, kui ta saab punase kaardi. See võib olla kohene punane kaart või kahe kollase kaardi saamise tagajärjel saadud punane kaart.

• Kaardid, mida näidatakse enne avalööki, poolaja vaheajal või pärast normaalaja lõppu, ei lähe arvesse.
• Kaardid, mida näidatakse mängijatele või ametnikele, kes ei kuulu 22 hetkel aktiivse mängija hulka, ei lähe arvesse.

AMEERIKA JALGPALL

NFL

Käesolevas dokumendis on reeglid, mille alusel arveldatakse BetBuilderi NFLi kõik üksikud ja sama mängu mitmikpanused.

BetBuilderi mängu mitmikpanus on kõigi valikute koondpanus. Käesolevas dokumendis kasutatud mõiste "panus" tähendab kogu BetBuilderi panusesedeli sisu. Mõiste

"valik" tähendab ühte valikut vastavas panuses.

1. Valik ja panuse tulemused

Kõik NFLi mitmikpanuste valikud peavad võitma (viik pole lubatud), et panust saaks võidupanuseks pidada. Valik, mis ei võida, välja arvatud juhul, kui seda ei ole käesolevas dokumendis sõnaselgelt määratletud, loetakse kaotuseks.

Näiteks valik, et meeskond võidab mängu, kuid lisaaeg lõpeb viigiga, ka siis kui viik pole BetBuilderi kaudu pakutud, loetakse kaotuseks. Samamoodi loetakse vali "võitlus X-ni", kus kumbki meeskond ei saavuta valitud skoori, kaotusteks, olenemata sellest, kas valik "kumbki meeskond ei jõua X-ni" oli alternatiivse valikuna saadaval või mitte. Kui veerandaeg, poolaeg või mäng lõpeb nulliseisuga, siis selle perioodi touchdowni või punktivalikud (nt "1. poolajal touchdowni skoorija") loetakse kaotuseks.

Kui üks või mitu valikut mis tahes panuses osutub kehtetuks, kuna asjaomane(sed) mängija(d) ei osale mängus (4. punkti alusel), loetakse kogu panus kehtetuks. Muudel põhjustel (tavaliselt mängu katkestamine või edasilükkamine) tühistatud valikute tulemused määravad käesoleva dokumendi 6. punktis toodud reeglid.

2. Lisaaeg
Kõik NFLi mängud arveldatakse ametliku väljakuulutatud tulemuse alusel, sh võimalikud lisaajad.

3. Teise poolaja/neljanda veerandaja kategooriad
Kõik teise poolaaja ja neljanda veerandaja kategooria valikud sisaldavad võimalikku lisaaega. Näiteks teise poolaja kogupunktide arvu valik hõlmab teisel poolajal ja lisaajal saadud punkte.

4. Mängijate kategooriad
Kõik mängijate valikud loetakse aktiivseks, kui mängija osaleb vähemalt ühes vastava mängu katses, olenemata sellest, kas kõnealune valik viitab konkreetsele mänguperioodile. Kui mängija ei osale mängu jooksul üheski katses, siis on selle mängija kohta tehtud valikud kehtetud. Näiteks loetakse aktiivseks valik, et teatud kindel mängija skoorib teisel poolajal touchdowni (ja seega loetakse kaotuseks), ka juhul kui see mängija osales mängu esimeses katses, sai vigastada ega naasnud mängu ja ei olnud teise poolaja jooksul kordagi väljakul. Kui aga mängija sai vahetult enne mängu algust vigastada ja ei osalenud üheski katses, on valik ja seega ka panus kehtetud.

5. Edasilükatud ja pooleli jäänud mängud
Kui mäng lükatakse edasi või jääb pooleli, jäävad kõik panused kehtima, kui mängu jätkatakse hiljem või mängitakse NFLi ajakava samal, algselt planeeritud nädalal (neljapäevast kolmapäevani kohaliku staadioni aja järgi) ja sama algusajaga. Kõik panused, mis on tehtud edasilükatud mängudele, mis jäävad algselt määratud mängunädalast väljapoole, on kehtetud ja panused makstakse tagasi.

6. Ära jäetud mängud
Kui mäng jäetakse ära enne selle algust, kehtib eespool kirjeldatud edasilükatud mängude sama planeeritud nädala reegel. Kui mäng peatatakse mängu ajal ning seejärel jätkatakse ja lõpetatakse sama planeeritud nädala jooksul, jäävad kõik panused 5. punkti alusel kehtima. Kui mäng katkestatakse pärast selle algust, kuid enne lõpetamist, ning seda ei jätkata ega lõpetata sama planeeritud nädala jooksul, kehtivad järgmised reeglid:

1. Sama mängu mitmikpanus on kehtetu, kui see sisaldab vähemalt ühte valikut seoses mängijaga, kes ei ole veel vähemalt ühe katse ajal väljakul olnud. Kõiki järgnevalt välja toodud punkte kohaldatakse käesolevas punktis sätestatud reegli alusel ja pärast selle kohaldamist.

2. Kui iga valik mängu mitmikpanuses on juba võitja ja mängu katkestamise fakt ei mõjutanud ühegi valiku tulemust, loetakse mitmikpanus tervikuna võitjaks. Näiteks 2-osaline mängu mitmikpanus, mis sisaldab valikut "punktisumma üle teatud arvu" ja teatud mängija poolt skooritud touchdowni, loetakse võitjaks mängus, kus nõutud punktid on saavutatud ja mängija skooris touchdowni enne mängu katkestamist. Antud juhul ei mõjutanud katkestamine kumbagi valikut. Kui tehtud on "punktisumma alla teatud arvu" valik, kuid mäng katkestatakse ning punktisumma on veel alla valitud summa, siis ülalmainitu ei kehti, sest katkestamine mõjutaks tulemust.

3. Kui mitmikpanuse üks valik on kaotanud ja seejärel mäng katkestatakse, loetakse mitmikpanus kaotajaks, kui sõltumata katkestamise asjaolust on kõnealune valik(ud) lõplikult kinnitatud. Näiteks mitmikpanus valikuga "esimesena skooriv võistkond" mängus, kus teine võistkond viskas esimesena värava ning seejärel mäng katkestati, loetakse kaotajaks. Sellisel juhul oli panus juba kaotatud ja tulemust ei saanud kuidagi mõjutada see, kas mäng hiljem katkestati või mitte.

4. Kui mitmikpanuses ei ole kaotatud valikuid ja on vähemalt üks kehtetu valik mängu katkestamise ajal, loetakse mitmikpanus kehtetuks. Nimetatud reeglit kohaldatakse juhul, kui üks või mitu valikut on mängu katkestamise ajal veel lahtised ja oleksid võinud võita või kaotada, kui mäng oleks plaanipäraselt lõppenud. Näiteks valikut "punktisumma üle teatud arvu" sisaldav mitmikpanus mängus, mis katkestatakse, kui punktisumma on veel alla nõutud summa, loetakse kehtetuks. Sellisel juhul oli punktisumma valik veel lahtine ja oleks võinud ilma katkestamiseta võita või kaotada, seega panus tühistatakse.

7. Muudetud toimumiskoht
Kui mängu tegelik toimumiskoht on teine kui väljakuulutatud koht, tühistatakse kõik selle mängu panused.

NCAAF

Käesolevas dokumendis on reeglid, mille alusel arveldatakse BetBuilderi NCAAFi kõik üksikud ja sama mängu mitmikpanused.

BetBuilderi mängu mitmikpanus on kõigi valikute koondpanus. Käesolevas dokumendis kasutatud mõiste "panus" tähendab kogu BetBuilderi panusesedeli sisu. Mõiste

"valik" tähendab ühte valikut vastavas panuses.

1. Valik ja panuse tulemused
Kõik NCAAFi mitmikpanuste valikud peavad võitma (viik pole lubatud), et panust saaks võitjaks pidada. Valik, mis ei võida, välja arvatud juhul, kui seda ei ole käesolevas dokumendis sõnaselgelt määratletud, loetakse kaotuseks.
Näiteks valik "võitlus X-ni", mille puhul kumbki meeskond ei saavuta valitud skoori, loetakse kaotajaks, olenemata sellest, kas valik "kumbki meeskond ei saavuta X-i" oli alternatiivse valikuna saadaval või mitte. Kui veerand, poolaeg või mäng lõpeb nullseisuga, siis selle perioodi touchdowni- või punktivalikud (nt mängija, kes skoorib 1. poolajal touchdowni) loetakse kaotuseks.

Kui üks või mitu valikut mis tahes panuses osutub kehtetuks, kuna asjaomane(sed) mängija(d) ei osale mängus (4. punkti alusel), loetakse kogu panus kehtetuks. Muudel põhjustel (tavaliselt mängu katkestamine või edasilükkamine) tühistatud valikute tulemused määravad käesoleva dokumendi 6. punktis toodud reeglid.

2. Lisaaeg
Kõik NCAAFi mängud arveldatakse ametliku väljakuulutatud tulemuse alusel, sh võimalikud lisaajad.

3. Teise poolaja/neljanda veerandaja kategooriad
Kõik teise poolaaja ja neljanda veerandaja kategooria valikud sisaldavad võimalikku lisaaega. Näiteks teise poolaja kogupunktide arvu valik hõlmab teisel poolajal ja lisaajal saadud punkte.

4. Mängijate kategooriad
Kõik mängijate valikud loetakse aktiivseks, kui mängija osaleb vähemalt ühes vastavas mängu katses, olenemata sellest, kas kõnealune valik viitab konkreetsele mänguperioodile. Kui mängija ei osale mängu jooksul üheski katses, siis on selle mängija kohta tehtud valikud kehtetud. Näiteks loetakse aktiivseks valik, et teatud kindel mängija skoorib teisel poolajal touchdowni (ja seega loetakse kaotuseks), ka juhul kui see mängija osales mängu esimeses katses, sai vigastada ega naasnud mängu ja ei olnud teise poolaja jooksul kordagi väljakul. Kui aga mängija sai vahetult enne mängu algust vigastada ja ei osalenud üheski katses, on valik ja seega ka panus kehtetud.

5. Edasilükatud ja pooleli jäänud mängud
Kui mäng lükatakse edasi või jääb pooleli, jäävad kõik panused kehtima, kui mängu jätkatakse hiljem või mängitakse NCAAFi ajakava samal, algselt planeeritud nädalal. Kõik panused, mis on tehtud edasilükatud mängudele, mis jäävad algselt määratud mängunädalast väljapoole, on kehtetud ja panused makstakse tagasi.

6. Ära jäetud mängud
Kui mäng jäetakse ära enne selle algust, kehtib eespool kirjeldatud edasilükatud mängude sama planeeritud nädala reegel. Kui mäng peatatakse mängu ajal ning seejärel jätkatakse ja lõpetatakse sama planeeritud nädala jooksul, jäävad kõik panused 5. punkti alusel kehtima. Kui mäng katkestatakse pärast selle algust, kuid enne lõpetamist, ning seda ei jätkata ega lõpetata sama planeeritud nädala jooksul, kehtivad järgmised reeglid:

1. Sama mängu mitmikpanus on kehtetu, kui see sisaldab vähemalt ühte valikut seoses mängijaga, kes ei ole veel vähemalt ühe katse ajal väljakul olnud. Kõiki järgnevalt välja toodud punkte kohaldatakse käesolevas punktis sätestatud reegli alusel ja pärast selle kohaldamist.

2. Kui iga valik mängu mitmikpanuses on juba võitja ja mängu katkestamise fakt ei mõjutanud ühegi valiku tulemust, loetakse mitmikpanus tervikuna võitjaks. Näiteks 2-osaline mängu mitmikpanus, mis sisaldab valikut "punktisumma üle teatud arvu" ja teatud mängija poolt skooritud touchdowni, loetakse võitjaks mängus, kus nõutud punktid on saavutatud ja mängija skooris touchdowni enne mängu katkestamist. Antud juhul ei mõjutanud katkestamine kumbagi valikut. Kui tehtud on "punktisumma alla teatud arvu" valik, kuid mäng katkestatakse ning punktisumma on veel alla valitud summa, siis ülalmainitu ei kehti, sest katkestamine mõjutaks tulemust.

3. Kui mitmikpanuse üks valik on kaotanud ja seejärel mäng katkestatakse, loetakse mitmikpanus kaotajaks, kui sõltumata katkestamise asjaolust on kõnealune valik(ud) lõplikult kinnitatud. Näiteks mitmikpanus valikuga "esimesena skooriv võistkond" mängus, kus teine võistkond viskas esimesena värava ning seejärel mäng katkestati, loetakse kaotajaks. Antud juhul on panus juba kaotatud ja tulemust ei saanud kuidagi mõjutada see, kas mäng hiljem katkestati või mitte.

4. Kui mitmikpanuses ei ole kaotatud valikuid ja on vähemalt üks kehtetu valik mängu katkestamise ajal, loetakse mitmikpanus kehtetuks. Nimetatud reeglit kohaldatakse juhul, kui üks või mitu valikut on mängu katkestamise ajal veel lahtised ja oleksid võinud võita või kaotada, kui mäng oleks plaanipäraselt lõppenud. Näiteks valikut "punktisumma üle teatud arvu" sisaldav mitmikpanus mängus, mis katkestatakse, kui punktisumma on veel alla nõutud summa, loetakse kehtetuks. Sellisel juhul oli punktisumma valik veel lahtine ja oleks võinud ilma katkestamiseta võita või kaotada, seega panus tühistatakse.

7. Muudetud toimumiskoht
Kui mängu tegelik toimumiskoht on teine kui väljakuulutatud koht, tühistatakse kõik selle mängu panused.


KORVPALL

BetBuilderi mängu mitmikpanus on kõigi valikute koondpanus. Käesolevas dokumendis kasutatud mõiste "panus" tähendab kogu BetBuilderi panusesedeli sisu. "Valik" tähendab ühte valikut vastavas panuses.

1. Valik ja panuse tulemused
Kõik korvpalli mitmikpanuste valikud peavad võitma (viik pole lubatud), et panust saaks võidupanuseks pidada. Valik, mis ei võida, välja arvatud juhul, kui seda ei ole käesolevas dokumendis sõnaselgelt määratletud, loetakse
kaotuseks. Kui üks või mitu valikut mis tahes panuses osutub kehtetuks, kuna asjaomane(sed) mängija(d) ei osale mängus (vt 4. punkti), loetakse kogu panus kehtetuks.

Näiteks valik, et teatud meeskond võidab mängu, kuid lisaaeg (või normaalaeg, kui lisaaega ei mängita) lõpeb viigiga, ka siis kui see pole BetBuilderi kaudu pakutud, arveldatakse kaotusena. See ei ole kehti NBA või NBLi mängude puhul, kuna seal mängitakse lisaaegu niikaua, kuni üks meeskond võidab, kuid see võib olla kohaldatav teiste korvpalliliigade või -võistluste puhul vastavalt nende individuaalsetele võistlusreeglitele. Samamoodi loetakse valik "võitlus X-ni", mille puhul kumbki meeskond ei saavuta valitud skoori, kaotajaks, olenemata sellest, kas valik "kumbki meeskond ei saavuta X-i" oli alternatiivse valikuna saadaval või mitte.

2. Lisaaeg
Kõik korvpallimängud arveldatakse ametliku väljakuulutatud tulemuse alusel, sh võimalikud lisaajad.

3. Teise poolaja/neljanda veerandaja kategooriad
Kõik teise poolaaja ja neljanda veerandaja kategooria valikud sisaldavad võimalikku lisaaega. Näiteks teise poolaja kogupunktide arvu valik hõlmab nii teisel poolajal ja kui ka lisaajal või lisaaegadel saadud punkte.

4. Mängijate kategooriad
Kõik mängijate valikud loetakse aktiivseks, kui mängija on aktiivse mängijana väljakul vastava mängu mis tahes hetkel, olenemata sellest, kas kõnealune valik viitab konkreetsele mänguperioodile. Kui mängija ei tule mängu jooksul väljakule, on valik ja seega ka panus kehtetud. Näiteks valik, et teatud mängija viskab teisel poolajal 10,5+ punkti, oleks aktiivne (ja seega kaotaja), kui vastav mängija on väljakul mängu esimesed kaks minutit, saab vigastada ja ei naase mängu, olenemata sellest, et ta pole teisel poolajal kordagi väljakul. Kui vastav mängija sai vahetult enne mängu algust vigastada, eemaldati algkoosseisust (või pingilt) ja ei läinudki väljakule, on valik ja seega ka panus kehtetu.

5. Edasilükatud ja pooleli jäänud mängud
Kui mängu lükatakse edasi või see jääb pooleli ning seejärel jätkub või mängitakse 24 tunni jooksul (k.a) pärast algselt kavandatud algusaega, jäävad kõik panused kehtima. Kõik panused, mis on tehtud mängudele, mis algavad rohkem kui 24 tundi pärast algselt kavandatud algusaega, on kehtetud. 24 tunni möödudes on kõik panused kehtetud ja raha makstakse tagasi.

6. Ärajäetud mängud
Kui mäng jäetakse ära enne selle algust, kehtib eespool kirjeldatud edasilükatud mängude 24-tunnine reegel. Kui mäng jäetakse ära pärast selle algust, kuid enne selle loomulikku lõppemist, kohaldatakse järgmisi reegleid:

1. Sama mängu mitmikpanus on kehtetu, kui see sisaldab vähemalt ühte valikut seoses mängijaga, kes ei ole aktiivse mängijana platsil olnud. Kõiki allpool toodud reegleid kohaldatakse käesoleva reegli alusel ja pärast selle kohaldamist.

2. Kui iga valik mängu mitmikpanuses on juba võitja ja mängu katkestamise fakt ei mõjutanud ühegi valiku tulemust, loetakse mitmikpanus tervikuna võitjaks. Näiteks 2-osaline mängu mitmikpanus, mis sisaldab valikut "punktisumma üle teatud arvu" ja et teatud mängija viskab 10.5+ punkti, loetakse võitjaks mängus, kus nõutud punktid on saavutatud ja mängija viskas rohkem kui 10 punkti enne mängu katkestamist. Antud juhul ei mõjutanud katkestamine kumbagi valikut. Kui tehtud on "punktisumma alla teatud arvu" valik, kuid mäng katkestatakse ning punktisumma on veel alla valitud summa, siis ülalmainitu ei kehti, sest katkestamine mõjutaks tulemust.

3. Kui mitmikpanuse üks valik on kaotanud ja seejärel mäng katkestatakse, loetakse mitmikpanus kaotajaks, kui sõltumata katkestamise asjaolust on nimetatud valik(ud) lõplikult kinnitatud. Näiteks mitmikpanus valikuga "esimesena skooriv mängija" mängus, kus teine mängija viskas esimesena punkti ning seejärel mäng katkestati, loetakse kaotajaks. Antud juhul on panus juba kaotatud ja tulemust ei saanud kuidagi mõjutada see, kas mäng hiljem katkestati või mitte.

4. Kui mitmikpanuses ei ole kaotatud valikuid ja on vähemalt üks kehtetu valik mängu katkestamise ajal, loetakse mitmikpanus kehtetuks. Nimetatud reeglit kohaldatakse juhul, kui üks või mitu valikut on mängu katkestamise ajal veel lahtised ja oleksid võinud võita või kaotada, kui mäng oleks plaanipäraselt lõppenud. Näiteks valikut "punktisumma üle teatud arvu" sisaldav mitmikpanus mängus, mis katkestatakse, kui punktisumma on veel alla nõutud summa, loetakse kehtetuks. Sellisel juhul panus tühistatakse, sest punktisumma valik veel lahtine ja oleks võinud ilma katkestamiseta võita või kaotada.

7. Muudetud toimumiskoht
Kui mängu tegelik toimumiskoht on teine kui väljakuulutatud koht, tühistatakse kõik selle mängu panused.


JÄÄHOKI

BetBuilderi mängu mitmikpanus on kõigi valikute koondpanus. Käesolevas dokumendis kasutatud mõiste "panus" tähendab kogu BetBuilderi panusesedeli sisu. "Valik" tähendab ühte valikut vastavas panuses.

1.VALIK JA PANUSE TULEMUSED

Kõik jäähoki mitmikpanuste valikud peavad võitma (viik pole lubatud), et panust saaks võidupanuseks pidada. Valik, mis ei võida, välja arvatud juhul, kui seda ei ole käesolevas dokumendis sõnaselgelt määratletud, loetakse kaotuseks. Kui üks või mitu valikut mis tahes panuses osutub kehtetuks, kuna asjaomane(sed) mängija(d) ei osale mängus (vt 4. punkti), loetakse kogu panus kehtetuks.

Näiteks valik, et teatud meeskond võidab mängu, kuid lisaaeg (või normaalaeg, kui lisaaega ei mängita) lõpeb viigiga, ka siis kui see pole BetBuilderi kaudu pakutud, arveldatakse kaotusena. See ei kehti NHL-i mängude puhul, kuna seal mängitakse lisaaegu niikaua, kuni üks meeskond võidab, kuid see võib olla kohaldatav teiste jäähokiliigade või -võistluste puhul vastavalt nende individuaalsetele võistlusreeglitele. Samamoodi loetakse valik "võitlus X-ni", mille puhul kumbki meeskond ei saavuta valitud skoori, kaotajaks, olenemata sellest, kas valik "kumbki meeskond ei saavuta X-i" oli alternatiivse valikuna saadaval või mitte. Kui aeg lõpeb punktideta, siis loetakse esimese väravalööja või viimase väravalööja valikud selle aja kohta kaotuseks.

2. LISAAEG / KARISTUSLÖÖKIDE AEG

Kõik jäähokimängud arveldatakse ametliku väljakuulutatud tulemuse alusel, sh võimalikud lisaajad ja karistuslöökide ajad. Karistuslöökide ajal löödud väravaid ei arvestata kokkuleppe eesmärgil. Võitnud meeskonna skoorile määratud värav pärast karistuslöökide aega (nt ainuke värav mängus, mis lõppes pärast lisaaega 0:0 ja seega pärast karistuslöökide aega 1:0) läheb arvesse mängu koguskoori ja meeskonna väravate koguarvu eesmärgil, kuid seda ei määrata mängijale ja seda ei arvestata ühegi mängija punktituru arveldamisel.

3. KOLMANDA PERIOODI TURUD

Kõik kolmanda perioodi turgude valikud hõlmavad lisaaega ja karistuslöökide ajal saadud väravaid. Näiteks kolmanda perioodi väravate valik hõlmaks kolmandal perioodil löödud väravaid ja võiduväravat, mis on löödud lisaajal või karistuslöökide ajal.

4. MÄNGIJATE KATEGOORIAD

Kõik mängijate valikud loetakse aktiivseks, kui mängija on aktiivse mängijana väljakul vastava mängu mis tahes hetkel, olenemata sellest, kas kõnealune valik viitab konkreetsele mänguperioodile. Kui mängija ei tule mängu jooksul väljakule, on valik ja seega ka panus kehtetud. Näiteks loetakse aktiivseks valik, et teatud kindel mängija lööb värava kolmandal perioodil (ja seega kaotaja), ka juhul kui see mängija on väljakul mängu esimesed kaks minutit, saab vigastada ja ei naase mängu, olenemata sellest, et ta polnud kolmandal perioodil kordagi väljakul. Kui vastav mängija sai vahetult enne mängu algust vigastada, eemaldati algkoosseisust (või pingilt) ja ei läinudki väljakule, on valik ja seega ka panus kehtetu.

5. EDASILÜKATUD JA POOLELI JÄÄNUD MÄNGUD

Kui mängu lükatakse edasi või see jääb pooleli ning seejärel jätkub või mängitakse 24 tunni jooksul (k.a) pärast algselt kavandatud algusaega, jäävad kõik panused kehtima. Kõik panused, mis on tehtud mängudele,
mis algavad rohkem kui 24 tundi pärast algselt kavandatud algusaega, on kehtetud. 24 tunni
möödudes on kõik panused kehtetud ja raha makstakse tagasi.

6. ÄRAJÄETUD MÄNGUD

Kui mäng jäetakse ära enne selle algust, kehtib eespool kirjeldatud edasilükatud mängude 24-tunnine reegel. Kui mäng jäetakse ära pärast selle algust, kuid enne selle loomulikku lõppemist, kohaldatakse järgmisi reegleid:
1. Sama mängu mitmikpanus on kehtetu, kui see sisaldab vähemalt ühte valikut seoses mängijaga, kes ei ole aktiivse mängijana väljakul olnud. Kõiki järgnevalt toodud punkte kohaldatakse käesolevas punktis sätestatud reegli alusel ja pärast selle kohaldamist.

2. Kui iga valik mängu mitmikpanuses on juba võitja ja mängu katkestamise fakt ei mõjutanud ühegi valiku tulemust, loetakse mitmikpanus tervikuna võitjaks. Näiteks 2-osaline mängu mitmikpanus, mis sisaldab valikut "punktisumma üle teatud arvu" ja teatud mängija lööb värava, loetakse võitjaks mängus, kus nõutud punktid on saavutatud ja mängija lõi värava enne mängu katkestamist. Antud juhul ei mõjutanud katkestamine kumbagi valikut. Kui tehtud on "punktisumma alla teatud arvu" valik, kuid mäng katkestatakse ning punktisumma on veel alla valitud summa, siis ülalmainitu ei kehti, sest katkestamine mõjutaks tulemust.

3. Kui mitmikpanuse üks valik on kaotanud ja seejärel mäng katkestatakse, loetakse mitmikpanus kaotajaks, kui sõltumata katkestamise asjaolust on kõnealune valik(ud) lõplikult kinnitatud. Näiteks mitmikpanus valikuga "esimesena skooriv võistkond" mängus, kus teine võistkond viskas esimesena värava ning seejärel mäng katkestati, loetakse kaotajaks. Antud juhul on panus juba kaotatud ja tulemust ei saanud kuidagi mõjutada see, kas mäng hiljem katkestati või mitte.

4. Kui mitmikpanuses ei ole kaotatud valikuid ja on vähemalt üks kehtetu valik mängu katkestamise ajal, loetakse mitmikpanus kehtetuks. Nimetatud reeglit kohaldatakse juhul, kui üks või mitu valikut on mängu katkestamise ajal veel lahtised ja oleksid võinud võita või kaotada, kui mäng oleks plaanipäraselt lõppenud. Näiteks valikut "punktisumma üle teatud arvu" sisaldav mitmikpanus mängus, mis katkestatakse, kui punktisumma on veel alla nõutud summa, loetakse kehtetuks. Sellisel juhul panus tühistatakse, sest punktisumma valik veel lahtine ja oleks võinud ilma katkestamiseta võita või kaotada.

7. MUUDETUD TOIMUMISKOHT

Kui mängu tegelik toimumiskoht on teine kui väljakuulutatud koht, tühistatakse kõik selle mängu panused.

5. Üldreeglid

Kui alltoodud reeglites ja eeskirjades ega sündmuse/kategooria eriomastes, keskkonnas esitatud reeglites pole spetsiaalselt sätestatud teisiti, määrab sündmuse tulemuse ametliku juhtorgani otsus kell 24.00 seisuga (kohalik kellaaeg sündmuse toimumispäeval). Kui ametlik tulemus on juba teada, ei oma pärast seda kellaaega toimuvad diskvalifitseerimised ja muud sündmuse lõpptulemuse muudatused panuste seisukohast tähtsust.

Betsafe püüab sündmused sulgeda, s.t panused otsustada võimalikult kiiresti pärast sündmuse lõppemist, ent samas ei anna Betsafe võimaliku maksimaalse viivituse suhtes mitte mingeid garantiisid. Kui panuse tulemus määratakse enne sündmuse lõpulejõudmist, otsustatakse panus meie reeglite kohaselt isegi juhul, kui sündmus katkestatakse või sündmuse kestust mingil põhjusel lühendatakse.

Enne panuse kinnitamist kontrolli kindlasti oma panustamissedelit. Kahjuks ei võta me vastu mitte ühtegi taotlust tühistada eksikombel tehtud panuseid.

Kui reeglite ja eeskirjade ning kliendilepingu muude osade vahel esineb vastuolusid, kehtib järgmine prioriteedijärjestus (1. on ülimuslik 2. ja 3. suhtes jne):

1. Sündmuse/turu eriomased reeglid
2. Reeglid ja tingimused
3. Reeglid ja tingimused

6. Katkestatud sündmused

Kui sündmus, mille peale panuseid tehakse, katkestatakse, läheb selle ajahetke skoor arvesse, kui on täidetud konkreetse spordiala kohta kehtivad miinimumnõuded või kui 36 tunni jooksul pärast tähtaega on olemas ametlik tulemus. Kehtima jäävad need panused selle sündmuse kohta, mis on juba otsustatud, näiteks poolaja tulemus matšis, mis katkestatakse teisel poolajal. Kõigi muude panuste koefitsiendiks määratakse selle panustamise sündmuse puhul 1,00.

Juhul kui sündmus katkestatakse ja plaanitakse taaskäivitust algusest, siis kõik enne algset mängu tehtud panused, mis olid enne katkestamist veel kehtivad, kuulutatakse kehtetuks olenemata sellest, kas mängu jätkatakse.

7. Ärajätmised

Kõik seotud panused ärajäetud sündmuste peale tühistatakse ja algpanused kantakse seotud osalistele tagasi. Mitmikpanused arvutatakse katkestatud sündmust arvestamata uuesti.

8. Toimumiskoha muudatused

Kõik tehtud panused tühistatakse üksnes juhul, kui uueks toimumiskohaks on eelneva seisuga külalismeeskonnaks olnud meeskonna koduväljak. Kui sündmus viiakse üle muusse toimumiskohta, jäävad kõik panused endiselt kehtima. See reegel kehtib üksnes nende sündmuste kohta, mille puhul osalejatel on olemas koduväljak.

9. Viigid

Kui võitjaga sündmuses, mille lõpptulemuse peale on tehtud panuseid, kuulutatakse võitjaks kaks või enam osalejat, siis selle sündmuse osaliste koefitsient jagatakse viigiolukorra osaliste arvuga.

10. Mitteosalemine

Kui osaleja ei võta konkreetsest sündmusest osa nii, nagu ajakavas on ette nähtud, jäävad kõik seotud panused siiski kehtima, v.a juhul kui sündmus seetõttu ära jäetakse. Näide. Kui Usain Bolt jätab maailmameistrivõistlustele tulemata, jäävad panused Usain Bolti võidu peale siiski kehtima võitjaga sündmusele panustamise osas.

11. Edasilükatud sündmused

Panus tühistatakse ärajäänud või edasilükatud mängu või sündmuse korral, kui mäng või sündmus ei alga 12 tunni jooksul ettenähtud algusajast.

12. Live-panustamine

Betsafe jätab endale õiguse tühistada panused, mis sõlmitakse sündmuse otseülekande edastuse viivituse tõttu vale hinnaga ja kus üks meeskond on saavutanud olulise eelisseisundi. Samuti jätame endale õiguse peatada sündmuse ajal panuste tegemine ülekande ebaõnnestumise või muude tehniliste probleemide tõttu või juhul, kui kahtlustame pettust. Erinevate sündmuste puhul võib panuste tegemise tähtaeg olla erinev. Me ei salli tahtlikke ja korduvaid panuse tegemisega hilinemise juhtumeid; seda loetakse pettuseks ja me tegeleme sellega asjakohaselt. Me ei võta endale vastutust näpuvigade, edastustõrgete ja/või ekslike hinnangute eest. Eelkõige jätame me endale õiguse parandada ilmseid panuse koefitsiendi sisestamise ja/või sündmuse tulemuste hindamise vigu isegi pärast sündmuse toimumist või tühistada kõik sellest mõjutatud panused. Betsafe ei võta endale vastutust reaalajaskooride, statistiliste andmete ega muu reaalajas panustamise panuste puhul pakutava teabe/andmete eest. Veebilehel leiduv ekraani punktiseis ja lisateave (nt aeg, punktisaaja) on ainult viiteks. Me ei saa garanteerida sellise info õigsust.

13. Koefitsiendi vorming

Kliendina on sul võimalik valida eelistatav koefitsiendi vorming, variantideks on kümnendarv, murdarv ja Ameerika koefitsient. Kui oled sisse loginuna selle vormingu salvestanud, siis jääb salvestatud teave sinu brauseri sätetesse. On oluline meeles pidada, et kõigi panustamissedeli väljamaksetega seotud arvutuste puhul kasutatakse kümnendvormingut. Kümnendvorming jääb alati muude valikute puhul kasutatavate vormingutega võrdväärseks või neist suuremaks, andes tulemuseks suurema või võrdväärse väljamakse.

14. Panused lõpptulemuse peale

Mängijate eest, kes mängu ei alusta või nimekirjadesse kantud ei ole, raha tagasi ei maksta. „Koha“ pakkumiste suhtes viigireegel ei kehti ja võitvad panused makstakse välja vastavalt täitele näidatud koefitsientidele sõltumata sellest, kas võitvaid osalejaid on rohkem kui viigist tulenevaid kohti. Kui „Võidus“ või „Grupis“ on kohe mitu võitjat, kehtib viigireegel.

15. Muu

Betsafe jätab endale õiguse tühistada panus omal äranägemisel täielikult või osaliselt juhul, kui on ilmne, et sündmuse tulemus saab avalikult teatavaks enne sündmuse lõppu või kui panuseid on pakutud, tehtud ja/või vastu võetud vea tõttu.

16. Kategooria eriomased reeglid

16.1 Mäesuusatamine
16.2 Vibulaskmine
16.3 Ameerika jalgpall
16.4 Kergejõustik
16.5 Austraalia reeglitega jalgpall
16.6 Sulgpall
16.7 Jääpall
16.8 Pesapall
16.9 Korvpall
16.10 Rannajalgpall
16.11 Rannavõrkpall
16.12 Laskesuusatamine
16.13 Poks
16.14 Kanuu-/kajakisõit
16.15 Kriket
16.16 Murdmaasuusatamine
16.17 Jääkeegel
16.18 Rattasõit
16.19 Noolevise
16.20 Vettehüpped
16.21 Ratsasport
16.22 Vehklemine
16.23 Maahoki
16.24 Saalihoki
16.25 Jalgpall
16.26 Vormel 1
16.27 Saalijalgpall
16.28 Golf
16.29 Iluvõimlemine
16.30 Käsipall
16.31 Jäähoki
16.32 Indy Car
16.33 Judo
16.34 Kahvpall
16.35 Sportlikvabavõitlus
16.36 Mootorrattad
16.37 Mootorisport
16.38 Kahevõistlus
16.39 Orienteerumine
16.40 Soomepesapall
16.41 Viievõistlus
16.42 Piljard
16.43 Ralli
16.44 Sõudmine
16.45 Ragbiliit
16.46 Ragbiliiga
16.47 Purjetamine
16.48 Laskmine
16.49 Suusahüpped
16.50 Snuuker
16.51 Lumelauasõit
16.52 Kiiruisutamine
16.53 Söerajasõit
16.54 Ujumine
16.55 Taekwondo
16.56 Lauatennis
16.57 Tennis
16.58 Traavivõistlused
16.59 Võrkpall
16.60 Veepall
16.61 Purjesport
16.62 Ärijapoliitika
16.63 Meelelahutus
16.64 Pokker
16.65 E-sport
16.66 Padel

16.1. Mäesuusatamine
Selleks, et panus jääks jõusse, peavad slaalomis ja suurslaalomis toimuma võistluse mõlemad järgud, ja et jõusse jääks üks ühe vastu panus, peab vähemalt üks suusataja lõpetama mõlemad sõidud. Selleks, et kiirlaskumise ja Super G puhul jääks jõusse üks ühe vastu panus, peavad mõlemad suusatajad startima. Kui kumbki suusataja sõitu ei lõpeta, siis panus tühistatakse.

Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel talispordivõistlusel ei stardi, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Panused lõpptulemuse peale
Edasilükatud/mujale üleviidud võistlused Kui võistlus lükatakse edasi ja toimub samas kohas kahe järgmise kalendripäeva jooksul, jäävad kõik panused jõusse. Kui võistlus viiakse üle teise asukohta, siis panus tühistatakse.

Kõigi panuste puhul arveldatakse ametliku juhtiva alaliidu reeglite kohaselt (FIS, IBU või mistahes muu ametlik alaliit).

16.2. Vibulaskmine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.3. Ameerika jalgpall
Mistahes edasilükatud või katkestatud matš loetakse tühiseks, kui sellele ei määrata uut aega ja seda ei viida läbi NFL-i sama nädalakava jooksul. Näiteks kui matš on algselt plaanitud toimuma 10. nädala pühapäeval, aga tõstetakse ümber esmaspäevale, teisipäevale või kolmapäevale 10. nädala ajakava piires, siis jäävad panused jõusse. Kui matš lükkub kolmapäevast edasi, nihkub see muu nädala ajakavasse ja panused tühistatakse.

Kõik matšid hõlmavad lisaaega, kui pole märgitud teisiti. Selleks, et panused loetaks kehtivateks, peab matš kestma vähemalt 55 minutit. Muul juhul loetakse kõik panused tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00. Kui matš lõppeb pärast lisaaega viigiga, loetakse panused mängu võitjale tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00. Kõik teised panused registreeritakse vastavalt lõpptulemusele.

AFC/NFC konverentsi võitja peale tehtud panuste tulemus otsustatakse selle põhjal, millised meeskonnad saavad edasi Superbowli mängule.

NFL divisjonide võitjad otsustatakse selle järgi, millised meeskonnad loetakse saidi NFL.com kohaselt divisjoni võitjaks NFL-i tavapärase hooaja lõpul.

Arveldusega seotud põhjustel ei hõlma lisaaega järgmised panuserühmad: poolaeg/täisaeg, suurima punktisummaga poolaeg, suurima punktisummaga veerandaeg.

Kas kumbki meeskond saab kolm korda vastuseta punkte? Ennusta, kas üks meeskond saab kolm korda järjest punkte. Safety, värav ja touchdown lähevad punktisaamisena kirja. PAT-punktid (touchdowni järgsed punktid) ja kahe punkti sündmused ei lähe punktisaamisena arvesse, sest need on tegeliku touchdowni jätk.

Eripanused mängijate peale
Kõigi mängijate peale tehtud eripanuste puhul peavad kõik kõnealused mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma. Esimese ja viimase punkti tooja on erand, mille puhul osalemata jätnute eest raha tagasi ei maksta.

Fantaasiamatšid
Fantaasiamatšide puhul võistlevad kaks meeskonda ainult virtuaalselt.
Niisuguse matši võitja on meeskond, kes saab jooksval matšipäeval pärisvastasega võrreldes rohkem väravaid (koos lisaajaga). Ole ettevaatlik! Loetakse ainult väravaid, võit või kaotus pole olulised.

Näide.
Fantaasiamatš: Atlanta – San Francisco;
Pärismatšid: Atlanta – New York Jets: 24 : 13 ja San Francisco – Baltimore: 30 : 33. Fantaasiamatš Atlanta – San Francisco tulemus on 24 : 30, võitu toov valik on San Francisco.

NFL Draft Specials
Mängijate paigutus NFL Draftil määratakse ära drafti enda ajal väljakuulutatava paigutuse alusel.

16.4. Kergejõustik
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel. Rakendub viigireegel. Üks ühe vastu võistlusel võidab see osaleja, kel on parim lõppkoht. Kui üks osalejatest jõuab võistlusel kaugemale kui teine, võidab see, kes jõuab kaugemale. Kui mõlemad võistlejad langevad välja samal tasemel, nt kui mõlemad võistlejad ei jõua edasi poolfinaalist, on panused tühised ja koefitsiendiks määratakse 1,00. Kui üks võistlejatest ei ilmu üks ühe vastu võistlusele, siis on eripanused sellele võistlejale tühised, kuid panused lõpptulemusele jäävad püsima.

16.5. Austraalia reeglitega jalgpall
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel. Rakendub viigireegel.

16.6. Sulgpall
Kõik panused otsustatakse kõnealuse võistluse ametlike tulemuste alusel. Kui konkreetne turniir peatatakse või lükatakse edasi, jäävad panused kehtima eeldusel, et turniir toimub samas kohas 12 tunni jooksul.

Matši võitja, sh in-play
Selleks, et panused püsiksid, peab toimuma üks terve mäng. Vähem kui ühe mängu lõpetamisel, on kõik panused tühised.

Handikäpi panused, sh in-play
Kui mõni osavõtja katkestab, siis tühistatakse kõik panused matši võitja peale ja händikäpiga panused.

Kui nimekirja kantud mängija ei osale üksik- ega paarismängus, tühistatakse kõik panused selle konkreetse matši peale. Mängijate asendamine ega meeskonna koosseisu muudatused ei mõjuta aga panuseid meeskonnamängu tulemuse peale. Kõik meeskonnamängu tulemuse peale sõlmitud panused jäävad jõusse isegi juhul, kui üks või mitu eraldi mängu lõpevad mängija loobumise tõttu loobumisvõiduga.

Üle/alla Kui mõni osavõtja katkestab, siis üle/alla panused tühistatakse, v.a juhul kui piir on juba ületatud. Sel juhul on tulemus vastav.

Panused lõpptulemuse peale Osalejate eest, kes võistlust ei alusta, raha tagasi ei maksta. Rakendub viigireegel.

16.7. Jääpall
Panused loetakse kehtivaks, kui vähemalt 80 minutit matšist on mängitud. Kõik panused kehtivad normaalaja kohta, kui pole märgitud teisiti. Kui matš koosneb kolmandikest, mitte kahest poolajast, siis arvestatakse kõigi panuserühmade puhul poolaja tulemusena 45 minuti jooksul saavutatud tulemust. Matši edasilükkamise või tühistamise korral tühistatakse kõik panused, kui matš ei toimu 12 tunni jooksul pärast esialgset algusaega.

Eripanused mängijate peale
Kõik mängijad, kelle peale on sõlmitud eripanus, peavad matšil osalema, vastasel juhul panused tühistatakse.

16.8. Pesapall
Matšid, mida ei alustata 12 tunni jooksul alates esialgse kava kohasest algusajast, loetakse edasilükatuks ja panused makstakse tagasi. Matš muutub ametlikuks, kui on mängitud viis löömiskorda (kui kodumeeskond juhib, siis 4,5). Panused jooksude koguarvu ja meeskonna kogusumma peale jäävad jõusse, kui mängitakse vähemalt üheksa löömiskorda (kui kodumeeskond juhib, siis 8,5) või kui panuse tulemus on mängu lõppedes juba otsustatud. Kõik panused hõlmavad lisalöömiskordi. Kui playoff-mäng peatatakse ja seda jätkatakse 120 tunni jooksul pärast peatamist, jäävad kõik panused jõusse ja otsustatakse pärast mängu lõppu. Kui matš lõppeb mingil põhjusel viigiga, loetakse mängu võitjale tehtud panused tühiseks, kuid kõik teised panused jäävad jõusse ja määratakse vastavalt ametlikule skoorile.

Kahe matši jooksul peab olema mängitud 7 inningut.
Mängu võitja viis inningut peavad olema lõpetatud (kui kodumeeskond juhib, siis 4,5). Selleks, et tulemus oleks ametlik, on kõik teised panused kehtivad, kui seitse inningut on mängitud (kui kodumeeskond juhib, siis 6,5.)

Alustavad söötjad
Alustavate söötjate nimed, mis on avaldatud pesapalliturgudel, on ainult informatiivsed. Kõik alustavad söötjad, kes on kuvatud su panustamise ajaloos ja/või su panustamissedelil ei mõjuta su panust ja kõik panused jäävad kehtivaks olenemata sellest, kas kuvatud alustava söötja alustab matši või mitte.

Eripanused mängijate peale
Kõik mängijad, kelle peale on sõlmitud eripanus, peavad panuste jõusse jäämiseks mängus osalema. Söötjad peavad tegema vähemalt ühe söödu. Lööjad peavad olema kohal mängu algrivis ja ilmuma vähemalt üks kord varustuses väljakule. Kõigi mängude puhul, kus pole üheksat inningut (kui kodumeeskond juhib, siis 8,5), tühistatakse kõik eripanused mängijate peale, kui tulemus pole juba otsustatud. Tulemuse võib otsustada mängust välja saatmine või mängija eemaldamine enne mängu lõppu.

Pesade koguarvu peale sõlmitud panuste puhul antakse lööjale punkte järgmiselt:

Üks = üks pesa
Topelt = kaks pesa
Kolmik = kolm pesa
Kodujooks = neli pesa

Pesasse jõudmist kõndimise, lööjale pihta söötmise, vea, pette, väljakumängija valiku, käestlastud palli, halva söödu või häirimise tõttu ei võeta pesade koguarvu lugemisel arvesse.

Eripanused/sündmusepanused
Mistahes eripanused või sündmusepanused, mis on rangelt seotud esimese löögivooruga, otsustatakse juhul, kui esimene inning viiakse lõpule. Seda ei mõjuta see, kas ülejäänud osa mängust tühistatakse, lükatakse edasi või peatatakse. Kõik eripanused või sündmusepanused, mis on seotud sellega, kes toob esimesed punktid, otsustatakse selle alusel, kes on esimene punktitooja, olenemata sellest, kas ülejäänud osa mängust tühistatakse, lükatakse edasi või peatatakse.

Panused tavahooaja sarja peale
Kõik sarja plaanilised mängud peavad toimuma 24 tunni vältel pärast sarja viimase mängu esialgse ajakava kohast aega. Kui sarja mistahes mäng ei toimu selle ajavahemiku jooksul, tühistatakse kõik sarja peale tehtud panused. Panuste jõusse jäämiseks peavad kõik tulemused saama edetabeli ametlikeks tulemusteks. Alustavad söötjad ei mõjuta sarja peale sõlmitud panuseid.

Rahvusvaheline pesapall
Arvesse võetakse kõik mängud, mis lõpetatakse „halastusreegli“ alusel, sõltumata sellest, kui vähe löögivoore aset leidis.

Grand Salami Panuste jõusse jäämiseks peab kõigis mängudes aset leidma vähemalt 8,5 inningut. Mängu edasilükkamise korral panused tühistatakse, v.a juhul kui mäng toimub 12 tunni jooksul pärast esialgset algusaega. Kõik Grand Salami panused jäävad jõusse sõltumata söötmismuudatustest kogu selle konkreetse päeva jooksul. Kui panuse üle/alla jooksude koguarvu piir on ilma edasilükatud matši mängimata juba „üle“, siis jäävad panused jõusse.

16.9. Korvpall
Panused otsustatakse kogu matši (sh lisaaeg) ametliku tulemuse alusel. (Viigi korral ja juhul, kui lisaaega ei mängita, määratakse kõik turud vastavalt lõpptulemusele.) Selleks, et panused püsiksid, peab planeeritud mängu lõpuni olema 5 minutit või vähem, välja arvatud juhul, kui tulemus on juba teada.

Näide.
Poolajapanused otsustatakse, kui matš katkestatakse teisel poolajal ja/või üle/alla panuste tulemuseks määratakse „üle“, kui punktisumma ületas enne matši katkestamist juba nõutud taseme.

Eripanused mängijate peale
Kõigi mängijate peale sõlmitud eripanuste puhul on nõutav, et konkreetse turu puhul valitud mängijad peavad matšil osalema, vastasel juhul panused tühistatakse.

Panuste otsustamine
Kõik tulemused peavad põhinema ametlikul allikal või kõnealuse võistluse ametlikul veebikeskkonnal. Kui ametlikust allikast pärinevad statistilised andmed või tulemused pole kättesaadavad või on olulisi tõendeid, et veebis olev teave ei ole õige, võib otsustamiseks kasutada sõltumatuid allikaid. Kooskõlalise teabe puudumisel otsustame panuste tulemuse ettevõttesiseste statistiliste andmete alusel. Kõikide mängude puhul, mis mängitakse osana kaheosalisest mängust; kui koondtulemus on pärast 2. mängu normaalaja lõppu võrdne, kasutatakse 2. mänguosa panuste tulemuste kindlaksmääramiseks lisaaega.

NBA pikaajalised panused
Selleks, et jääksid jõusse panused tavahooaja võitude koguarvu ja omavahel mängivate meeskondade peale, peavad mõlemad meeskonnad lõpetama vähemalt 80 tavahooaja mängu. Kui aga tulemus on kindel juba enne 80 mänguni jõudmist, siis see reegel ei kehti.

Tavahooaja keskmiste turgude korral peab mängija mängima 70% oma meeskonna mängudest (mänguhooajal 58 mängu 82-st), et panused oleksid kehtivad. NBA reeglite alusel

Divisjoni võitja – panuse tulemused otsustatakse NBA ametlike viigireeglite alusel.

Konverentsi võitja – konverentsi tšempioniks nimetatakse NBA finaali jõudnud meeskonnad. See ei põhine tavahooaja protokollil.

Mängule panustamine

Panus võitjale
Panused otsustatakse mängu võitnud meeskonna põhjal. Arvestatakse lisaaega.

Vahemik
Panused arveldatakse vastavalt sellele, milline meeskond võidab mängu pärast seda, kui koefitsiendid on kohaldatud tegelikule tulemusele. Arvestatakse lisaaega.

Punktide arv
Panused arveldatakse vastavalt sellele, kas mängu käigus visatud punktide koguarv on üle või alla täpsustatud määra. Arvestatakse lisaaega.

Koduvõistkonna punktid kokku
Panused arveldatakse vastavalt sellele, kas mängu käigus visatud kodumeeskonna punktide koguarv on üle või alla täpsustatud määra. Arvestatakse lisaaega.

Külalisvõistkonna punktid kokku
Panused arveldatakse vastavalt sellele, kas mängu käigus visatud külalismeeskonna punktide koguarv on üle või alla täpsustatud määra. Arvestatakse lisaaega.

Viimase korvi visanud meeskond
Panused arveldatakse viimase korvi visanud meeskonna põhjal. Arvestatakse lisaaega, kui pole märgitud teisiti.

Kahekordne tulemus
Panused arveldatakse mängu poolaja ja täisaja tulemuse põhjal. Edukaks panuseks peavad mõlemad ennustused olema õiged. Lisaaeg ei arvestata, kui pole märgitud teisiti.

Võitja edumaa
Panused arveldatakse võidumeeskonna ja selle võidumarginaali põhjal. Arvestatakse lisaaega.

Panused esimesele poolajale
Panused arveldatakse ainult esimese poolaja tulemuse põhjal. Kehtivate panuste jaoks peab esimene poolaeg olema lõpetatud, välja arvatud juhul, kui tulemus on juba otsustatud.

Esimese poolaja punktid kokku
Panused arveldatakse vastavalt sellele, kas esimese poolaja punktide kogusumma on üle või alla täpsustatud määra. Kehtivate panuste jaoks peab esimene poolaeg olema lõpetatud, välja arvatud juhul, kui katkestamise ajal on võit juba kindlaks tehtud.

Panused teisele poolajale
Panused arveldatakse teise poolaja tulemuse põhjal. Lisaaega ei arvestata, kui pole märgitud teisiti. Kui mäng lükatakse edasi või tühistatakse pärast selle algust, peab mängu ja teise poolaja panuste tegemiseks jääma aega kuni 5 minutit, et panused saaksid jõustuda, välja arvatud juhul, kui panused on juba otsustatud.

Panused 1./2./3./4. veerandajale
Panused arveldatakse vastava veerandaja tulemuse põhjal. Kehtivate panuste jaoks peab vastav veerandaeg olema lõpetatud, välja arvatud juhul, kui tulemus on juba otsustatud. Lisaaega ei arvestata.

„Võidujooks x-le“ turud
Panused arveldatakse vastavalt sellele, milline meeskond saavutab kindlaksmääratud ajavahemikul esimesena kindlaksmääratud kogusumma.

Kõrgeima punktisummaga turud
Kui kahe või enama veerand-/poolaja tulemuseks on võrdne punktisumma, kehtivad viigi reeglid. Lisaaega ei arvestata, kui pole märgitud teisiti.

Kas lisaaeg tuleb?
Panus kehtib, kui mäng lõpeb normaalaja lõpus viigiga, olenemata sellest, kas mängitakse lisaajaga või mitte.

Sarjale panustamine
Panused arveldatakse selle põhjal, milline meeskond võidab konkreetse sarja. Panuste püsima jäämiseks peab sari lõppema loomulikult.

Liiga võitja
Panused arveldatakse ametlike tulemuste, sealhulgas playoffide põhjal.

Panused mängija tulemustele
Mängija peab panuste kehtimiseks mängust osa võtma. Arvestatakse lisaaega.

Topelt-topelt/kolmekordne-topelt
Topelt-topelt saavutatakse, kui nimetatud mängija saavutab kahekohalise summa, 10 või rohkem, kahes viiest peamisest statistilisest kategooriast: punktid, resultatiivsed söödud, lauapallid, vaheltlõiked ja blokeerimised.

Kolmekordne-topelt saavutatakse, kui nimetatud mängija saavutab kahekohalise summa, 10 või rohkem, kolmes viiest peamisest statistilisest kategooriast: punktid, resultatiivsed söödud, lauapallid, vaheltlõiked ja blokid.

Esimese punkti visanud mängija
Esimese punkti visanud mängijale tehtud panused muutuvad kehtetuks, kui mängija ei alusta mängu või kui ta tuleb mängu pärast esimese punkti viskamist.

16.10. Rannajalgpall

Kõik panused kehtivad normaalaja kohta, kui pole määratud teisiti. Normaalaeg on määratud vastava rannajalgpalliturniiri korraldaja poolt. Juhul kui mäng algab enne algselt planeeritud algusaega, loetakse panused, mis olid asetatud pärast mängu algust, tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00.

Panustamise tingimusi ei mõjuta jalgpalli juhtorganite poolt sündmuse või turniiri järel tehtavad muudatused või täiendused.

Mängule panustamine

Matši tulemused
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat, nt kodumeeskond, viik, külalismeeskond.

Väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Händikäp
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat pärast händikäpi määra arvestamist.

Pikaajalised panustamised

Panused üldvõitjale ja muudele võistluse tulemustele
Panused põhinevad meeskonna lõppasetusel võistluse tulemustes graafikujärgsete mängude järel (v.a liiga playoff-mängud).

Suurim väravalööja
Panuse puhul arvestatakse kumb mängija saab pealkirjas nimetatud võistlusel enim väravaid. Liigamängude puhul ei lähe playoff-mängud arvesse. Omaväravad ei lähe arvesse. Rakendub viigireegel.


16.11. Rannavõrkpall
Panuse tulemused otsustatakse ametlike pjedestaalikohtade alusel. Mistahes järgnevad diskvalifitseerimised panuseid ei mõjuta.

16.12. Laskesuusatamine
Üks ühe vastu ja üks ühe vastu laskmises panused Kahte võistlejat võrdlevates panustes peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad osavõtjad võistlusel startima. Kõigi panuste puhul otsustatakse tulemused ametliku juhtiva alaliidu reeglite kohaselt (FIS, IBU või mistahes muu ametlik föderatsioon).

Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel talispordivõistlusel ei stardi, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Panused lõpptulemuse peale – katkestatud võistlused Kui võistlus katkestatakse ja seda ei jätkata kahe järgneva kalendripäeva jooksul samas asukohas, siis tühistatakse kõik panused, v.a juhul kui ametlik juhtiv alaliit (FIS, IBU või muu ametlik alaliit) kinnitab võistluse katkestamise hetke tulemused ametlike tulemustena.

Panused lõpptulemuse peale – edasilükatud/mujale üleviidud võistlused Kui võistlus lükatakse edasi ja toimub samas kohas kahe järgmise kalendripäeva jooksul, jäävad kõik panused jõusse. Kui võistlus viiakse üle teise asukohta, siis panus tühistatakse.

Meeskonna- ja teatevõistlused Selle panuse jaoks lähevad meeskonna- ja teatevõistlused arvesse ühe medalina.

16.13. Poks/võitluskunstid
Tulemusi hinnatakse ringis väljaselgitatud ametliku tulemuse alusel. Pärast seda, kui ringiteadustaja on tulemuse algselt välja kuulutanud, võidakse tulemus ümber vaadata või seda muuta. Panused ei saa ametlikuks enne, kui võistluskohas viibivad ametiisikud on tulemused kinnitanud.

Arvesse ei võeta ringis väljaselgitatud tulemuse mistahes hilisemaid muudatusi, mille teeb sanktsioone kehtestav asutus ja mis lükkavad ümber matši suhtes tehtud otsuse kas apellatsiooni, kohtulahendi või dopingukontrolli tulemuse alusel, ega ka mistahes muid sanktsioone, ja panused jäävad muutmatuks.

Panused selle peale, kas võistleja võidab nokaudi või tehnilise nokaudiga, loetakse võidetuks ainult juhul, kui võistluse lõpetab võistleja nokaut, tehniline nokaut või katkestamine abistaja poolt.

Üle/alla raundide aluseks võetakse üksnes lõpetatud raundid. Kolmeminutilise raundi keskpunkt on täpselt üks minut ja 30 sekundit. Seega on 3,5 raundi üks minut ja kolmkümmend sekundit neljandast raundist.

Kindla raundide koguarvu peale sõlmitud panuste puhul on juhul, kui võistleja ei alusta kella peale raundi ja võistlus on kestnud täpselt nii kaua nagu koguarvuks märgitud, võitjaks „alla“, sest see raund ametlikult ei alanud.

Viigi korral makstakse mõlema võistleja võidu peale tehtud panused tagasi. Erandiks on panused, mille puhul pakutakse viigivõimalust. Kõiki muid panuseid hinnatakse nende konkreetse sõnastuse kohaselt.

Panused makstakse tagasi kõigi võistluste puhul, mille tulemuseks määratakse „ei toimunud“ või „määramata“.

Paaritule/paaris raundile panustamine

Sa panustad sellele, kas võistlus võidetakse paaris või paaritu arvu raundis.

Kui võistlus toimub täies ulatuses, loetakse paaris/paaritule raundile tehtud panused kaotatuks.

16.14.Kanuu-/kajakisõit
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.15. Kriket
Tulemused otsustatakse ametlike võistlusreeglite kohaselt. Kõik panused kehtivad normaalajale, kui ei ole märgitud teisiti.

Matšivõitja Panused otsustatakse ametlike tulemuste kohaselt. Normaalaja viigi korral, kus viiki pole pakutud, on panused tühised. Kui matš on ametlikult märgitud kui „Tulemuseta“, on kõik panused tühised.

Inningute koguarv Kui planeeritud inningute arvu vähendatakse, on kõik panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.
Kui planeeritud overite arv enne panuse löömist on Duckworth-Lewis-Sterni meetodi kohaselt uuesti arvutatud jääb panus püsima, v.a juhul kui planeeritud overite arvu vähendatakse seejärel. Sellisel juhul muutuvad panused tühiseks, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Esimese overi koguarv Selleks, et panused püsiksid, peab esimene over olema lõpetatud, v.a juhul kui tulemus on juba teada (muul juhul on panused tühised). Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Avatud partnerlus Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Esimene inning juhib

Selleks, et panused jääksid püsima, peavad mõlemad meeskonnad lööma vähemalt ühe palli.

Meeskond, kes teeb esimesed 6/15 overit Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Kogu matši neljad/kuued

Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Suurema osa matši neljad või kuued Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Matšis saadakse 50 Kui ükski mängija ei tee ühes inningus vähemalt 50 jooksu, siis muutuvad panused tühiseks.

Matšis saadakse 100 Kui ükski mängija ei tee ühes inningus vähemalt 100 jooksu, siis muutuvad panused tühiseks.

Esimese värava jooksud


Overite arvu vähendamisel on piiratud overite puhul panused tühised, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

16.16 Murdmaasuusatamine
Üks ühe vastu panused Kahte võistlejat võrdlevates panustes peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad osavõtjad võistlusel startima. Kõigi panuste puhul otsustatakse tulemused ametliku juhtiva alaliidu reeglite kohaselt (FIS, IBU või mistahes muu ametlik föderatsioon).

Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel talispordivõistlusel ei stardi, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Panused lõpptulemuse peale – katkestatud võistlused Kui võistlus katkestatakse ja seda ei jätkata kahe järgneva kalendripäeva jooksul samas asukohas, siis tühistatakse kõik panused, v.a juhul kui ametlik juhtiv alaliit (FIS, IBU või muu ametlik alaliit) kinnitab võistluse katkestamise hetke tulemused ametlike tulemustena.

Panused lõpptulemuse peale – edasilükatud/mujale üleviidud võistlused Kui võistlus lükatakse edasi ja toimub samas kohas kahe järgmise kalendripäeva jooksul, jäävad kõik panused jõusse. Kui võistlus viiakse üle teise asukohta, siis panus tühistatakse.

Meeskonna- ja teatevõistlused Selle panuse jaoks lähevad meeskonna- ja teatevõistlused arvesse ühe medalina.

16.17. Jääkeegel
Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel jääkeeglivõistlusel ei osale, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Panused matši tulemuse peale Kõigi matšide tulemus otsustatakse lõppskoori alusel. Panuste jaoks lähevad arvesse ka lisaajad.

Lõpupanused
Kui panustes ei pakuta konkreetse lõpu jaoks „tühja lõpu“ hinda, siis tühistatakse „tühja lõpu“ puhul kõik panused (0 : 0).

16.18. Rattasõit
Etapisõidu üks ühe vastu panused Kahte võistlejat võrdlevates panustes peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad osavõtjad võistlusel startima. Kõigi panuste puhul arveldatakse ametliku juhtiva alaliidu reeglite kohaselt (UCI või mistahes muu ametlik alaliit).

Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel jalgrattavõistlusel ei osale, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata. Rakendub viigireegel.

Ratturite lõpptulemust võrdlevad panused
Võidupanused peavad ennustama, kes kahest ratturist lõpetab võidusõidu esimesena. Panuste jõusse jäämiseks peavad mõlemad ratturid startima. Kui mõlemad ratturid katkestavad võistluse, siis loetakse võitjaks see rattur, kes läbis rohkem etappe, olenemata tema ajast või hetke kohast. Kui mõlemad ratturid katkestavad samal etapil, siis valik tühistatakse.

Katkestatud võistlused Kui pole määratud teisiti või panus pole juba otsustatud, tühistatakse katkestatud tuuri korral kõik panused, v.a juhul kui läbitud on viis etappi ja ametlik tulemus on välja kuulutatud. Kui pole määratud teisiti või panus pole juba otsustatud, tühistatakse enne ametliku tulemuse väljakuulutamist katkestatud üksikvõistluse või etappide puhul kõik nende kohta sõlmitud panused.

Edasilükatud/mujale üleviidud võistlused
Edasilükatud, ümber korraldatud või teise kohta üleviidud võistluste puhul tühistatakse kõik nende kohta sõlmitud panused.

16.19. Noolevise
Panused lõpptulemuse peale
Mittestartinud osalejatele tehtud panuseid ei tagastata. Kõik panused jäävad jõusse, kui mängija eemaldab ennast enne turniiri või turniiri jooksul.

Premier Liiga võitjaennustused viitavad playoffide võitjale, mitte liigatabelile peale nädalat 15.

Mängu tulemus
Kui mängu ei mängita lõpuni, siis mängija, kes saab järgmisse ringi, kuulutatakse võitjaks. Premier Liiga mängud registreeritakse vastavalt ametlikele tulemustele.

Premier Liigale pakume 3 ja 2 variandiga turge. Viigi korral muutuvad 2 variandiga turule tehtud panused tühiseks.

Händikäp
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis händikäpi panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Mängu etapp/sett, alla/üle ja etappe/sette kokku
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Mängu etapp paaritu või paaris
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse.

Etapi/seti võitja
Etapp/sett peab olema mängitud lõpuni panuste registreerimiseks.

Enim 180p/180p mängule, 180p mängu händikäp
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse.

Mängu tulemus
Kui mäng lõppeb viigiliselt või mängu ei mängita lõpuni, siis kõik panused tühistatakse.

Mängu 180p 2/3 varianti, mängija 180p 2/3 varianti
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Mängu kõrgeim tulemus 2/3 varianti, kõrgeim tulemus alla/üle, mängija kõrgeim tulemus 2/3 varianti
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Täpne tulemus
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse.

Skoor pärast 4 etappi, liider pärast 4 etappi
Tulemuste registreerimiseks peab 4 etappi olema lõpuni mängitud.

Võistlus 3 etapi võiduni
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Etapp 180, mängija 180 etapil, etapi võidu tulemus 2/3 varianti, etapi võitja kahe värviga
Tulemuste registreerimiseks tuleb etapp mängida lõpuni.


9 noolega lõpp, 170 tulemus
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

16.20. Vettehüpped
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.21. Ratsasport
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.22. Vehklemine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.23. Maahoki
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel.

16.24. Saalihoki
Kõik panused otsustatakse kõnealuse võistluse ametlike tulemuste alusel. Kui konkreetne võistlus peatatakse või lükatakse edasi, jäävad panused kehtima tingimusel, et võistlus toimub samas kohas 12 tunni jooksul. Kui üks või mitu osalejat ei võta määratud võistlusest osa, siis panused tühistatakse. Selleks, et panused loetaks kehtivateks, peab matš kestma vähemalt 55 minutit. Kõik panused kehtivad normaalaja kohta, kui pole määratud teisiti.

Eripanused mängijate peale
Kõigi mängijaid võrdlevate või händikäpiga panuste puhul peavad kõik märgitud mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma. Arvesse lähevad kõik normaal- ja lisaaja punktid/väravad/söödud/löögid (või muu skoorile lisatav); arvesse ei lähe karistuslöökide ajal saadud punktid.

16.25. Jalgpall Jalgpall
Kõik panused kehtivad normaalaja kohta, kui pole määratud teisiti. Normaalaeg on defineeritud vastavalt asjakohase juhtorganisatsiooni avaldatud ametlikele reeglitele. Vähemalt 80 minutit matšist peab olema mängitud, et matši tulemustele tehtud panused kehtiksid. Mistahes panused, mille tulemus on üheselt teada enne normaalaja lõppu või enne matši katkestamist, kehtivad sõltumata sellest, kas mängitud on 80 minutit või mitte.

Noortemängudena loetletud mängude puhul on tegu jalgpallimatšidega, milles osalevate meeskondade mängijad on 23-aastased või nooremad.

Panused otsustatakse vastava jalgpalliorganisatsiooni tulemuste põhjal. Kui pole vastuvaidlematuid tõendeid, ei tunnusta BETSSON GROUP ühtki kaebust, mille aluseks on selliste terminite personaalne tõlgendus. UEFA klubide mängude puhul kasutatakse ametlikku mängu raportit panuste otsustamiseks.
Kui juhtorgan statistikat ei esita, siis kasutatakse panuste arvestamisel veebikeskkonda WhoScored.com.

Panustamise tingimusi ei mõjuta juhtorganisatsioonide poolt sündmuse või turniiri järel tehtavad muudatused või täiendused.

Kaartide ennustused
Loevad vaid hetkel väljakul olevatele mängijatele antud kaardid. Treeneritele või varumängijate kaardid ei lähe arvesse. Kollase kaardi eest saab 1, punase kaardi eest 2. Väljamakse eesmärkidel eiratakse teisi kollaseid kaarte (nt maksimaalne kaartide arv mängija koht on 3).

Väljamakse põhineb kõigil saadaolevatel tõenditel matši ettenähtud 90- või 45-minutilise mänguaja jooksul näidatud kaartide kohta. Kõiki põhiaja vile järel näidatud kaarte eiratakse.

Kaartide punktid
Kollane kaart on 10 punkti
Punane kaart on 25 punkti
Üks mängija saab teenida maksimaalselt 35 punkti. Näiteks kui mängija saab samas mängus teise kollase kaardi, on tulemuseks punane kaart. Järelikult mängija saab kollase kaardi (10 punkti) ja punase kaardi (25 punkti).
Väljamakse põhineb kõigil saadaolevatel tõenditel matši ettenähtud 90- või 45-minutilise mänguaja jooksul näidatud kaartide kohta. Kõiki täisaja vile järel näidatud kaarte eiratakse.

Nurgalöökide ennustused
Arvestatakse ainult nurgalööke. Korduvat nurgalööki arvestatakse ühe nurgalöögina.

Eripanused mängijate peale
Panused mängijatele, kes võtavad mängust osa mistahes hetkel, loetakse kehtivateks juhul kui vastava panuse reeglites ei ole täpsustatud teisiti. Omaväravad ei lähe arvesse.

Pikaajaliste panuste puhul peab mängija võistluse lõpule viima sama meeskonnaga, et panused jääksid püsima.

Mängule panustamine

Matši tulemused
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat, nt kodumeeskond, viik, külalismeeskond.

Väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Händikäp
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat pärast händikäpi määra arvestamist.

Topeltšanss
Panuste puhul arvestatakse, kas matši lõpptulemus on üks kahest kuvatud valikust.

Mõlemad meeskonnad skoorivad
Panuste puhul arvestatakse, kas matš lõpeb nii, et mõlemad meeskonnad on löönud vähemalt ühe värava.

Mõlemad meeskonnad skoorivad, ilma viigita
Panus kehtib, kui mõlemad meeskonnad skoorivad ja üks meeskond võidab. Kui tulemus on võit nulli vastu, siis panus muutub tühiseks.

Kiirennustused
Need pakkumised erinevad intervallipõhisest panustamisest, kuna üldreeglina ja kui pakkumises ei ole teisiti märgitud, on need määratud täpsele ajale põhinevalt, mil mäng katkestati/taastati. Näide. Pall väljus väljakult sisselöögi/väravalöögi/nurgalöögi järel; pall ületab väravajoone.

Pakkumised sõltuvad kohtuniku otsustest, näiteks näidatud kaart, vabalöök/karistuslöök, videokohtuniku järelvaatus (VAR) määratakse täpsele ajale, kui matši ametlik vile neid lubab. Panuse määramisel ei võeta arvesse olukordi, mis ei ole keelatud ja/või tunnustatud matši/sündmuse ametnike poolt (nt lubamatud skoorid).

Intervallipõhine panustamine
Panustamisel konkreetsetele ajavahemikele/intervallidele, näiteks mängu tulemus/löödud väravad/nurgalöögid jne pärast xx minutit, võetakse arvesse ainult kindlaksmääratud ajavahemiku/intervalliga seotud tulemusi ja sündmusi. Muid tulemusi ja sündmusi, mis toimusid väljaspool määratud ajavahemikku, arveldamisel arvesse ei võeta.
Nendel turgudel loetakse sündmus toimunuks siis, kui see on tegelikult toimunud, mitte siis, kui kohtunik selle annab. Näiteks on esimese nurgalöögi toimumise ajaks tegelikult löödud nurgalöögi aeg. Kui tegevust tuleb korrata, lahendatakse panustamised korratud tegevuse tulemusega.

Selguse huvides on mängu esimene minut 0:00–0:59, teine minut on 1:00–1:59, kolmas minut on 2:00–2:59 jne. Näiteks ajavahemik 61–75 minutit viitab ajavahemikule 60:00–74:59.
Vigastustega seotud lisaaeg poolaja lõpus loetakse toimunuks ajavahemikus, mis sisaldab vastava poolaja viimast minutit.


Ülejäänud matši tulemus
Kõik panused otsustatakse ülejäänud mängu skoori alusel pärast seda, panus on tehtud. Mistahes enne panust saadud tulemusi arveldamisel arvesse ei võeta.

Poolaeg/normaalaeg
Panuste puhul arvestatakse matši tulemust pool- või täisajal.

Õige tulemus
Panuste puhul arvestatakse matši täpset tulemust.

Õige tulemus – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse matši täpset tulemust poolajal.

Kodu-/külalismeeskond – väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna poolt matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Kodu-/külalismeeskond – esimene värav
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna esimene värav löödi esimesel poolajal, teisel poolajal või ei löödudki väravaid.

Kodu-/külalismeeskond võidab nulli vastu
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskond võidab matši laskmata endale ühtegi väravat lüüa.

Võidumarginaal
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskond, näiteks kodumeeskond, võidab matši täpselt ühe väravaga. Viigi puhul on võimalik üks valik.

Väravate arv
Panuste puhul arvestatakse matši vältel löödud väravate arvu.

Väravate arv – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Poolaeg, millal oli kõige rohkem väravaid
Panuste puhul arvestatakse kummal poolajal löödi rohkem väravaid. Valikuvõimaluste hulgas on ka võrdne arv väravaid.

Poolaja tulemus
Panuste puhul arvestatakse esimese poolaja võitjat, nt kodumeeskond, viik, külalismeeskond.

Viik välistatud
Panuste puhul arvestatakse, milline valik on matši lõpptulemus. Panus tagastatakse, kui matš lõppeb viigiga.

Aasia händikäp
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat pärast händikäpi määra arvestamist.

Esimene/viimane punkti saav meeskond
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond lööb esimese/viimase värava. Arvestatakse ka omaväravaid.

Väravaid kokku – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse matši esimese poolaja vältel löödud väravate täpset arvu.

Väravate arv – paaris/paaritu
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödud väravate koguarv on paaris või paaritu arv. Väravateta tulemust arvestatakse paarisarvuna.

Topeltšanss – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse, kas poolaja tulemus on üks kahest kuvatud valikust.

Kodune võit välistatud
Panuste puhul arvestatakse, milline valik on matši lõpptulemus. Panus tagastatakse, kui kodumeeskond võidab matši.

Võõrsil võit välistatud
Panuste puhul arvestatakse, milline valik on matši lõpptulemus. Panus tagastatakse, kui külalismeeskond võidab matši.

Kodu-/külalismeeskond saab punkte mõlemal poolajal
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskond lõi väravaid nii esimesel kui ka teisel poolajal.

Kodu-/külalismeeskond võidab 1. või 2. poolajal
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskond lõi vastasest enam väravaid esimesel või teisel poolajal.

Värav mõlemas võrgus
Panuste puhul arvestatakse, kas värav lüüakse mõlemasse väljaku võrku.

Näiteks kui meeskond skoorib mõlemal poolajal, on panused valikuga „Jah“ võidupanused, kuna see tähendab, et nad skoorisid väljaku mõlemasse võrku. Teisest küljest, kui meeskond võidab 2 : 0 ja skoorib oma väravad samal poolajal, siis panused valikuga „Ei“ võidupanused, kuna mõlemad väravad skooriti samal väljaku poolel, ainult ühte võrku.

Värav mõlemal poolajal
Panuste puhul arvestatakse, kas värav lüüakse nii matši esimesel kui ka teisel poolajal.

Tulemus + väravate arv
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond matši võidab ja kas matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Tulemus + mõlemad meeskonnad skoorivad
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond matši võidab ja kas matš lõppeb nii, et mõlemad meeskonnad on löönud vähemalt ühe värava.

Edasipääs
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab edasi järgmisesse vooru.

Võitmisviis
Panuste puhul arvestatakse, kuidas matši võitja määratakse.

Omavärav
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödi omavärav või mitte. Kehtivad vaid ametlikud otsused.

Karistuslöök
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus anti karistuslööke või mitte.

Punane kaart
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus saadeti mõni mängija väljakult minema või mitte. Samas ei arvestata selle panuse puhul mittemängijate ja varumängijatega.

Väravad pärast 90. minutit
Panuste puhul arvestatakse, kas pärast 90. minutit löödi väravaid või mitte.

Väravaraam
Väravaraami löökidena lähevad arvesse vaid ilma rikošetita pealelöögid. Arvesse ei lähe löögid, mille tulemusel pall põrkab postist või latist otse väravasse.

Mängu käik
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond võtab esimesena juhtseisu koos lõpptulemusega 90-minutilise normaalaja lõppedes (sh lisaajaga), sõltumata sellest, kui mitu korda juhtpositsioon matši vältel vahetub.

Esimese värava tüüp
Panuste puhul arvestatakse, kuidas löödi matši esimene värav. Vabalöök on võiduvariant vaid juhul, kui vabalöögi tegija lööb otsevärava ja teenib ametliku punkti.

Avalöök
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond lööb matši alguses avalöögi. Kõik panused, mis on tehtud 10 minutit enne avalööki, on tühised.

Vigade arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju matši käigus vigu tehti.

Enim vigu
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond teeb matši käigus enim vigu.

Kodu-/külalismeeskond – vigade arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju vigu valitud meeskond matši käigus teeb.

Esimene kaart
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab matši esimese kaardi.

Kaartide arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju kaarte matši käigus näidatakse.

Kodu-/külalismeeskond – kaartide arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju kaarte valitud meeskonnale matši käigus näidatakse.

Enim kaarte
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab matši käigus enim kaarte.

Esimene nurgalöök
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab matši esimese nurgalöögi.

Nurgalöökide arv – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse, kui palju nurgalööke tehakse matši esimese poolaja jooksul.

Nurgalöökide arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju nurgalööke matši käigus tehakse.

Nurgalöökide händikäp
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond teeb matši käigus enim nurgalööke, kui rakendada händikäppi.

Kodu-/külalismeeskond – nurgalöökide arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju teeb valitud meeskond matši käigus nurgalööke.

Enim nurgalööke
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond teeb matši käigus enim nurgalööke.

Asendamine – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse, kui palju asendusi tehakse matši esimese poolaja jooksul. Poolaegade vahel tehtud asendused ei lähe arvesse.

Asenduste arv
Panuste puhul arvestatakse, kui palju matši käigus asendusi tehti.

Asendusmängija värav
Panuste puhul arvestatakse, kas kummagi meeskonna varumängijate pingilt alustanud mängija lõi matši jooksul mistahes hetkel värava või mitte.

Lisaaeg – 1. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse esimesel poolajal 4. abikohtuniku tablool kuvatavat minutite arvu. Ühtegi üle selle aja mängitavat minutit ei arvestata.

Lisaaeg – 2. poolaeg
Panuste puhul arvestatakse teisel poolajal 4. abikohtuniku tablool kuvatavat minutite arvu. Ühtegi üle selle aja mängitavat minutit ei arvestata.

Enim pealelööke
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond teeb matši käigus enim pealelööke.

Tulemuslike löökide arv
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus tehtud tulemuslike löökide koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Kodu-/külalismeeskond – tulemuslike löökide arv
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus tehtud tulemuslike löökide koguarv on valitud meeskonna puhul üle või alla täpsustatud määra.

Enim tulemuslikke lööke
Panuste puhul arvestatakse kummal meeskonnal koguneb matši käigus enim tulemuslikke lööke väravale.

Suluseisude arv
Panuste puhul arvestatakse, kui mitu korda matš peatatakse suluseisu sattunud mängija tõttu.

Valdamise händikäp
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond valdas matši vältel enim palli, kui rakendada händikäppi.

Kodu-/külalismeeskond – palli valdamise %
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna palli valdamise protsent on üle või alla täpsustatud määra.

Suurim valdamise %
Panuste puhul arvestatakse kummal meeskonnal tekib matši suurim palli valdamise protsent.

Videokohtuniku (VAR) järelvaatused
Panustamise eesmärgil toimub videokohtuniku järelvaatus, kui kohtunik peatab matši, et ise olukorda väljakul järelvaadata. Selle ennustuse puhul ei lähe arvesse mistahes videokohtuniku kontrollid ega mistahes muud VARi järelvaatuse vormid.

Videokohtuniku (VAR) mistahes otsus, mis on vasturääkiv väljaku ametnike algsele otsusele, muutuvad kõik panused tühiseks, mis on tehtud ajavahemikule algse situatsiooni ja kohtuniku lõppotsuse vahel. Püsima jäävad kõik ennustuse koefitsiendid, mida algne situatsioon ei mõjutanud.

Väravalööja ennustused
Lahkarvamuse korral, kes lõi värava, põhineb ennustus ametliku juhtorgani otsusel. Matšide/sündmuste puhul, mis ei ole ametliku juhtorgani poolt tunnustatud (nt sõpruskohtumised), põhineb ennustus esmaallikal või muul avalikul allikal.

Järgmine väravalööja (in-play)
Arvesse lähevad kõik mängijad meeskonnas. Kuid, kui järgmise värava lööb mängija, keda pole algselt määratud, läheb ta siiski võitjana kirja. Panused, mis on tehtud mängijatele, kes matšist osa ei võta, on tühised. Arvesse lähevad kõik mängijad, kes on olnud väljakul enne järgmise värava löömist. Ennustus ei sisalda ühtegi tulemust, mis on saadud lõplikul lisaajal ja/või karistuslöökide seerias. Panused on tühised, kui järgmine värav on omavärav.

Esimene väravalööja
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija lööb matši esimese värava. Juhul kui valitud mängija ei alusta matši ja siseneb mänguväljakule enne, kui esimese väravalööja turg on tulemuse saanud, jäävad kõik sel turul selle mängijaga seoses tehtud panused püsima. Ka nimekirjast puuduvaid mängijaid arvestatakse võitjatena, kui nad peaks saama matši esimese värava. Kui matši ainukeseks väravaks on omavärav, siis loetakse võitvaks valik „Väravalööja puudub“.

Viimane väravalööja
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija lööb matši esimese värava. Viimase värava lööja valikus on saadaval kõik matšist osa võtvad mängijad. Ka nimekirjast puuduvaid mängijaid arvestatakse võitjatena, kui nad peaks lööma matši viimase värava. Kui matši ainukeseks väravaks on omavärav, siis loetakse võitvaks valik „Väravalööja puudub“.

Väravalööja mistahes hetkel
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus värava.

Mängija lööb 2 või enam väravat
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus kaks või enam väravat.

Mängija, kes teeb kübaratriki
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus kolm või enam väravat.

Mängija, kellele näidatakse kaarti
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija saab matši käigus kaardi.

Mängija, kes saab punase kaardi
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija saab matši käigus punase kaardi.

Skooriv mängija võidumeeskonnast
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus värava ja kas tema meeskond võidab.

Mängija, kes lööb värava mõlemal poolajal
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb mõlemal matši poolajal värava või mitte. Mängija peab osa võtma mõlemast poolajast, et panused jääksid jõusse.

Mängija, kes lööb värava kastist väljaspool
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb värava väljaspool kasti ehk karistuslöögiala. Löögi arvestamiseks peab kogu pall olema löögi hetkel karistuslöögialast väljaspool.

Mängija, kes lööb peaga värava
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus peaga värava.

Mängija lööb otse karistuslöögist värava
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši käigus otse vabalöögist värava. Panused loetakse võidetuks vaid juhul, kui värav loetakse ametlikult vabalöögi sooritanu poolt lööduks.

Mängija löögid väravale kokku Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse, kui palju pealelööke on mängija matši jooksul teinud. Pealelöök on rahvusvaheline väravalöömise katse, mis lõppeb väravas, mis oleks võinud minna väravasse, kuid väravavaht sai palli kätte või mis oleks võinud minna väravasse, kuid kaitsja peatas rünnaku. Lööke, mis tabavad väravaraami, ei peeta pealelöögiks, v.a juhul kui see löök toob värava. Kaitsja poolt blokeeritud lööke ei peeta pealelöökideks.

Mängija pealelöögid kokku Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse, kui palju pealelööke on mängija matši jooksul kokku löönud. Pealelöögiks peetakse mistahes lööki, mis:
a) läks väravasse;
b) oleks läinud väravasse, kuid väravavaht sai selle kätte või peatas palli;
c) suundus värava poole ja selle peatas kaitsja, kui blokeerija taga oli teisi kaitsjaid või väravavaht;
d) oleks läinud üle värava või selle kõrvalt, kuid väravavaht või tagaväljamängija peatas selle;
e) tabas väravaraami.

Mängija tehtud vigastused üle/alla
Selleks, et panused kehtiksid, peab mängija matši alustama. Panuste puhul arvestatakse, kui palju vigastusi mängija matši käigus tegi.

Mängija saadud vigastused üle/alla
Selleks, et panused kehtiksid, peab mängija matši alustama. Panuste puhul arvestatakse, kui mitu korda valitud mängija vigastusi sai.

Mängija söötude protsent üle/alla
Selleks, et panused kehtiksid, peab mängija matši alustama. Panuste puhul arvestatakse mängija tehtud söötude protsendimäära matši jooksul.

Söödusoorituste arv Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse valitud mängija nurjunud söötude arvu matši jooksul. Sööduks loetakse ühelt mängijalt teisele löödud palli. Sööduks ei peeta ristlööke, sisselööke ja väravavahi lööke. Sööduna võib mängida väravavahi lööke, vabalööke, nurgalööke, avalööke ja karistuslööke.

Kohalejõudnud söötude arv Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse valitud mängija edukate söötude arvu matši jooksul. Sööduks loetakse ühelt mängijalt teisele löödud palli. Sööduks ei peeta ristlööke, sisselööke ja väravavahi lööke. Sööduna võib mängida väravavahi lööke, vabalööke, nurgalööke, avalööke ja karistuslööke.

Mängija suluseisud Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse, mitu korda oli mängija matši jooksul suluseisus.

Mängija võtab vastaselt palli ära Üle/Alla
Panuste puhul arvestatakse, kui palju palli äravõtmisi mängija matši käigus tegi. Palli äravõtmiseks peetakse seda, kui mängijal õnnestub külalismeeskonnalt pall edukalt endale võtta. Mängija, kellelt pall ära võetakse, peab enne äravõttu täielikult palli valdama.


Mängija, kes saab karistuslöögi
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängijale tehti viga karistusalas ehk teeniti karistuslöök. Selle panuse puhul ei lähe arvesse palli käega puutumisest tulenevad karistuslöögid.

Mängija, kes lööb võiduvärava
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija lööb matši võiduvärava. Võiduväravaks loetakse väravat, mis tagab meeskonnale võidu ka juhul, kui rohkem väravaid ei lööda. Näiteks võidumeeskonna kolmas värav 5 : 2 võidu puhul.

Mängija, kes mängib kogu matši aja
Selleks, et panused kehtiksid, peab mängija matši alustama. Panuste puhul arvestatakse, kas valitud mängija mängib terve matši või mitte.

Tribüünile saatmine
Panuste puhul arvestatakse, kas nimetatud peatreener/treener eemaldatakse matši ajal tehniliselt alalt. Kui peatreener/treener alustab mängu tribüünilt või valib ise tehniliselt alalt lahkumise tribüünile matši ajal, ei lähe see panuses arvesse. Kui peatreener/treener veedab kogu matši aja enda valikul tribüünil, muutuvad panused tühiseks.

Matši parim mängija
Panuste puhul arvestatakse matši parimaks mängijaks ametliku juhtorgani poolt (nt FIFA maailmakarika mängude puhul jne) kuulutatud mängija. Kui ametlik juhtorgan ei nimeta matši parimat mängijat, siis loetakse selleks mängu ülekandeõigusi omava Ühendkuningriigi telekanali poolt mängu parimaks kuulutatud mängija. Kui ei ole täpsustatud teisiti, arvestatakse telekanaleid järgmises tähtsuse järjekorras: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.

Kui sellise auhinna üleandmist ei toimu, siis tühistatakse kõik panused sõltumata sellest, kas teleülekande saatejuhid või kommentaatorid nimetavad mõnda mängijat matši parimaks. Juhul kui auhind antakse rohkem kui ühele mängijale, rakendub viigireegel.

Ka nimekirjast puuduvat mängijat arvestatakse võitjana, kui ta peaks saama matši parima tiitli. Auhinna võivad saada kõik mängust osa võtnud mängijad.

Pikaajalised panustamised

Panused üldvõitjale ja muudele võistluse tulemustele
Panused põhinevad meeskonna lõppasetusel võistluse tulemustes graafikujärgsete mängude järel (v.a liiga playoff-mängud). See hõlmab ka võistlusi, mis jagunevad keset hooaega.
Selle reegli erandiks on Lõuna-Ameerika liigad, kus meeskondade punktiviigi korral mängitakse võitja selgitamiseks playoff-mäng. Sellistel juhtudel on lõplik võitja playoff-mängu võitja.

Suurim väravalööja
Panuse puhul arvestatakse kumb mängija saab pealkirjas nimetatud võistlusel enim väravaid. Liigamängude puhul ei lähe playoff-mängud arvesse. Omaväravad ei lähe arvesse. Rakendub viigireegel.

Otseennustus
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond saab võistluse lõpuks esimeseks ja milline teiseks.

Topeltennustus
Panuste puhul arvestatakse, millised kaks meeskonda saavad võistluse lõpuks esimeseks ja teiseks, sõltumata nende kvalifitseerumise järjekorrast.

Võitja päritolu
Panuste puhul arvestatakse, millisest grupist lõplik võitja oleks kvalifitseerunud.

Esmakordne võitja
Panuste puhul arvestatakse, kas võistluse võitja on varem sama võistlust võitnud või mitte.

Enim skooriv meeskond
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond lööb võistlusel enim väravaid. Rakendub viigireegel.

Vähim skooriv meeskond
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond lööb võistlusel vähim väravaid. Rakendub viigireegel.

Meeskond, millele lüüakse enim väravaid
Panuste puhul arvestatakse, millisele meeskonnale lüüakse võistlusel enim väravaid. Rakendub viigireegel.

Meeskond, millele lüüakse vähim väravaid
Panuste puhul arvestatakse, millisele meeskonnale lüüakse võistlusel kõige vähem väravaid. Rakendub viigireegel.

Enim kollaseid kaarte saanud meeskond
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab võistluse käigus kõige rohkem kollaseid kaarte. Rakendub viigireegel.

Enim punaseid kaarte saanud meeskond
Panuste puhul arvestatakse kumb meeskond saab võistluse käigus kõige rohkem punaseid kaarte. Rakendub viigireegel.

Suurima tulemusega grupp
Panuste puhul arvestatakse, milline grupp saavutab suurima väravate koguarvu. Rakendub viigireegel.

Madalaima tulemusega grupp
Panuste puhul arvestatakse, milline grupp saavutab väikseima väravate koguarvu. Rakendub viigireegel.

Parima mängija auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse parima mängija auhinna või muu samaväärse tunnustuse. Näiteks maailmakarika mängude puhul arvestatakse selle panuse puhul kuldpalli auhinnaga.

Parima noore mängija auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse parima noore mängija auhinna või muu samaväärse tunnustuse.

Parima väravavahi auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse käigus parima väravavahi nimetuse või muu samaväärse auhinna. Näiteks maailmakarika mängude puhul arvestatakse selle panuse puhul kuldkinda auhinnaga.

Parima kaitsja auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse käigus parima kaitsja nimetuse või muu samaväärse auhinna.

Parima keskväljamängija auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse käigus parima keskväljamängija nimetuse või muu samaväärse auhinna.

Parima ründaja auhind
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija saab võistluse käigus parima ründaja nimetuse või muu samaväärse auhinna.

Turniiri tähtede meeskond
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija jõuab ametlikku turniiri tähtede meeskonda, sõltumata nende kohast. Juhul kui ametlikku nimekirja ei avaldata, panused tühistatakse.

Parim lõpptulemus
Panuste puhul arvestatakse, millistel meeskondadel on parim lõppasetus võistluse lõpus esitatavates tabelites. Rakendub viigireegel.

Nimekirja parim väravalööja
Panuste puhul arvestatakse, milline valikus loetletud mängijatest lööb võistluse lõpuks enim väravaid. Rakendub viigireegel.

Väljalangemise ring
Panuste puhul arvestatakse, millises voorus valitud meeskond välja langeb.

Meeskonna parim väravalööja
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija lööb valitud meeskonna nimel võistluse käigus enim väravaid. Liigamängude puhul ei lähe playoff-mängud arvesse. Omaväravad ei lähe arvesse. Rakendub viigireegel.

Parim tulemuslike söötude andja
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija annab valitud meeskonna nimel võistluse käigus enim tulemuslikke sööte. Liigamängude puhul ei lähe playoff-mängud arvesse. Rakendub viigireegel.

Grupimängudest edasijõudnud meeskond
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonnal õnnestub pääseda võistluse kvalifikatsioonivooru.

Grupimängud – täpsed punktid
Panuste puhul arvestatakse täpset punktide koguarvu võistluse grupimängude etapi lõpus.

Grupimängud – punktide arv
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna täpne punktide koguarv võistluse grupimängude etapi lõpus on üle või alla täpsustatud määra.

Meeskonna grupimängud – väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna poolt võistluse käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Meeskonna grupimängud – vastase väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonnale võistluse löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Meeskonna grupimängud – kollaste kaartide arv
Panuste puhul arvestatakse, kas valitud meeskonna poolt võistluse käigus saadud kollaste kaartide koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Viimane meeskond, kes jääb võitmatuks
Panuste puhul arvestatakse millisel meeskonnal on kõrgeim arv võite ja viike enne matši kaotamist. Rakendub viigireegel.

Parim väravalööja ja tema meeskond võidab võistluse
Panuste puhul arvestatakse, milline loetletud mängijatest võidab parima väravalööja tiitli ja kas tema meeskond võidab võistluse.

Enim puhtaid lehti
Panuste puhul arvestatakse, millisel meeskonnal jääb on võistlusel kõige enam puhtaid lehti. Rakendub viigireegel.

Enim tulemuslikke sööte
Panuste puhul arvestatakse, milline mängija sooritab võistluse käigus kõige rohkem tulemuslikke sööte. Rakendub viigireegel.

Meeskond lööb esimesena 7 väravat
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond lööb võistlusel esimesena 7 väravat. Omaväravad ei lähe arvesse. Panuse võitjana arvestatakse meeskonda, kes lööb lühima aja jooksul 7 väravat.

Liiga võitja händikäpi alusel
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond jääb võistluse võitjaks, kui iga meeskonna puhul rakendatakse händikäppi.

Liiga parim 25. detsembril / 31. detsembril
Panuste puhul arvestatakse, milline meeskond on liiga parim 25. detsembri / 31. detsembri seisuga.

Jalgpalli eripanused

Euroopa suvised / talvised liikumised
Panuste puhul arvestatakse, millisesse meeskonda on nimetatud mängija registreeritud, kui vastav üleminekuperiood sulgub. Kui ei ole märgitud teisiti, siis loevad ka laenulepingud. Kui mängija ei liigu teise klubisse, siis loetakse kõik tema praegusele meeskonnale tehtud panused võitvateks. Kõik panused loevad ka juhul, kui mängija liitub nimekirjast puuduva meeskonnaga. Selle panuse puhul ei lähe arvesse eellepingud ja muud sarnased kokkulepped. Pärast avalikku teadaannet tehtud panused loetakse kehtetuks.

Järgmine püsiv peatreener
Panuste puhul arvestatakse, kes saab klubi poolt ametlikult väljakuulutatud järgmiseks püsivaks peatreeneriks. Ajutised ja vahetreeneri positsioonid ei kehti selle panuse puhul, v.a juhul kui nad viivad lõpule vähemalt 10 matši ja määratakse seejärel püsivaks peatreeneriks. Kui peatreeneri valiku osas esineb kahtlusi, siis võib {ctext:Common.DomainName} otsustada panuse lahendamise hetkel saadaoleva teabe alusel. Kõik panused kehtivad, kui peatreeneriks määratakse nimekirjas loetlemata isik. Pärast avalikku teadaannet tehtud panused loetakse kehtetuks.

Võidetud auhindade arv
Panuste puhul arvestatakse konkreetse meeskonna esinemist järgmistel võistlustel: koduliiga võistlused, FA Cupile ja EFL Cupile võrdväärsed võistlused, Meistrite Liiga võistlused või Euroopa Liiga võistlused. Muud auhinnad ei lähe arvesse.


Peatreeneri järgmine klubi
Panuste puhul arvestatakse, millise klubiga hakkab valitud peatreener järgmisena tööle. Pärast avalikku teadaannet tehtud panused loetakse kehtetuks.

Järgmine lahkuv peatreener (vallandamisvõistlus)
Panuste puhul arvestatakse, milline peatreener lahkub oma kohalt enne järgmist graafikujärgset liigamängu, sh playoff-mängu. See hõlmab nii vallandamist kui ka peatreeneri enda lahkumisotsust. Pärast avalikku teadaannet tehtud panused loetakse kehtetuks.

Võidetud auhindade arv
Panuste puhul arvestatakse konkreetse meeskonna esinemist järgmistel võistlustel: koduliiga võistlused, FA Cupile ja EFL Cupile võrdväärsed võistlused, Meistrite Liiga võistlused või Euroopa Liiga võistlused. Muud auhinnad ei lähe arvesse.


Meeskonda valimise nimekiri
Panuste puhul arvestatakse, kas mängija valitakse turniiril meeskonda või mitte. Pärast avalikku teadaannet tehtud panused loetakse kehtetuks.

Igapäevased eriennustused
Kõik igapäevaste eriennustuste alla koondatud panused lahendatakse vastavalt üldtulemusele või panuse vastava päeva tingimustele. Arvestatakse ainult turniiri pidamiskoha ajavööndiga. Kui sel päeval mängivate meeskondade mängud lükatakse edasi või katkestatakse, siis on kõik panused kehtetud.

Fantaasiamatšid
Fantaasiamatšide puhul võistlevad kaks meeskonda ainult virtuaalselt. Selle vastasseisu võitja on meeskond, mis lööb vastaval võistluspäeval reaalse vastase vastu enim väravaid. Loetakse ainult väravaid. Võit või kaotus ei lähe arvesse.

16.26. Vormel1
Hooaja panused

Sõitjate arvestus
Ennusta hooaja võitja.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Konstruktorite karikas
Ennusta konstruktorite karika võitja.

Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Mitu Grand Prix' etappi sõitja võidab hooaja jooksul
Ennusta, mitu Grand Prix' etappi sõitja võidab hooaja jooksul.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Hooaja panused üks ühe vastu
Ennusta, milline sõitja saavutab parima koha sõitjate arvestuses hooaja lõpuks.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Milline sõitja saavutab enim kordi parima kvalifikatsiooniaja hooaja jooksul
Ennusta, milline sõitja saavutab enim kordi parima kvalifikatsiooniaja hooaja jooksul.
Arvestatakse ametliku klassifikatsiooni tulemusi iga Grand Prix' etapi kohta.

Milline sõitja saavutab enim kordi parima stardikoha hooaja jooksul
Ennusta, milline sõitja saavutab enim kordi parima stardikoha hooaja jooksul.
Arvestatakse ametliku klassifikatsiooni tulemusi iga Grand Prix' etapi kohta.
Juhul kui mitmel sõitjal on sama arv võite, kuulutatakse panused tühiseks.

Individuaalsete Grand Prix' etappide panused

Sõidu võitja
Ennusta sõidu võitja.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Lõpetab poodiumil
Ennusta, milline sõitja lõpetab sõidu poodiumil ehk esimese kolme seas.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Lõpetab punktidel
Ennusta, milline sõitja lõpetab sõidu punktikohal ehk esimese kümne seas.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Ennustamine (sõitja vs sõitja)
Ennusta, milline sõitja saavutab parema koha võidusõidu lõppedes.
Juhul kui kumbki sõitja ei lõpeta võidusõitu, arvestatakse panuste otsustamiseks, kumb sõitja läbis enim ringe, kuid kui mõlemad sõitjad läbivad ka sama arvu ringe, kuulutatakse panused tühiseks.
Juhul kui vähemalt üks sõitja ei alusta võidusõitu, loetakse panused tühiseks.

Esimene katkestaja
Ennusta, milline sõitja katkestab esimesena võidusõidu.
Võidusõit peab olema saanud soojendusringile minemise stardisignaali.
Juhul kui kaks või enam sõitjat katkestavad samal ringil, rakendub viigireegel.

Klassifitseeruvate sõitjate arv
Vastavalt FIA Vormel 1 spordireeglitele loetakse klassifitseeruvateks sõitjateks need sõitjad, kes on läbinud võistlusel 90% või rohkem ringidest (ümardatakse allapoole lähima ringide täisarvuni). Neid sõitjad, kes ei vasta sellele tingimusele, ei peeta klassifitseeruvateks sõitjateks.

Lõpetajate arv
Ennusta, kas lõpetajate arv on üle või alla määratud arvust.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Ennustamine (konstruktor vs konstruktor)
Ennusta, millise meeskonna sõitja saavutab parema koha võidusõidu lõppedes, kui kõik teised vastasmeeskonna sõitjad.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Esimene katkestav konstruktor
Ennusta, millise meeskonna sõitja katkestab võidusõidu esimesena.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.
Juhul kui kaks või enam sõitjat katkestavad samal ringil, rakendub viigireegel.

Võitjameeskond
Ennusta, millises meeskonnas on võidusõidu võitja.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Võitja rahvus
Ennusta, millisest rahvusest on võidusõidu võitja.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Võidu marginaal
Ennusta, milline ajavahe on võidusõidu lõppedes võitja ja teise koha vahel.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Turvaauto
Ennusta, kas turvaauto käib rajal võidusõidu jooksul.
Juhul kui võidusõit algab turvaauto taga (näiteks halva ilma tõttu), siis sellist juhtumit ei loeta turvaauto rajal käimisega. Sama kehtib ka juhul, kui turvaauto tuleb rajale uuesti stardi ajal kohe pärast punase lipu perioode. Virtuaalset turvaautot ei arvestata turvaauto rajal käimisena.
Esimese ringi katkestamised
Ennusta, mitu sõitjat ei lõpeta esimest ringi.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi.
Ainult sõitjad, kes alustavad sõitu (isegi boksiteelt) arvestatakse panuste otsustamisel. Sõitjad, kes sõitu ei alusta saavad klassifikatsiooni „DNS” ja neid sõitjaid panuste otsustamisel ei arvestata.

TOP 6
Ennusta, kas sõitja lõpetab võidusõidu esikuuikus (TOP 6).
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Nimetatud sõitja võidab kvalifikatsiooni, sõidab kiireima ringi võidusõidul ja võidab sõidu
Ennusta, kas nimetatud sõitja suudab võita kvalifikatsiooni, sõita võidusõidu kiireima ringi ja võidab sõidu.
Kõik kolm eelnimetatud peab juhtuma, et panus oleks võitev.
Tulemuseks peetakse aega, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ei arvestata panuste otsustamisel.

Nimetatud sõitja positsioon võidusõidu lõppedes
Ennusta sõitja koht võidusõidu lõppedes märgitud Grand Prix' etapil.
Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Kiireim ring
Ennusta, milline sõitja sõidab välja võidusõidu kiireima ringi.
Panused otsustatakse vastavalt ametlikele tulemustele.

Paarisfiniš
Ennusta, milline sõitjate paar ületab finišijoone esimese ja teisena, ükskõik millises järjestuses. Vajalik on vaid üks panus.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Kvalifikatsiooni ja sõidu võitja
Ennusta, kas nimetatud sõitja suudab võita nii kvalifikatsiooni kui ka võidusõidu.
Kvalifikatsiooni võitja on sõitja, kes sõidab viimasel kvalifikatsiooni hooajal parima aja. Hilisemaid muudatusi stardijärjestuses ei arvestata.
Grand Prix' etapi alguseks loetakse signaali, mis alustab soojendusringi. Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.
Mõlemad eelnimetatud peavad juhtuma, et panus oleks võitev.

Esimese ringi võitja
Ennusta, milline sõitja juhib sõitu pärast esimest ringi.
Juhul kui raja osas tehakse muudatusi enne võidusõidu algust, jäävad kõik panused jõusse.
Juhul kui sõitja või meeskond on diskvalifitseeritud esimesel ringil, jäävad kõik panused jõusse.
Juhul kui valitud sõitja ei alusta esimest ringi, jäävad kõik panused jõusse.
Juhul kui sõitu alustatakse turvaauto taga, kuulutatakse panused tühiseks.
Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Kvalifikatsioon

Kvalifikatsioonisõit
Ennusta, milline sõitja sõidab välja kiireima kvalifikatsiooniaja.
Hilisemaid muudatusi stardijärjestuses ei arvestata.

Kvalifikatsioon (sõitja vs sõitja)
Ennusta, kumb sõitjatest sõidab kvalifikatsioonis kiireima ringiaja.
Hilisemaid muudatusi stardijärjestuses ei arvestata.
Panuste jõusse jäämiseks peavad mõlemad sõitjad kvalifikatsiooni alustama.

Kvalifikatsiooni võitja meeskond
Ennusta, millise meeskonna sõitja võidab kvalifikatsiooni.
Hilisemaid muudatusi stardijärjestuses ei arvestata.

Vabatreeningu võitja
Ennusta, milline sõitja sõidab välja nimetatud vabatreeningu kiireima aja.
Panused otsustatakse vastavalt ametlikele ajamõõtmistele koheselt pärast vabatreeningu lõppu.
Juhul kui sõitja, kellele olid tehtud panused, ei osale, kuulutatakse need panused tühiseks.

Võidu marginaal
Ennusta, milline ajavahe on kvalifikatsiooni lõppedes võitja ja teise koha vahel. Kas see on alla või üle määratud aja.

16.27. Saalijalgpall
Kõik panused kehtivad normaalaja kohta, kui pole määratud teisiti. Normaalaeg on defineeritud vastavalt asjakohase juhtorganisatsiooni avaldatud ametlikele reeglitele. Kui matš algab enne plaanitud aega, siis loetakse kehtetuks kõik panused, mis on tehtud pärast tegelikku matši algusaega.

Panustamise tingimusi ei mõjuta juhtorganisatsioonide poolt sündmuse või turniiri järel tehtavad muudatused või täiendused.

Mängule panustamine

Matši tulemused
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat, nt kodumeeskond, viik, külalismeeskond.

Väravate arv
Panuste puhul arvestatakse, kas matši käigus löödud väravate koguarv on üle või alla täpsustatud määra.

Händikäp
Panuste puhul arvestatakse matši võitjat pärast händikäpi määra arvestamist.

Pikaajalised panustamised

Panused üldvõitjale ja muudele võistluse tulemustele
Panused põhinevad meeskonna lõppasetusel võistluse tulemustes graafikujärgsete mängude järel (v.a playoff-mängud).

Suurim väravalööja
Panuse puhul arvestatakse kumb mängija saab pealkirjas nimetatud võistlusel enim väravaid. Liigamängude puhul ei lähe playoff-mängud arvesse. Omaväravad ei lähe arvesse. Rakendub viigireegel.

16.28. Golf
Panused määratakse vastavalt ametliku turniiri ja matši tulemustele. Golfi ringi üks ühe vastu võistlusel on nõutud, et mõlemad osalejad mängivad vähemalt ühe palli konkreetses golfiringis, et panused püsiksid. Golfi turniiri üks ühe vastu võistlusel on nõutud, et mõlemad osalejad mängivad turniiril vähemalt ühe palli, et panused püsiksid. Kui mõlemal mängijal ei õnnestu kõiki ringe lõpule viia, siis saab võitjaks see mängija, kel on kõrgem lõppkoht.

Kui võistlust lühendatakse, nt ilmastiku pärast, püsivad panused kuni turniiri ametliku tulemuseni (vastavalt turniiri reeglitele, nt PGA turniiril vähemalt 54 augu mängimine) olenemata mängitud ringide arvust.

Panused, mis on aktsepteeritud pärast päevamängu lõppu, on tühised, kui sellele ei järgne mängu, mis läheb arvesse turniiri tulemuste alusel (v.a playoff).

Top 5 / Top 10 / Top 20 lõpetajat
Koha ennustamisega turniiridel rakendub viigireegel.

Cuti läbimine
Panuste jõusse jäämiseks peab nimetatud mängija mängima 36 auku.

3. raundi pallid
Panuste jõusse jäämiseks 3. raundi pallide puhul peavad kõik 3 osalejat mängima vähemalt ühe palli konkreetses raundis. Kui üks või rohkem mängijat ei mängi vähemalt ühte palli, on kõik panused tühised. Juhul kui kaks või rohkem osalejat saavad sama skoori, rakendub viigireegel.

16.29. Iluvõimlemine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.30. Käsipall
Kõik panused kehtivad normaalajale, kui ei ole märgitud teisiti. Kui mäng ei kesta ettenähtud 60 minutit, siis kõik matši peale tehtud panused tühistatakse ja koefitsiendiks määratakse 1,00, välja arvatud nende panuste puhul, mille jaoks on tulemused juba otsustatud.

Matši edasilükkamise või tühistamise korral tühistatakse kõik panused, kui matš ei toimu 12 tunni jooksul pärast esialgset algusaega.

Eripanused mängijate peale
Kõigi mängijapanuste puhul peavad panuste jõusse jäämiseks kõik märgitud mängijad matšil osalema, vastasel juhul panused tühistatakse ja koefitsiendiks määratakse 1.00. Suurima skoori peale sõlmitud panuste puhul osalemata jätnute eest raha tagasi ei maksta.

Eripanused mängijate peale
Mängijaid võrdlevate või händikäpiga panuste puhul peavad kõik märgitud mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma. Suurima skoori peale sõlmitud panuste puhul osalemata jätnute eest raha tagasi ei maksta.

16.31. Jäähoki
Selleks, et panused püsiksid, peab matši lõpuni olema 5 minutit või vähem, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Kõik panused kehtivad normaalajale, kui ei ole teisiti märgitud.

Panuse puhul, mis hõlmab lisaaega ja karistuslööke, kuid neid ei mängita ja mäng lõppeb viigiga, arveldatakse kõik panused vastavalt normaalaja lõpptulemusele.

Kui mängu tulemuse otsustab karistuslöök, lisatakse otsustamiseks võitjameeskonna skoorile ja mängu lõppskoorile üks värav. See reegel kehtib üksnes lisaaega arvestavate panuseliikide puhul.

NHL-i lääne- või idakonverentsi võitja
Võitjaks loetakse meeskond, kes läheb edasi Stanley Cupi finaali.

Eripanused mängijate peale
Kõigi mängijaid võrdlevate või händikäpiga panuste puhul peavad kõik märgitud mängijad panuse jõusse jäämiseks matšist osa võtma. Arvesse lähevad kõik normaal- ja lisaaja punktid/väravad/söödud/löögid (või muu skoorile lisatav); arvesse ei lähe karistuslöökide ajal saadud punktid.

Eripanused väravavahi peale
Väravavaht peab mängu alguses osalema. Lisaaeg läheb arvesse, karistuslöökide aeg arvesse ei lähe.

Grand Salami Panuste jõusse jäämiseks peavad kõik matšid toimuma. Mängu edasilükkamise korral panused tühistatakse, v.a juhul kui mäng toimub 12 tunni jooksul pärast esialgset algusaega. Kui panuse üle/alla jooksude koguarvu piir on ilma edasilükatud matši mängimata juba „üle“, siis jäävad panused jõusse.

Fantaasiamatšid
Vt jalgpalli kohta kehtivaid reegleid.

16.32. IndyCar
Panused hooaja võitja peale:
ennusta Indy Cari hooaja võitja.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi hooaja lõppedes ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Sõidu võitja:
ennusta, kes võidab võidusõidu.
Võidusõit peab olema saanud soojendusringile minemise stardisignaali.
Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

16.33. Judo
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.34. Kahvpall
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel.

16.35. Sportlik vabavõitlus
Tulemusi hinnatakse ringis otsustatud ametlike tulemuste alusel. Ringikohtunik võib tulemust pärast esmast esitlust muuta. Panused ei muutu ametlikuks enne, kui tulemused on ametlikult võitluskohas kinnitatud.

Muudatusi, mis on tehtud pärast ringitulemust karistusasutuse poolt, mis muudavad võitluse otsust apellatsiooni, kohtuasja, dopingutesti tulemuse põhjal, ei tunnistata ja panused jäävad püsima sellisel kujul nagu need olid ringitulemuse põhjal.

Panuseid võitleja võidule „nokaut/tehniline nokaut“ põhjal peetakse võidukateks ainult võitleja nokauti, tehnilise nokauti või nurgaseisaku puhul.

Juhul kui panus on tehtud panusetüübile võit läbi „Inside Distance'i”, loetakse võiduks tulemusi, kus võitleja võidab läbi nokaudi, tehnilise nokaudi, diskvalifikatsiooni või mistahes muu lõpetamise korral.

Ringi poole tee punkt 5-minutilisest ringist on täpselt kaks minutit ja 30 sekundit. Seega on 3,5 raundi kaks minutit ja kolmkümmend sekundit neljandast raundist.

Kindla raundide koguarvu peale sõlmitud panuste puhul on juhul, kui võistleja ei alusta kella peale raundi ja võistlus on kestnud täpselt nii kaua nagu koguarvuks märgitud, võitjaks „alla“, sest see raund ametlikult ei alanud.

Viigi korral makstakse mõlema võistleja võidu peale tehtud panused tagasi. Erandiks on panused, mille puhul pakutakse viigivõimalust. Kõiki muid panuseid hinnatakse nende konkreetse sõnastuse kohaselt.

Üksmeelne otsus tähendab, et võistlejat peavad võitjaks kõik kolm kohtunikku.

Lahkneva otsuse korral loevad kaks kohtunikku võitjaks teda ja üks kohtunik teist võistlejat.

Häälteenamusega otsuse korral loevad kaks kohtunikku võitjaks teda ja üks kohtunik leiab, et matš jäi viiki.

Panused makstakse tagasi kõigi võistluste puhul, mille tulemuseks määratakse „ei toimunud“ või „määramata“.

Ennustused võitluse algusele: kas raund toimub? Näide. Võitlus algab, 2. raund: vastusevariant „Jah“ võidab, kui teisest raundist toimub vähemalt üks sekund.

16.36. Mootorrattad
Panused võitja peale
Ennusta meistrivõistluste võitja.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Katkestatud/edasi lükatud
Juhul kui võidusõit katkestatakse või lükatakse edasi ja ametlikku tulemust ei kinnitata, kuulutatakse kõik panused tühiseks.

Individuaalsele sõidule panustamine
Ennusta võidusõidu võitja.
Võidusõit peab olema saanud soojendusringile minemise stardisignaali.
Diskvalifikatsiooni korral otsustatakse panused hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile.

Lõpetab poodiumil
Ennusta, kas sõitja jõuab poodiumikohale.
Diskvalifikatsiooni korral otsustatakse panused hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile.

Kvalifikatsioonisõit
Ennusta, milline võidusõitja sõidab välja kiireima kvalifikatsiooniaja.
Panused määratakse kvalifikatsioonis saadud kohtadele. Hilisemaid muudatusi stardijärjestuses ei arvestata.

Üks ühe vastu panustamine
Ennusta, kumb võidusõitja saavutab parema lõppkoha.
Juhul kui vähemalt üks sõitja ei alusta võidusõitu, kuulutatakse kõik panused tühiseks.
Juhul kui üks sõitja ei lõpeta võidusõitu, kuulutatakse teine sõitja võitjaks.
Juhul kui kumbki sõitjatest ei lõpeta võidusõitu, kuulutatakse võitjaks see sõitja, kes läbis enim ringe. Juhul kui mõlemad sõitjad läbisid sama arvu ringe, kuid ei lõpeta võidusõitu, kuulutatakse kõik panused tühiseks.

Grupipanustamine
Ennusta, milline sõitja grupis saavutab parima lõppkoha.
Juhul kui üks või mitu sõitjat ei lõpeta võidusõitu, kuulutatakse võitjaks see sõitja, kes läbis enim ringe.
Juhul kui ükski sõitja grupis ei alusta võidusõitu, kuulutatakse kõik panused tühiseks.

16.37. Mootorisport
Üldreeglid

Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel.

Üks ühe vastu panused
Ennusta, milline sõitja saavutab parima koha võidusõidu lõppedes.
Kvalifikatsioon Juhul kui vähemalt üks sõitjatest ei alusta kvalifikatsiooni, või ei saa kirja ametlikku tulemust, kuulutatakse kõik panused tühiseks.

Võidusõit Juhul kui üks sõitjatest ei stardi, kuulutatakse kõik panused tühiseks. Juhul kui kumbki sõitja ei lõpeta võidusõitu, arvestatakse panuste otsustamiseks kumb sõitja läbis enim ringe. Juhul kui kumbki sõitja ei lõpeta võidusõitu ja läbivad sama arvu ringe, kuulutatakse kõik panused tühiseks.

16.38. Kahevõistlus
Panused lõpptulemuse peale Kui valitu/osaleja talispordivõistlust ei alusta, loetakse sellele tehtud panus kaotatuks isegi siis, kui võistlus ise toimub. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Üks ühe vastu panused Kahte võistlejat võrdlevates panustes peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad osavõtjad võistlusel startima. Selleks, et kahevõistlusele tehtud panused oleksid kehtivad, peavad mõlemad osalejad alustama võistluse esimeses osas. Kui üks osalejatest võistluse teist osa ei alusta, loetakse panus siiski kehtivaks. Kui võistluse teist osa ei alusta mõlemad osalejad, määrab tulemuse võistluse esimene osa.

Panused lõpptulemuse peale – katkestatud võistlused Kui võistlus katkestatakse, loetakse kõik sellele tehtud panused kehtetuks, v.a juhul kui ametlikult pädevaks tunnistatud organisatsioon (FIS, IBU vms) kinnitab võistluse tulemused selle tühistamise ajal „ametlikuks“ ja võistlusega ei jätkata järgmise 12 tunni jooksul samas kohas.

Panused lõpptulemuse peale – edasilükatud/ümberkorraldatud võistlused Kui võistlus lükatakse edasi ja see toimub samas kohas järgmise kahe kalendripäeva jooksul, jäävad kõik sellele tehtud panused kehtima. Kui võistlus viiakse üle teise kohta, kaotavad sellele tehtud panused kehtivuse.
Meeskonna- ja teatevõistlused Selle panuse puhul lähevad meeskondlikud ja teatevõistlused arvesse ainult ühe medalina.

Kui kasutada tuleb proovivooru tulemust, siis kõik panused tühistatakse.

16.39. Orienteerumine
Võitja määratakse kindlaks Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni (IOF) või mistahes muu ametlikult pädevaks peetava organi ametlike nimekirjade alusel.

Üks ühe vastu panused Selleks, et matšile tehtud panused oleksid kehtivad, peavad mõlemad osalejad võistlust alustama. Kõik panused arveldatakse ametlikult pädevaks peetava organisatsiooni (IOF vms) otsuse alusel.

16.40. Soomepesapall
Mängu võitja ja jooksude koguarvu tulemused arvestatakse kahe etapi järel (mõlemad neli löögivooru). Panused ei hõlma võimalikke lisalöögivoorusid ega skoorivõistlusi, kui pole määratud teisiti. Kui matš katkestatakse ja seda ei jätkata 12 tunni jooksul, siis tühistatakse kõik otsustamata panused. Kõik panused otsustatakse Soome Superpesis Pesäpalloliitto ametlike tulemuste alusel.

16.41.Viievõistlus
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) või muu juhtorgan medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.42.Piljard
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel.

16.43. Ralli
Panused võitja peale:
ennusta ralli hooaja võitja.
Panused otsustatakse koheselt pärast ametlikke tulemusi hooaja lõppedes ja tulemused ei sõltu hilisematest pretensioonidest või muudatustest ametlikes tulemustes.

Sõidu võitja:
ennusta, kes võidab võidusõidu.
Kõik panused otsustatakse hetkel, mil sõitjad lubatakse poodiumile. Hilisemaid muudatusi ja trahve ei arvestata panuste otsustamisel.

Ennustamine (sõitja vs sõitja)
Ennusta, milline sõitja saavutab parima koha võidusõidu lõppedes.
Juhul kui kumbki sõitja ei lõpeta võidusõitu, arvestatakse panuste otsustamiseks, kumb sõitja läbis enim ringe, kuid kui mõlemad sõitjad läbivad ka sama arvu ringe, kuulutatakse panused tühiseks.


16.44. Sõudmine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) või muu juhtorgan medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

Üks ühe vastu panuste puhul on nõutav mõlema osaleja startimine, vastasel korral tühistatakse kõik panused.

16.45. Ragbiliit
Kõik ragbi tulemused määratakse mängu 80. minutil, sh seisakuaeg, kui ei ole teisiti märgitud.
Ragbi 7s puhul määratakse panused normaalaja lõpus.

Juhul kui mäng katkestatakse, muutuvad panused tühiseks, v.a juhul kui tulemus on juba teada või juhtorganisatsioon on ametliku tulemuse kinnitanud.

Sündmuspaiga muutumisel muutuvad kõik mängule tehtud panused tühiseks.

Plaanitud mängu vastase muutumisel muutuvad kõik mängule tehtud panused tühiseks.

Juhul kui mäng lükatakse edasi, jäävad panused kehtima 48 tunniks alates algsest lahtilöögist,
kui mäng toimub algselt väljakuulutatud kohas. Kui mängu selle aja jooksul ei toimu, kaotavad kõik sellele mängule tehtud panused kehtivuse.

Panused lõpptulemuse peale

Milline meeskond võidab võistluse, k.a playoffid (kui ei ole teisiti märgitud).
Parimale rünnaku skoorijale ja punkti skoorijale tehtud panuste puhul mittestartinud osalejatele tehtud panuseid ei tagastata ja rakendub viigireegel.

Mängu ennustused

Mängu tulemus (1X2)
Milline on tulemus pärast 80. minutit (k.a seisakuaeg). Lisaaega ei arvestata.

Viik (12)
Juhul kui mäng jääb viiki, kuulutatakse kõik panused tühiseks. Lisaaega ei arvestata.

Händikäpiga panused (2 ja 3 varianti)
Meeskond, mis võidab mängu kindlaksmääratud händikäpiga.

Lisaaega ei arvestata.

Võidumarginaal
Nende punktide arv, mille võrra valitud meeskond võidab.
Võidumarginaali arvestatakse nullist, ilma händikäpita.
Lisaaega ei arvestata.

Punktide koguarv (paaris/paaritu)
Lisaaega ei arvestata. Null loetakse paarisarvuks.

Kõrgeima punktiarvuga poolaeg
Kummal poolajal skooritakse enim punkte.
Teise poolaja hulka ei arvestata lisaaega. Panused on tühised, kui mõlemal poolajal on sama arv punkte.

Esimese/viimase rünnaku tegija
Mängija, kes teeb mängu esimese/viimase rünnaku.
Kui mängija nimi on mängu algkoosseisu hulgas, jäävad sellele mängijale tehtud panused kehtima. Kui mängijat algkoosseisu ei arvata, kaotavad talle tehtud panused kehtivuse.
Karistusrünnakud ei lähe arvesse.

Mistahes rünnaku tegija
Iga mängija, kes teeb mängus rünnaku
Kui mängija nimi on mängu algkoosseisu hulgas, jäävad sellele mängijale tehtud panused kehtima. Kui mängijat algkoosseisu ei arvata, kaotavad talle tehtud panused kehtivuse.
Karistusrünnakud ei lähe arvesse.

Punkte kokku
Kindlaksmääratud punktisummast kõrgemal või madalamal lõppeva mängu punktide koguarv.
Arvesse läheb ainult 80 minutit mänguaega. Lisaaega ei arvestata.

Rünnakuid kokku
Kindlaksmääratud punktisummast kõrgemal või madalamal lõppevas mängus tehtud rünnakute koguarv.
Arvesse läheb ainult 80 minutit mänguaega. Lisaaega ei arvestata.

Enim rünnakuid
Milline meeskond skoorib mängu jooksul enim rünnakuid (lisaaega ei arvestata). Karistusrünnakud lähevad arvesse.

Meeskond, kes skoorib esimese/järgmise rünnaku.
Milline meeskond skoorib esimese/järgmise rünnaku. Karistusrünnakud lähevad arvesse.

Esimene/järgmine realiseeritud rünnak
Panustamine sellele, kas esimene/järgmine rünnak realiseeritakse või mitte. Kui ühtegi rünnakut ei tehta, siis kuulutatakse panused tühiseks.

Poolaeg/täisaeg
Meeskond, kes võidab poolaja ja meeskond, kes võidab mängu.
Karikavõistlustel lisaaega ei arvestata.

Poolaja tulemus
Mängu tulemus poolaja lõpus. Selleks, et panused püsiksid, peab poolaeg olema lõpuni mängitud.

1. poolaja händikäp
Meeskond, mis võidab 1. poolaja kindlaksmääratud händikäpiga. Selleks, et panused püsiksid, peab poolaeg olema lõpuni mängitud.

1. poolaja punktide koguarv
Kas 1. poolaja punktide koguarv on üles- või allapoole määratust.
Selleks, et panused püsiksid, peab poolaeg olema lõpuni mängitud.

2. poolaja võitja
Panustamine sellele, kes võidab 2. poolaja. Lisaaega ei arvestata.

Kodumeeskond skoorib rünnaku
Panustamine sellele, kas kodumeeskond teeb rünnaku või mitte. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Külalismeeskond skoorib rünnaku
Panustamine sellele, kas külalismeeskond teeb rünnaku või mitte. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Mõlemad meeskonnad skoorivad rünnaku
Panustamine sellele, kas mõlemad meeskonnad teevad rünnaku või mitte. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Kodumeeskond teeb 2 või rohkem rünnakut
Panustamine sellele, kas kodumeeskond teeb vähemalt kaks rünnakut. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Külalismeeskond teeb 2 või rohkem rünnakut
Panustamine sellele, kas külalismeeskond teeb vähemalt kaks rünnakut. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Kodumeeskond teeb 3 või rohkem rünnakut
Panustamine sellele, kas kodumeeskond teeb vähemalt kolm rünnakut. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Külalismeeskond teeb 3 või rohkem rünnakut
Panustamine sellele, kas külalismeeskond teeb vähemalt kolm rünnakut. Karistusrünnakud lähevad arvesse. Lisaaega ei arvestata.

Mängu esimesed punktid
Meeskond, mis saab mängu esimesed punktid, ja nende saamise meetod. Karistusrünnakud lähevad arvesse.

Esimesena punkti saav meeskond
Panustamine sellele, milline meeskond skoorib mängu esimesed punktid.

Viimasena punkti saav meeskond
Panustamine sellele, milline meeskond skoorib mängu viimased punktid.

Kümnepunktivõistlus
Panustamine sellele, milline meeskond skoorib 10 punkti esimesena.
Kui kumbki meeskond kümmet punkti ei saavuta, kaotavad kõik nendele meeskondadele tehtud panused kehtivuse.

Kodumeeskonna punktide koguarv
Panustamine sellele, milline saab olema kodumeeskonna punktide koguarv.
Arvesse läheb ainult 80 minutit mänguaega. Lisaaega ei arvestata.

Külalismeeskonna punktide koguarv
Panustamine sellele, milline saab olema külalismeeskonna punktide koguarv.
Arvesse läheb ainult 80 minutit mänguaega. Lisaaega ei arvestata.

Meeskond, kes võidab mõlemad poolajad
Selleks, et panused püsiksid, peavad mõlemad poolajad olema lõpetatud.

Kas mängus tuleb punane kaart/latilöök?
Arvestatakse vaid normaalaega. Latilöök peab olema edukas.

Kvalifitseerumine
Võitjaks on meeskond, mis liigub pärast mängu kõiki võimalikke aegu edasi võistluse järgmisse etappi.

16.46. Ragbi liiga
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel. Tulemuste puhul arvestatakse lisaaega. Kui matš katkestatakse enne täisaja lõppu, tühistatakse kõik panused.

16.47. Purjetamine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel. Rakendub viigireegel.

Üks ühe vastu panuste puhul on nõutav mõlema osaleja startimine, vastasel korral tühistatakse kõik panused.

16.48. Laskmine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) või muu juhtorgan medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

Üks ühe vastu panuste puhul on nõutav mõlema osaleja startimine, vastasel korral tühistatakse kõik panused.

16.49. Suusahüpped
Panused lõpptulemuse peale Kui valik/osaleja mingil põhjusel talispordivõistlusel ei stardi, siis panus jääb jõusse, ehkki võistlus toimus ilma temata. Mittestartivatele osalejatele tehtud panuseid ei tagastata.

Üks ühe vastu panused Kahte võistlejat võrdlevates panustes peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad osavõtjad võistlusel startima. Suusahüpete puhul peavad panuste jõusse jäämiseks mõlemad suusahüppajad olema võistlusele lubatud ja startima. Kahevõistluse puhul peavad mõlemad osalejad panuste jõusse jäämiseks startima võistluse mõlemal etapil ja vähemalt üks osalejatest peab mõlemal etapil finišeerima.

Panused lõpptulemuse peale – katkestatud võistlused Kui võistlus katkestatakse ja seda ei jätkata järgmise 12 tunni jooksul samas asukohas, siis tühistatakse kõik panused, välja arvatud juhul, kui ametlik alaliit (FIS, IBU või muu ametlik alaliit) kinnitab tulemused võistluse katkestamise hetkel ametlike tulemustena.

Panused lõpptulemuse peale – edasilükatud/mujale üleviidud võistlused Kui võistlus lükatakse edasi ja toimub samas kohas kahe järgmise kalendripäeva jooksul, jäävad kõik panused jõusse. Kui võistlus viiakse üle teise asukohta, siis panus tühistatakse.

Meeskonna- ja teatevõistlused Selle panuse jaoks lähevad meeskonna- ja teatevõistlused arvesse ühe medalina.

16.50. Snuuker
Panused lõpptulemuse peale
Mittestartinud osalejatele tehtud panuseid ei tagastata. Kõik panused püsivad, kui mängija loobub võistlusest enne turniiri või selle ajal.

Matši tulemus
Kui matš algab, kuid ei lõppe, saab võitjaks mängija, kes kvalifitseerub järgmisesse vooru. Liiga mängud registreeritakse vastavalt ametlikele tulemustele. Matš peetakse alanuks, kui esimese freimi paus on tehtud.

Händikäp
Kui matši ei mängita lõpuni, siis händikäpi tulemused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Freimide koguarv üle/alla
Kui matš ei lõppe mistahes põhjusel, siis üle/alla panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Täpne tulemus
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse.

Tulemus pärast 4/8 freimi
Kui 4/8 freimi ei mängita lõpuni, tühistatakse panused.

Esimesena 3/5/7/9 freimi
Kui mängu mingil põhjusel ei mängita lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Suurim breik (mäng)
Panused kuulutatakse tühiseks juhul, kui tulemus on viik või matši ei mängita lõpuni.

Suurim breik (turniir)
Viigi korral rakendub viigireegel.


Väljalangemisturniir
Panuste püsimiseks peab mängija tegema vähemalt ühe löögi.

Freimi võitja
Panused jäävad jõusse kui nimetatud freim mängitakse lõpuni.

Freimi punkte kokku, 50/100 breike freimis, mängija 50/100 breike freimis
Kui nimetatud freimi mingil põhjusel ei mängita lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Century breike kokku/Century breike mängijal kokku
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

147 breik
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Mäng läheb otsustava freimini
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, siis kõik panused tühistatakse, v.a juhul kui tulemus on juba teada.

Esimene punane/värv auku
Pärast vea tegemist välja kuulutatud free balli (vaba pall) ei arvestata.

Re-rack
Re-racki korral mistahes freimis kehtivad järgmised reeglid.


Otsustatud panused: panused, mis on saanud tulemuse enne re-racki, jäävad kehtima.
Lahtised panused: panused, mis ei ole saanud tulemust enne re-racki, otsustatakse ainult pärast re-racki.

16.51. Lumelauasõit
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille annab Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), Rahvusvaheline Uisuliit (ISU), ametlik olümpiakomitee või mistahes muu asjakohaste volitustega ametlik asutus.
Kui mingi võistluse tingimusi muudetakse enne võistluse algust, siis tühistatakse kõik panused.
Kui mingi võistlus lükatakse rohkem kui 12 tunni võrra edasi, siis kõik panused tühistatakse.

16.52. Kiiruisutamine
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille annab Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), Rahvusvaheline Uisuliit (ISU), ametlik olümpiakomitee või mistahes muu asjakohaste volitustega ametlik asutus.
Üks ühe vastu panuste puhul on nõutav mõlema osaleja startimine, vastasel korral tühistatakse kõik panused.

16.53. Söerajasõit
Katkestatud või lõpetamata sõidu tulemus läheb kehtivana arvesse (sh lisapanuste jaoks), kui liiga asjaomane ametivõim aktsepteerib hetketulemusi matši ametlike tulemustena. Kõik panused otsustatakse ametliku tulemuse kohaselt, sõltumata sellest, kui palju sõite on katkestamise ajaks läbitud. Kui katkestatud kohtumisele määratakse uus kuupäev, siis tühistatakse kõik panused. See kehtib ka händikäpiga ja alla/üle panuste kohta.

Üks ühe vastu panused
Panuste jõusse jäämiseks peavad mõlemad sõitjad startima vähemalt kolmes sõidus.

Sõidu võitja
Üksiksõidu võitjate peale sõlmitud panuste puhul, kus on nimetatud konkreetsed sõitjad, peavad kõik nimetatud sõitjad osalema, vastasel juhul panused tühistatakse.

Punktide kogusumma (üle/alla)
Kui sõitja ei võistle vähemalt kolmes sõidus, siis kõik panused tühistatakse. Jokker- ja boonuspunktid ei lähe arvesse. Seega saadakse punkte järgmiselt: kolm sõidu võitmise eest, kaks teise koha eest, üks kolmanda koha eest.

Punktide kogusumma (Grand Prix)
Grand Prix’ võistluste puhul toimub otsustamine ainult põhiringis kogutud punktide alusel (20 sõitu, poolfinaalid ja finaalsõit jäetakse arvestusest välja).

Reaalajas
Kõik panuseliigid otsustatakse viimase sõidu järel teatatud tulemuse alusel (liiga mängude puhul) või lõpliku pjedestaalijärjestuse järgi (üksik- või Grand Prix’ võistlused). Hilisemad diskvalifitseerimised ja punktide mahaarvamised ei lähe arvesse.

Üks ühe vastu (liigad)
Üks ühe vastu panuses võidab kõige rohkem punkte saanud sõitja. Jokker- ja boonuspunktid ei lähe arvesse. Seega saadakse punkte järgmiselt: kolm sõidu võitmise eest, kaks teise koha eest, üks kolmanda koha eest. Üks ühe vastu panuste jõusse jäämiseks peab üks sõitja startima vähemalt kolmes sõidus. Kui kaks sõitjat lõpetavad võistluse sama punktisummaga, kehtivad järgmised reeglid. 1) Kõrgem koht antakse sõitjale, kellel on kõige rohkem esikohti. 2) Kui ikka pole võimalik tulemust määrata (võrdselt esikohti), siis panused tühistatakse ja need makstakse tagasi.

Üks ühe vastu (Grand Prix) panused
Üks ühe vastu panuse puhul loetakse võitjaks see sõitja, kes saab GP-võistluse ametlike tulemuste järgi kõrgema koha. Määratluse kohaselt on võitja see sõitja, kes saab finaalsõidus parema koha. Kui sõitjad finaali ei jõua, siis on võitja see sõitja, kes kogub võistlusel rohkem punkte. Kui mõlemad sõitjad saavad võrdselt punkte, kehtivad järgmised reeglid.

1) Kõrgem koht antakse sõitjale, kellel on kõige rohkem esikohti.

2) Kui ikka pole võimalik tulemust määrata (võrdselt esikohti), siis panused tühistatakse ja need makstakse tagasi.

16.54. Ujumine
Panused otsustatakse võistluse ametliku lõpptulemuse alusel. Hilisemad diskvalifitseerimised ja muudatused ametlikes tulemustes ei mõjuta panuseid. Iga ujujat, kes on diskvalifitseeritud valestardi pärast, loetakse osalejaks.

16.55. Tae kwon do
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) või muu juhtorgan medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.56. Lauatennis
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel.

Kõik panused otsustatakse kõnealuse võistluse ametlike tulemuste alusel. Kui konkreetne turniir peatatakse või lükatakse edasi, jäävad panused kehtima eeldusel, et turniir toimub samas kohas 12 tunni jooksul.

Matši võitja, sh in-play
Selleks, et panused püsiksid, peab toimuma üks terve mäng. Vähem kui ühe mängu lõpetamisel on kõik panused tühised.

Händikäpi panused, sh in-play
Kui mõni osavõtja katkestab, siis tühistatakse kõik panused matši võitja peale ja händikäpiga panused.

Üle/alla Kui mõni osavõtja katkestab, siis üle/alla panused tühistatakse, v.a juhul kui piir on juba ületatud. Sel juhul on tulemus vastav.

16.57. Tennis
Panused lõpptulemuse peale
Mittestartinud osalejatele tehtud panuseid ei tagastata. Kõik panused jäävad jõusse, kui mängija loobub osalemast enne turniiri algust, katkestab turniiri ajal või ei osale üldse turniiril.

Toimumiskoha või väljaku muutmine
Kõik panused jäävad jõusse isegi juhul, kui muudetakse väljakuulutatud väljakut või võistlus toimub siseruumide asemel väljas.

Viivitus või peatamine
Kui tennisematš mängitakse lõpuni, jäävad kõik panused jõusse. Matši algusaja edasilükkamine või poolelioleva matši peatamine ei mõjuta panuste otsustamist tingimusel, et matš mängitakse viimaks lõpuni.

Matši võitja, sh in-play
Panuste jõusse jäämiseks tuleb lõpuni mängida üks täissett. Vähem kui ühe seti lõpetamisel on kõik panused tühised.

Seti võitja, sh in-play
Kui setti ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik konkreetse seti võitjale tehtud panused tühised.


Setile panustamine, sh in-play
Kui tennisematši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, tühistatakse kõik setipanused (parim kolmest või parim viiest).


Matšimängud, sh in-play
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik matšimängudele tehtud panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta.

Näide. Mäng katkestati skooril 6 : 4, 3 : 3. Panused matšile üle 18,5 määratakse võidetuks ja kõik panused matšile alla 18,5 määratakse kaotatuks, kuna matš oleks lõppenud vähemalt 19 mängitud mänguga.

Matšimängude händikäpid, sh in-play
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik matši händikäpile tehtud panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta.

Näide. Mäng katkestati skooril 7 : 5, 5 : 7, 4 : 4. Kõik panused händikäpile +2,5 või rohkem (+3,5, +4,5 jne) määratakse võidetuks ja kõik panused händikäpile -2,5 või rohkem (-3,5, -4,5 jne) määratakse kaotatuks. Kõik panused händikäpile 1,5 ja 0,5 on tühised.

Setimängud, sh in-play
Kui setti ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik selle konkreetse seti üle/alla panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta. Kõik panused lõpetatud setile määratakse vastavalt.

Näide. Kui esimene sett katkestati skooril 4 : 4, määratakse kõik panused üle 9,5 mängudes võidetuks ja kõik panused alla 9,5 mängudes määratakse kaotatuks. Kõik panused üle või alla 10,5, 11,5 ja 12,5 mängudes on tühised.

Setimängude händikäpid, sh in-play
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik selle konkreetse seti händikäpi panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta. Kõik panused lõpetatud setile määratakse vastavalt.

Näide. Kui esimene sett katkestati skooril 4 : 4, määratakse kõik seti händikäpi panused 2,5 mängudes või rohkem (+3,5, +4,5 jne) võidetuks ja kõik seti händikäpi panused -2,5 mängudes või rohkem (-3,5, -4,5 jne) määratakse kaotatuks.

Mängu võitja, sh in-play
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik selle konkreetse mängu panused tühised. Kõik panused lõpetatud setile määratakse vastavalt.

Matšiseti händikäp, sh in-play
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik matšiseti händikäpi panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta.

Näide 1 (parim kolmest matšist). Kui mängija A võidab esimese seti ja mängija B katkestab teises setis, määratakse mängija A +1,5 seti händikäpi panus võidetuks ja mängija B -1,5 seti händikäpi panus määratakse kaotatuks, kuna matši loomulik tulemus oleks olnud kas mängija A võit 2 : 0, 2 : 1 või kaotus 1 : 0.

Näide 2 (parim viiest matšist). Kui mängija A võidab esimese seti ja teise seti, määratakse mängija A +1,5 ja +2,5 seti panused võidetuks ja mängija B -1,5 ja -2,5 seti panused määratakse kaotatuks, kuna matši loomulik tulemus oleks olnud kas mängija A võit 3 : 0, 3 : 1 või kaotus 2 : 3.

Settide arv, sh in-play
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik settide arvule tehtud panused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta.


Näide 1 (parim kolmest matšist). Kui mängija katkestab kolmandas setis, määratakse setid üle 2,5 võidetuks ja all 2,5 setid kaotatuks, kuna matši tulemus oleks olnud kolm mängitud setti.

Näide 2 (parim viiest matšist). Kui mängija A ja mängija B seti tulemus on 1 : 1 ja üks mängijatest katkestab kolmandas setis, määratakse panused üle 3,5 võidetuks ja alla 3,5 panused kaotatuks, kuna matši tulemuse oleks olnud vähemalt neli mängitud setti.

Seti õige tulemus, sh in-play
Kui setti ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik konkreetse seti õigele tulemusele tehtud panused tühised.

Mängu õige tulemus, sh in-play
Kui mängu ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik konkreetse mängu õigele tulemusele tehtud panused tühised.

Viigijärgne matš
Kui viigijärgne matš mängitakse finaalsetis matšitulemuse väljaselgitamiseks, arvestatakse seda kui 1 sett ja 1 mäng.

Pakkumispanus
Kui matši ei mängita mistahes põhjusel lõpuni, on kõik pakkumispanused tühised, v.a juhul kui puudub võimalus matš lõpule viia turu tulemuse määratlemiseta.

16.58. Traavivõistlused
Võitja ja TOP 3
Kui hobune, kes algselt pidi osalema, ei võta võistlusest osa, siis sellele hobusele tehtud panused tühistatakse, kui pole määratud teisiti.

Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel. Rakendub viigireegel.

Traavivõistluste üks ühe vastu panuste reeglid
Panused makstakse tagasi, kui ei stardi üks ühe vastu panuses nimetatud hobustest üks või mõlemad, kui võistlus katkestatakse või kumbki hobune ei läbi distantsi/tema kohta ei registreerita ametlikku aega.

Kui üks ühe vastu panuses lõpetavad kaks paarina nimetatud hobust viigiga, siis panused tühistatakse ja panused makstakse tagasi. Samade lõppaegade korral jäävad mõlemad/kõik hobused kohata (ainult Norras).

Parim tulemus
Selle panuse puhul korraldame üks ühe vastu duelli kahe erineval võistlusel osaleva hobuse vahel. Duelli võidab see hobune, kes lõpetab parema kohaga. Panused makstakse tagasi, kui vähemalt üks hobustest loobub enne võistlust ja kui ühel või mõlemal võistlusel esineb loobumisi alljärgnevalt.

Üks ühe vastu paar
Kahest osalejast moodustatakse võistkond. Duelli võidab võistkond, kellel on parim (individuaalne) lõpptulemus (üksikosalejal). Kui üks või mitu osalejat ei stardi, makstakse panused tagasi.

Üks ühe vastu ajaline händikäp
Duelli võidab hobune, kes lõpetab parima kilomeetriajaga (k.a ajaline händikäp).

Näide. Kui hobuse A kilomeetriaeg on 15,0 ja talle määratakse 0,2-sekundiline händikäp, on tema kilomeetriaeg kokku 15,2 sekundit. Kui händikäpita hobuse B kilomeetriaeg on 15,1, võidab üks ühe vastu duelli hobune B. Kui hobustel on lõpuks sama kilomeetriaeg, on õige valik viik. Kui hobustel puuduvad mistahes põhjusel ametlikud ajad, kehtivad ajalise händikäpi kohta alljärgnevad reeglid.

Kui händikäpiga hobune on lõpuprotokollis vastasest eespool ja mõlemad finišeerivad, siis panused tühistatakse.

Kui händikäpiga hobune on lõpuprotokollis vastasest (0,1 sekundi võrra või rohkem) tagapool, siis on vastane duelli võitja. Vastane peab samuti finišeerima.

Kui üks hobustest ei finišeeri, võidab teine duelli. Kui kumbki hobune ei finišeeri, siis panused tühistatakse.

Suurima võitude arvuga juht
Ennustatakse, milline juht võidab aasta jooksul kõige rohkem (ametlikke) võistlusi. Kui kahel juhil on võrdselt võite, lähevad arvesse ka teised kohad ja seejärel kolmandad kohad. Teised juhid sooviavalduse alusel.

Suurim V75 võitude arv (Rootsi)
Ennustatakse, milline juht võidab aasta jooksul kõige rohkem V75 võistlusi koos muude Rikstoto võistlustega. Kui kahel juhil on võrdselt võite, lähevad arvesse ka teised kohad ja seejärel kolmandad kohad. Teised juhid sooviavalduse alusel.

V75/V65/V5 – paaris või paaritu kogusumma
Ennustatakse, kas V75 võitjate liidetud stardinumbrid on paaris või paaritu arv.

V75/V65/V5 – võitjatel rohkem paaris või paarituid stardinumbreid Ennustatakse, kas V75 võitjatel on rohkem paaris või paarituarvulisi stardinumbreid.

Rahaline võit või mitte
Ennustatakse, kas valitud hobune saab rahalise koha ja auhinnaraha. Arvesse läheb võistluse korraldaja ametlik tulemuste nimekiri.
Panused makstakse tagasi alljärgnevatel tingimustel:
- kui 8–10 hobuse jaoks mõeldud võistlusest jääb välja vähemalt kaks hobust;
- kui 11–13 hobuse jaoks mõeldud võistlusest jääb välja vähemalt kolm hobust;
- kui 14–15 hobuse jaoks mõeldud võistlusest jääb välja vähemalt neli hobust.

16.59. Võrkpall
Kui matš katkestatakse enne täisaega, loetakse kõik panused tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00.

Võistlused kahe meeskonna viigi puhul otsustatakse „Kuldse seti“ alusel. Arveldamise eesmärkidel ei lähe „Kuldne sett“ arvesse. V.a järgmised ennustused. Milline meeskond kvalifitseerub? Milline meeskond jätkab? Kas nad peavad mängima „Kuldset setti“? Või mistahes muu ennustus, kus on „Kuldne sett“ määratletud.

16.60. Veepall
Kui matš katkestatakse enne täisaega, loetakse kõik panused tühiseks ja koefitsiendiks määratakse 1,00.

16.61. Purjesport
Võitja määratakse ametliku tulemuste nimekirja alusel, mille esitab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) või muu juhtorgan medalite üleandmise ajal. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta. Mistahes järgnev diskvalifitseerimine panuseid ei mõjuta.

16.62 Äri ja poliitika
Ametlikud valimistulemused ümardatakse ühe kümnendkohani. Kui kaks või enam osavõtjat saavad ülalnimetatu kohaselt täpselt sama tulemuse, loetakse see viigiks sõltumata tegelikust häälte arvust.

16.63. Meelelahutus
Tulemused tuginevad ametliku juhtorgani andmetele. Ei ole lubatud teha panuseid sündmuste peale, kus kasutaja ise osaleb või mille tulemust ta teab.

16.64. Pokker
Võitjat ennustavates panustes saab teha panuse terve algkoosseisu või selle osa peale, kindlale võitjale või sellele, et mängija jõuab finaallauda. Täisturniiri puhul määratakse finaallauaks vaikimisi turniirile jäänud üheksa mängijat. Turniiril mitteosalenud mängijate peale tehtud panuste koefitsiendiks määratakse 1,00.

Üks ühe vastu ja rühma peale tehtavates panustes on võitjaks see mängija, kes püsib mängus kahest mängijast või rühmast kõige kauem. Turniiridel, kus on osadeks jagatud 1. päev (nt päev 1a, päev 1b), peab panuse jõusse jäämiseks 2. päevale kvalifitseeruma vähemalt üks mängija nimetatud kahest mängijast või rühmast. Kui üks ühe vastu või rühmapanuse puhul ei jõua keegi 2. päeva, määratakse kõigi panuste koefitsiendiks 1,00.

16.65. E-sport
Kõik panused, mis on tehtud 2 variandiga turule loetakse tühistatuks juhul kui mäng ei lähe lisaajale.

Kui sündmus algab, kuid seda ei viida lõpule, siis loetakse määratlemata ennustused tühiseks.

Panus tühistatakse ärajäänud või edasilükatud mängu või sündmuse korral, kui mäng või sündmus ei alga 24 tunni jooksul ettenähtud algusajast.

Võidu korral, kui vastane mängu ajal diskvalifitseeritakse, arveldatakse matši võidupanused vastavalt tulemusele. Händikäpi, üle/alla ennustamise ja kõigi pakkumispanuste puhul peab panuste kehtima jäämiseks olema mängitud terve matš, kui tulemus pole veel otsustatud.

Kui meeskond/mängija annab loobumisvõidu või diskvalifitseeritakse enne matši algust, siis tühistatakse kõik ennustused.

Juhul kui meeskond alustab kaardi eelisega, peetakse esimest mängitud kaarti nr 1 kaardiks.

Juhul kui meeskond vahetab koosseisu, kuid mängib sama nime all, siis panused püsivad.

Juhul kui meeskond vahetab oma nime, kuid koosseis (mängijad/treener) jääb samaks, siis panused püsivad.

Kõik mittereaalajas tehtud panused pärast ametlikku algusaega loetakse tühiseks.

Arveldamisel kasutatakse ametlikke tulemusi ja ametlikku statistikat. Kui juhtorgan statistikat ei esita, siis kasutatakse panuste arvestamisel sõltumatuid agentuure.

Kõik lõpptulemused/pikaajalised panused loetakse tühiseks, kui konkreetne meeskond (või mängija, kui tegemist on ühe mängijaga mänguga) ei osale turniiri üheski matšis.

League of Legends - hävitatud inhibiitorite arv: Inhibiitorid, mis asuvad eraldi radadel loetakse hävitatuna üheks, isegi kui neid hävitatakse mitmeid kordi.

E-korvpall:
Kõigi panuste puhul kehtib lisaaeg, kui need mängitakse kõikidel e-korvpalli võistlustel.

16.66. Padel

Võitja
Kui mängija ei alusta turniiri, siis panust tagasi ei maksta. Kõik panused jäävad kehtima ka juhul, kui mängija loobub enne turniiri algust, jätab turniiri pooleli või ei osale turniiril mõnel muul viisil.

Matši võitja
Mängijad peavad lõpetama vähemalt ühe terve seti, et panused kehtiksid. Kui matšis pole vähemalt ühte seti lõpuni viidud, loetakse kõik panused kehtetuks.

Viivitus või pooleli jätmine
Kõik panused jäävad kehtima, kui padelimatš on lõpuni mängitud. Kui matši algusaeg lükkub hilisemaks või kui matš jäetakse ajutiselt pooleli, siis see ei mõjuta panuseid juhul, kui matš ühel hetkel siiski lõpuni mängitakse.