• Kasutajatingimused

  Üldtingimused

  Nendes tingimustes on allolevatel mõistetel järgmine tähendus (kui kontekstist ei tulene teisiti).

  Korraldaja on Eesti äriühing Triogames OÜ, registrikood 11079281, asukoht Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Eesti. Äriühing kuulub Betssoni kontserni.

  Mängud on kasiino, reaalajakasiino, pokker, spordiennustus, peavõiduga (jackpot) mängud ning muud mängud, mis aeg-ajalt Veebisaidil kättesaadavaks tehakse.

  Mängijakonto on konto, mille te olete avanud Veebisaidil pärast tingimustega nõustumist.

  Tingimused on need üldtingimused, konkreetset Mängu puudutavad reeglid ning muud sätted ja tingimused, mida Korraldaja kajastab Veebisaidil Mängude ja/või Veebisaidiga seoses või teeb muul moel teatavaks ning mida Korraldaja aeg-ajalt muudab.

  Veebisait on aadressil http://www.betsafe.ee asuv Veebisait ja/või muu sellega seotud internetiaadress, mille kaudu Korraldaja tegutseb.

  Teie või kasutaja või klient tähistab teid ennast või muud isikut, kes pärast nende tingimuste läbilugemist avab Mängijakonto või kasutab Veebisaiti mingil moel.

  1.1 Tingimused kehtivad Mängude ja Veebisaidi kasutamisele interneti-, mobiili- või mis tahes muu platvormi kaudu.

  1.2 Veebisaiti ja Mänge pakub Korraldaja.

  1.3 Tingimused on siduvaks lepinguks kliendi ja Korraldaja vahel.

  1.4 Korraldaja on Eestis litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele. See Veebisait tegutseb järgmiste Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud hasartmängulubade alusel: õnnemängude korraldamise tegevusluba nr HKT000012 ja kihlvedude (toto) korraldamise tegevusluba nr HKT000011, mõlemad välja antud 10. mail 2010; kaughasartmängude korraldamise luba nr HKL000188 välja antud 18. mail 2015 ja kihlvedude (toto) korraldamise luba nr HKL000060 välja antud 17. mail 2010.

  1.5 Need tingimused jõustuvad kohe, kui klõpsate nupul „Ava konto”, et luua oma Mängijakonto. Seda tehes kinnitate Korraldajale, et olete tingimused läbi lugenud ning nõustute nendega. Veebisaidi mis tahes osasse sisenedes väljendate nõusolekut nende tingimustega.

  1.6 Enne konto avamist peab klient tingimused hoolikalt täies ulatuses läbi lugema. Kui klient ei nõustu tingimuste mingi punktiga, ei tohiks ta Veebisaiti kasutada või selle kasutamist jätkata.

  1.7 Klient peab tingimusi, sh nende võimalikke muudatusi täies ulatuses mõistma ning nendega nõustuma.

  1.8 Korraldaja jätab endale õiguse üldtingimusi ning kliendi ja Korraldaja vahelise lepingu tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega, või seoses Mängude või boonuste muudatustega või juhul, kui võistluse korraldaja on muutnud spordiennustusega seotud matši/võistlusala reegleid. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab Korraldaja klienti sellise muudatuse jõustumisest ette. Kui klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

  1.9 Muudatused jõustuvad kohe, kui need on Veebisaidil avaldatud. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on tutvunud lepinguga ja iga osalemiseks valitud Mängu konkreetsete reeglitega ning et ta on mängimisel alati kõikide muudatustega kursis. Seda, kas tingimusi on muudetud, saab klient kontrollida Veebisaidil avaldatud kehtivate tingimuste versiooninumbri ja kuupäeva järgi.

  1.10 Korraldaja pakutavates Mängudes osalemise, oma Mängijakonto haldamise ja privaatsuspõhimõtete reeglid ja selgitused ning muu oluline teave tehakse kliendile kättesaadavaks Veebisaidil eraldi linkide kaudu ning need moodustavad nende tingimuste lahutamatu osa.

  1.11 Iga lepingus esinev viide mängudele tähendab viidet kasiinole, reaalajakasiinole, pokkerile, spordiennustusele ja muudele mängudele, mis tehakse Veebisaidil aeg-ajalt kättesaadavaks. Korraldaja jätab endale õiguse lisada Mänge Veebisaidile ja eemaldada neid oma äranägemise järgi.

  1.12 Paremaks teavitamiseks ja selleks, et muuta mängijatele juurdepääs lihtsamaks, avaldatakse tingimused paljudes keeltes. Kliendi ja Korraldaja vahelisele lepingulisele suhtele kohaldub ainult eestikeelne versioon. Kui eesti- ja muukeelse versiooni vahel on erinevusi, siis kehtib eestikeelne versioon.

  1.13 Kui klient avab või püüab mingil põhjusel avada rohkem kui ühe konto, on Korraldajal õigus omal äranägemisel neist mõni või kõik blokeerida või sulgeda. Kui Korraldaja otsustab jätta ühe konto avatuks, siis selleks on esimene kliendi poolt Korraldaja juures avatud konto, millele kantakse kõik kliendi allesolevad sissemaksed (kui neid on). Korraldajal on õigus kohaldada 10% suurust (alates 30 eurost) haldustasu kliendi iga avatud konto kohta ning teha muid mahaarvamisi kooskõlas meie tingimustega.

  Mängijakonto

  2.1 Mängijakonto registreerimine ja avamine

  2.1.1 Selleks, et raha eest mängida, peab klient end esmalt Korraldaja juures isiklikult registreerima, avama Mängijakonto ja kandma raha oma Mängijakontole Veebisaidil kirjeldatud viisil.

  2.1.2 Korraldajal on õigus määrata makseteenuse pakkuja, kes tegutseb ning võtab Korraldaja nimel raha vastu ja/või maksab seda välja.

  2.1.3 Sellel Veebisaidil tohib kliendil olla korraga vaid üks Mängijakonto. Kui klient püüab avada rohkem kui ühe Mängijakonto, võidakse kõik tema avatavad kontod blokeerida või sulgeda. Ühe leibkonna kohta on lubatud vaid üks Mängijakonto. Kui kaks või rohkem kasutajat kuuluvad ühte leibkonda, tuleb Korraldajat sellesse leibkonda kuuluvatest kasutajatest teavitada.

  2.1.4 Kui klient märkab, et tal on erinevate nimede all rohkem kui üks Mängijakonto, peab ta Korraldajat sellest kohe teavitama.

  2.1.5 Mängijakonto avamise taotlus tehakse isiklikult. Selleks täidetakse registreerimisvorm ning esitatakse Veebisaidi kaudu Korraldajale. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda Mängijakonto avamisest, samuti õiguse piirata panuseid või panuste vastuvõtmisest keelduda. Kui Mängijakonto suletakse või selle avamisest keeldutakse, täidab Korraldaja neid lepingulisi kohustusi, mis ta on endale selle hetkeni võtnud.

  2.1.6 Klient peab sisestama kõik kohustuslikud andmed, mida registreerimisvormil nõutakse, eelkõige oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, oma koduse aadressi ning kontaktandmed, sh kehtiva e-posti aadressi, samuti peab ta esitama maksete tegemisega seotud asjakohase teabe, kusjuures kõik eelnimetatud andmed peavad olema tõesed ja täpsed. Selle eest, et Korraldajale esitatud andmed oleksid tõesed, täielikud ja täpsed, vastutab klient ainuisikuliselt, ning klient kinnitab Korraldajale, et esitatud andmed on tõesed, täielikud ja täpsed. Ühtlasi teavitame, et Korraldaja kontrollib (kas ise või kolmandate isikute abiga) kõiki mängijaid, kes teevad sissemakse oma Mängijakontole. Korraldaja võib nõuda, et klient esitaks dokumendi, nt passi või isikutunnistuse koopia, kodust aadressi kinnitava dokumendi jne. Kui klient ei esita nõutud andmeid või dokumente või kui kliendi esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged või eksitavad, võidakse kliendi Mängijakonto blokeerida või sulgeda.

  2.1.7 Registreerimise käigus tuleb kliendil esitada oma e-posti aadress ja valida salasõna Veebisaidile sisselogimiseks. Klient vastutab ainuisikuliselt oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Klient ei tohi oma sisselogimisandmeid kellelegi teisele avaldada. Korraldaja ei vastuta, kui kliendi Mängijakontot kuritarvitavad kolmandad isikud, kui klient on tahtlikult või juhuslikult, aktiivselt või passiivselt avaldanud oma sisselogimisandmed kolmandatele isikutele.

  2.1.8 Klient ei tohi kanda oma Mängijakontol olevaid rahalisi vahendeid üle teistele mängijatele ega võtta oma Mängijakontole vastu rahalisi vahendeid teistelt mängijatelt, samuti ei tohi Mängijakontosid üle anda, müüa ega omandada.

  2.1.9 Korraldaja jätab endale õiguse tühistada panus osaliselt või tervikuna juhul, kui Korraldaja arvates on ilmnenud kas või üks järgmistest asjaoludest:

  1) konto omanik või temaga seotud isik võib otseselt või kaudselt mõjutada mingi sündmuse tulemust;
  2) konto omanik või temaga seotud isik eirab Korraldaja kehtestatud reegleid otseselt või kaudselt;
  3) sündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutanud kriminaalne tegevus;
  4) sündmuse koefitsient on oluliselt muutunud sündmusega seotud avaliku teadaande tõttu;
  5) on tehtud panuseid, mida ei oleks tavapäraselt vastu võetud, kuid mis võeti vastu ajal, kui Veebisaidi tööd mõjutasid tehnilised probleemid;
  6) panused on pakutud, tehtud ning vastu võetud vea ehk eksimuse, trükivea, tehnilise vea, vääramatu jõu või muu asjaolu tõttu.

  2.2 Sissemaksed Mängijakontole

  2.2.1 Klient võib osaleda Mängudes üksnes juhul, kui tal on Mängijakontol selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

  2.2.2 Mängijakontole sissemakse tegemiseks vajalik teave on Veebisaidil leheküljel Deposiidi võimalused. Klient saab sissemakse tegemiseks kasutada neil lehekülgedel nimetatud viise, mis võivad aja jooksul muutuda. Palun pange tähele, et mõni makseviis ei pruugi olla mõnes riigis kättesaadav.

  2.2.3 Sõltuvalt valitud makseviisist võib sissemaksega kaasneda teenustasu. Teave sissemaksetega seotud kehtivate teenustasude kohta on kättesaadav Veebisaidi leheküljel Maksevõimalused. Pank võib võtta eraldi teenustasu elektrooniliste pangaülekannete ja muude makseviiside eest.

  2.2.4 Võtame vastu eurodes tehtud makseid. Kui Korraldaja saab makse valuutas, mida klient pole valinud oma Mängijakonto valuutaks, konverteeritakse laekunud makse kliendi Mängijakonto valuutasse Korraldaja määratud kehtiva vahetuskursiga. Palume arvestada, et kõik konverteerimistasud maksab klient.

  2.2.5 Kui klient kasutab sissemakse tegemiseks krediit- või deebetkaarti, arveldatakse kliendi rahaliste vahenditega alles pärast seda, kui Korraldaja on saanud kinnituse ning autoriseerimiskoodi. Kui Korraldaja sellist autoriseeringut ei saa, siis kliendi Mängijakontot selles summas ei krediteerita.

  2.2.6 Kliendi Mängijakontole sissemakse sooritamisel jätab Korraldaja endale õiguse kasutada lisatoiminguid ja ­vahendeid kliendi isiku tuvastamiseks. Korraldaja teeb lisatoimingud ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate sissemaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

  2.2.7 Korraldaja ei anna oma teenuste kasutamiseks krediiti.

  2.2.8 Kliendi Mängijakontol olev kontojääk ei teeni intressi ja klient ei tohi kohelda Korraldajat finantsasutusena.

  2.2.9 Klient nõustub, et Mängijakontole sissemakstud summasid tohib kasutada üksnes Mängude mängimiseks. Korraldaja jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb Mängijakontolt väljamakse tegemist, omamata Mängijakonto käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.

  2.3 Võitude väljamaksed

  2.3.1 Kui selgub kliendi mängitud Mängu tulemus või kui Korraldaja on vajaduse korral kinnitanud asjaomase sündmuse tulemuse ja määranud kindlaks tehtud panused, on kõik võidud kliendi
  Mängijakontol kättesaadavad.

  2.3.2 Kui Korraldaja krediteerib tehnilise või inimliku vea tõttu või muul põhjusel kliendi Mängijakontot ekslikult võidusummaga, mis ei kuulu kliendile, jääb võidusumma Korraldaja omaks ning kantakse kliendi Mängijakontolt ära. Kui klient on Mängijakontolt talle mittekuuluva rahasumma välja võtnud enne, kui Korraldaja on vea avastanud, siis peetakse ekslikult välja makstud rahasummat kliendi võlaks Korraldajale, ilma et see piiraks muid seadusest tulenevaid abinõusid ja meetmeid. Klient on kohustatud ebaõigest krediteerimisest Korraldajat viivitamatult e-posti teel teavitama.

  2.4 Väljamaksed kliendi Mängijakontolt

  2.4.1 Klient võib välja võtta summa, mis ei ületa tema Mängijakontol panustamiseks saadaolevat summat. Selleks esitab ta Veebisaidi kaudu Korraldajale kehtiva avalduse väljamakse teostamiseks.

  2.4.2 Kliendi kaitsmiseks kehtib reegel, et kahekümne nelja tunni jooksul võib ta välja võtta kõige rohkem 50 000 eurot, välja arvatud juhul, kui eelneva kokkuleppe kohaselt on lubatud välja maksta suurem summa.

  2.4.3 Korraldaja pakub raha väljamaksmiseks erinevaid viise. Sõltuvalt väljamakse viisist võivad kaasneda teenustasud. Eelnimetatud piirmäärast suuremate võitude väljamaksmiseks võib kasutada sama makseviisi, mille klient on valinud sissemakse tegemiseks. Teave väljamaksetega seotud kehtivate teenustasude kohta on Veebisaidi leheküljel Väljamakse võimalused. Pank võib lisaks kohaldada teenustasusid. Need tasud võivad aja jooksul muutuda.

  2.4.4 Mängijakontolt väljamaksete tegemiseks kasutatakse sama makseviisi, mida kasutati sissemakse tegemiseks.

  2.4.5 Korraldaja võib kõikide väljamaksete puhul nõuda isikut tõendavaid dokumente ning kohaldada hoolsusmeetmeid tugevdatud korras selliste rahasummade väljavõtmisel, mida ei ole kasutatud panustamiseks.

  2.4.6 Korraldaja teeb lisakontrolli ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme väljamakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse selliseid kontrolle läbi viia ka väiksemate väljamaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

  2.5 Mängijakonto sulgemine

  2.5.1 Klient võib igal ajal oma konto sulgeda ning Korraldaja tagastab kliendile tema Mängijakontolt kõik summad, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid. Mängijakonto sulgemiseks peab klient kõigepealt tühistama kõik oma panused, mis on veel jõus. Seejärel peab klient ühendust võtma klienditoega ja väljendama selgelt soovi oma Mängijakonto sulgeda.

  2.5.2 Tagasimaksmise viis on täielikult Korraldaja otsustada.

  2.5.3 Korraldaja jätab endale täieliku õiguse sulgeda enda äranägemisel kliendi Mängijakonto ja maksta kliendile tagasi tema panustamiseks vaba summa, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid.

  2.5.4 Kui klient ei ole ühe aasta jooksul oma Mängijakontole e-posti aadressi / kasutajanime ja salasõna kasutades sisse loginud, võib kliendi konto muutuda passiivseks. Sellekohaseid üksikasju käsitletakse punktis 2.5.6 Passiivsed kontod.

  2.5.5 Korraldaja jätab endale õiguse kinni pidada ja kõrvaldada kõik kliendile antud boonused, kui neid ei ole alates nende andmise päevast kuue kuu jooksul kasutatud.

  2.5.6 Passiivsed kontod
  Passiivne konto on reaalse rahalise saldoga konto, mida ei ole 12 kuu jooksul kasutatud.

  Kliendi konto passiivseks muutumise korral võtab Korraldaja kliendiga ühendust. Kui Korraldajal ei õnnestu kliendiga 12 kuu jooksul pärast viimast sisselogimist ühendust saada, arvestab ta kliendi kontolt iga kuu eest 5 eurot haldustasu ning teeb mõistlikke pingutusi kliendiga ühenduse saamiseks. Kui kliendi konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

  Kui Korraldaja on alustanud kliendi kontolt haldustasu võtmist ja klient hakkab oma kontol mängima, kannab Korraldaja võetud haldustasu kliendi kontole tagasi tingimusel, et kliendi Mängijakontolt vastava kuutasu võtmise hetkest on möödunud vähem kui kuus kuud.

  Passiivsetelt, suletud, blokeeritud või välja jäetud kontodelt raha tagasinõudmiseks peab klient võtma ühendust klienditoega ning esitama asjakohase taotluse.

  2.6 Boonused ja freespinnid

  Boonuseid ja freespinne (nn tasuta keerutus) on võimalik saada vaid ÜKS KORD inimese/konto, pere, leibkonna, aadressi, e-­posti aadressi ja krediitkaardi numbri kohta ning IP-aadresside ja keskkondade kohta, kus arvutid on ühiskasutuses (ülikool, ühing, kool, avalik raamatukogu, töökoht jne). Korraldaja jätab endale õiguse sulgeda kliendi konto ja konfiskeerida kogu olemasolev raha juhul, kui leitakse tõendeid kuritarvitamise/pettuse kohta.

  Kliendi kohustused mängijana

  3.1 Kinnitused ja tagatised

  Klient kinnitab ja tagab, et:

  3.1.1 ta on spordiennustuste tegemisel vähemalt 18-aastane ning kasiino, reaalajakasiino, peavõiduga mängude ja pokkeri mängimisel vähemalt 21-aastane ning tal on kliendile kohalduva seaduse järgi lubatud osaleda Veebisaidil pakutavates Mängudes;

  3.1.2 ta kasutab Veebisaiti ja oma Mängijakontot ainuisikuliselt ning üksnes Mängudes osalemiseks, mitte finants- ega muudeks toiminguteks; ta osaleb Mängudes rangelt isiklikult ning see ei ole tema kutsetegevus, vaid harrastus ja meelelahutus;

  3.1.3 ta osaleb Mängudes iseenda, mitte kellegi teise nimel;

  3.1.4 tema elukoht on Eesti;

  3.1.5 kõik andmed, mis ta Korraldajale selle lepingu kehtivusajal esitab, on tõesed, täielikud ja täpsed ning kui nendes andmetes toimub muudatusi, teavitab ta sellest Korraldajat viivitamatult;

  3.1.6 ta vastutab ainuisikuliselt Korraldajalt saadavatelt võitudelt seadusest tulenevate maksude deklareerimise ja arvestuse eest;

  3.1.7 tema Mängijakontole sissemakstavad rahalised vahendid on saadud seaduslikul teel ning need ei ole mingil juhul saadud ebaseadusliku tegevusega ega pärine ebaseaduslikust allikast;

  3.1.8 ta mõistab, et Mängudes osalemisega võtab ta riski kaotada raha, mis ta on oma Mängijakontole sisse maksnud;

  3.1.9 ta ei ole kaasatud pettusesse, kokkumängu, tulemuste fikseerimisse ega muusse ebaseaduslikku tegevusse, mis oleks seotud tema enda või kolmandate isikute osalemisega Mängudes, ega kasuta Mängudes osalemisel tarkvarameetodite või tehnika või riistvaraseadmete abi. Sellise käitumise korral jätab Korraldaja endale õiguse muuta kliendi Mängijakonto kehtetuks, see sulgeda või kuulutada kliendi osalemine Mängus kehtetuks;

  3.1.10 klient tohib oma Mängijakontole sissemaksete tegemiseks ja kontolt raha väljavõtmiseks kasutada ainult sellist krediitkaarti ja muid finantsinstrumente, mis on kehtivad ja kuuluvad seaduse järgi kliendile;

  3.1.11 Korraldajalt kliendile kasutamiseks antud arvutitarkvara kuulub Korraldajale või muule kolmandale isikule ning on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Klient tohib tarkvara kasutada ainult oma isiklikul harrastuslikul otstarbel kooskõlas kõikide reeglite, kehtivate tingimuste ja kohaldatavate õigusnormidega;

  3.1.12 Veebisaidi Mänge mängitakse samamoodi kui muul alusel mängitavaid mänge. Klient peab olema teiste mängijate ja Korraldaja esindajate suhtes viisakas ning vältima (ka jututubades) ebaviisakaid või sündsusetuid märkusi.

  Vastutustundlik mängimine

  4.1 Klient võib Veebisaidil vabalt määrata endale mängukeelu mis tahes mänguks. Mängudele juurdepääsu blokeerimiseks peab klient sisse logima ja minema siia.

  4.2 Kui klient valib nimetatud viisil mängukeelu, ei saa ta selle kehtimise ajal kontot avada. Mängukeelu leping asub siin.

  4.3 Kõik mängukeelu seadmiseks esitatud taotlused kehtivad ainult betsafe.ee puhul ning need ei puuduta teisi veebilehti, mida haldavad muud kolmandatest isikutest hasartmängukorraldajad.

  4.4 Klient võib kehtestada endale mängukeelu ka teiste Eesti Vabariigis litsentseeritud (nn maapealsete või internetipõhiste) hasartmängukorraldajate juures, esitades taotluse enda registreerimiseks õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirjas ehk OMPI nimekirjas. OMPI nimekirja kaudu mängukeelu seadmise kohta, samuti selle taotlemise kohta leiab rohkem teavet siit.

  Kui klient esitab meile taotluse OMPI nimekirja kandmiseks, edastame selle kohe Eesti Maksu- ja Tolliametile.

  4.5 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib klient kehtestada ka sissemaksete ülempiiri. Selline piirang blokeerib sissemakse, kui määratud ajavahemikus on sissemaksete netosumma (sissemaksed miinus väljamaksed) ülempiir ületatud.

  4.6 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib klient kehtestada ülempiiri ka summale, mida ta võib kindlaksmääratud ajavahemikul kasutada panustamiseks. Piirang blokeerib kõik panused, mille puhul see ülempiir on ületatud. Pokkeri puhul arvestatakse panusesummaks lauale ülekantav summa. Kõigi muude Mängude puhul arvestatakse panusesummaks tehtud panus. Ülempiiri võetakse arvesse nii boonuse kui ka pärisraha puhul.

  4.7 Klient võib klienditoega ühendust võttes kehtestada endale ka ajapiirangu mänguseansi kohta. Piirang tähendab seda, et kui sisselogimisest möödunud aeg ületab kliendi kehtestatud ajapiirangu teavitatakse sellest klienti ning klient peab valima, kas mängimist jätkata või logida Veebisaidilt välja.

  4.8 Kui klient esitab kirjaliku või elektroonilise avalduse, milles palub kohaldada endale mängukeeld Korraldaja juures või oma panustele ülempiiri või selliseid piiranguid karmistada, hakkab Korraldaja seda viivitamatult täitma. Kui klient avaldab soovi panuste ülempiiri suurendada või see tühistada, hakkab uus ülempiir või piiranguta panustamine kehtima seitse päeva pärast seda, kui Korraldaja on nimetatud avalduse kätte saanud.

  Betsafe'i kasiino kliendiklubi

  5.1 Korraldaja jätab endale igal ajal õiguse muuta Betsafe'i kasiino kliendiklubi tingimusi ja reegleid, nt muuta punktiarvestuse parameetreid. Kui Korraldajal on kahtlus, et klient on Betsafe'i kasiino kliendiklubi kasutades kaasatud ebaseaduslikku tegevusse või pettusesse või rikub tingimusi, võib Korraldaja täielikult omal äranägemisel blokeerida või sulgeda kliendi Mängijakonto ja/või muu asjassepuutuva (nt seotud sõbra) konto.

  5.2 Betsafe'i kasiino kliendiklubi liikmeks saab klient automaatselt. Korraldaja Mänge kasiinos pärisraha peale mängides teenib klient punkte.

  5.3 Korraldaja Veebisaidil pärisraha peale mängimine on punktide teenimise lisavõimalus.

  5.4 Teenitud punktideks on punktid, mille klient on teeninud ühe kuu jooksul. Järgmise kuu esimesel päeval lisatakse need punktid kliendi punktikrediidile ja need muutuvad kliendile kättesaadavaks.

  5.5 Klient saab hakata teenitud punkte kasutama, kui need muutuvad kättesaadavaks, st alates iga kuu esimest päevast. Näiteks kõik punktid, mis klient märtsikuus teenib, muutuvad kasutamiseks kättesaadavaks 1. aprillil. Kui klient viitab sõbrale, saavad klient ja sõber punkte juhul, kui kõik nõuded on täidetud.

  5.6 Teenitud punktid võib vahetada pärisrahaks kasutades selleks põhikontot. Vähim punktide hulk, mida on võimalik korraga vahetada, on sada punkti.

  5.8 Klient võib punkte kasutada õnnemänguks vahetades vabad punktid rahaks. 10 punkti annavad ühe euro. Kui kliendi Mängijakonto valuuta ei ole euro, kohaldatakse sama väärtust selle päeva vahetuskursi alusel.

  5.9 Teenitud punktid kehtivad kuus kuud alates päevast, kui nad muutuvad kättesaadavaks. Näiteks punktid, mille klient teenib märtsis, muutuvad kättesaadavaks 1. aprillil ja kehtivad 30. septembrini. Kui klient ei ole neid selleks ajaks kasutanud, on nad edaspidi kehtetud.

  5.10 Kõikide teenitud punktide põhjal määratakse kliendi järgmise kuu mängijastaatus.

  5.11 Mida kõrgem tase, seda rohkem punkte mängimisega teenib. Kõrgemale tasemele võidakse teha ka konkreetseid pakkumisi.

  5.12 Mängija tase määratakse kindlaks iga kuu esimesel kuupäeval ja see kehtib sama kuu viimase kuupäevani. Kui klient jõuab oma märtsikuu Mängude alusel 1. aprillil hõbemängija tasemele, jääb ta sellele tasemele aprilli viimase kuupäevani.

  5.13 Punktid on isiklikud ning neid ei saa kellelegi teisele edasi anda.

  5.14 Punktisummat värskendatakse iga 24 tunni järel.

  5.15 Kogu vajalik teave teenitud punktide ja kasutamiseks vabade punktide hulga kohta on näha „Minu konto” all.

  5.16 Praktilistel kaalutlustel esitatakse kõik punktid kümnendkoha täpsusega. Arvutamisel võetakse alati aluseks kaks kümnendkohta, see tähendab, et maksete ja tasemete arvutamisel võetakse arvesse kaks kohta pärast koma.

  Erireeglid

  6.1 Selles jaos kehtestatud sätted puudutavad konkreetsete Mängude reegleid, tingimusi ja lepingulisi sätteid, millele viib sellelt lehelt eraldi link. Need selle lehekülje lingilt leitavad reeglid on käesolevate tingimuste lahutamatu osa. Kui klient klõpsab nupul „Ava konto”, kinnitab ta nõusolekut nende erireeglitega.

  6.2 Kasiino

  6.2.1 Betsafe'i kasiinot haldab Korraldaja, tegelik kasiinomängude tarkvara pärineb aga erinevatelt mängutarkvara pakkujatelt. Teave mängutarkvara pakkuja kohta on esitatud Mängu juhendis. Korraldaja on volitatud selle mängutarkvara pakkuja kasiinomänge edendama ja turustama, pakkuma kliendile juurdepääsu nendele kasiinomängudele ja võimaldama talle rahaülekandeid kliendi Mängijakonto ja nende kasiinomängude vahel. Kasiinomängude tarkvara pakkujad vastutavad Korraldaja ees kasiinomängude aususe eest ja Mängude kaudu pakutavate teenuste eest.

  6.2.2 Universal Monsters Sloti mängude (nt Frankenstein ja Scarface) mängimine nii pärisraha peale kui ka harjutamiseks on keelatud kõigis piirkondades, mis jäävad väljapoole allnimetatud jurisdiktsioone ning kõik keelatud mängimisega seotud tehingud tühistatakse: Albaania, Andorra, Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Šveits, Türgi, Ukraina ja Suurbritannia. Eraldi rõhutame, et Ameerika Ühendriigid, selle sõltkonnad, sõjaväebaasid, territooriumid ja valdused ei kuulu lubatud territooriumi alla.

  Ükski kolmas isik ega muu Korraldaja partner ei tohi paluda, reklaamida, levitada, pakkuda, kasutada ega muul moel rakendada Universal Monsters Sloti mängu/mänge ühelgi geograafilisel alal väljaspool lubatud (eespool määratletud) territooriumi.

  6.2.3 Tutvu iga kasiinomängu reeglite (sh. võidu saamise tõenäosust ehk nn. mängija teoreetilist tasuvust puudutava teabega) ja kasiino boonustega siin.

  6.3 Betsafe'i pokker

  6.3.1 Betsafe'i pokkerit haldab Korraldaja Microgaming’u internetipokkeri võrgus, mida pakub Prima Poker Ltd. Korraldaja on volitatud edendama ja turustama Prima Poker Ltd pakutavat pokkerit ning pakkuma kliendile juurdepääsu pokkeritootele ja võimaldama tal teha rahaülekandeid kliendi Mängijakonto ja pokkeritoote vahel. Prima Poker Ltd vastutab Korraldaja suhtes selle eest, et Korraldajale pakutav pokkeritoode ja teenused oleksid ausad. Platvormi haldaja poolsete piirangute tõttu ei ole Microgaming’u kaudu lubatud mängida pokkerit järgmiste riikide mängijatel: Austraalia, Taani, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Türgi, Hongkong, Ameerika Ühendriigid ja muud USA territooriumid, Afganistan, Etioopia, Iraan, Iraak, Jordaania, Kuveit, Pakistan, Süüria ja Jeemen.

  6.3.2 Keelud pokkeri konto kasutamisel

  6.3.2.1 Robotid ja tehisintellekt
  Mängijatel on keelatud kasutada nii ostetud kui ka ise väljatöötatud robottarkvara või tehisintellekti. Robotid on tarkvaraprogrammid või seadmed, mis suhtlevad pokkeri mängimiseks mängutarkvaraga vajades selleks inimese sekkumist vaid vähesel määral või vajamata seda üldse. Robotid võivad mänguotsuste tegemiseks kasutada reegleid või tehisintellekti. Mängija nõusolekul kontrollib Korraldaja aktiivselt mängija arvutis sellise tarkvara olemasolu. Nõusolek tagab ka selle, et mängija ei häiri ühegi avastamismehhanismi tööd. Käesolevat punkti kohaldatakse sõltumata sellest, kas robotit tegelikult koos mängukliendiga või muul viisil kasutatakse.

  6.3.2.2 Keelatud tarkvara
  Keelatud on ka muud liiki tarkvara, muu hulgas tarkvara, mis:
  • annab seda kasutavale mängijale ebaõiglase eelise;
  • jagab mängijatele taskukaarte või toetab mingil viisil kokkumängu või petmist;
  • kasutab kasutajate vahel jagatavate käte või mängijaprofiilide andmebaasi;
  • vähendab otsuste tegemisel vajadust inimese järele või välistab selle vajaduse üldse (näiteks vahendid, mis lasevad konkreetsest alguskäest kaardi automaatselt välja langeda);
  • on mõeldud kas isiklikul või ärilisel eesmärgil andmehankimiseks (st mängukliendist käte või mängijaprofiilide kogumiseks lisaks sellele, mida on mängija ise oma mängus täheldanud). See kehtib ka kõikidele andmetele, mis on saadud andmehankimise teel, sõltumata sellest, kas andmed sai mängija ise või keegi teine. Mängijatel on keelatud seaduslikult kogutud andmeid teiste mängijatega jagada;
  • pakub mängu käiguks reaalajas nõuandeid (kaasa arvatud ICM-analüüsivahendid);
  • püüab blokeerida Korraldaja petmise tuvastamise mehhanisme.

  6.3.2.3 Kokkumäng
  Mängijatel on keelatud tegutseda meeskonnana (sõltumata eelneva selgesõnalise kokkuleppe olemasolust või selle puudumisest), et mängus tegelikult või teoreetiliselt teisi mängijaid kahjustada. Seetõttu peab mängija:
  • alati mängima oma isiklikes huvides;
  • välistama eelise saamiseks koostöö teise mängijaga;
  • välistama sõprade pehmema kohtlemise, st mängija peab oma tuttava vastu mängima sama agressiivselt, nagu ta teeks seda võõra vastase korral, ja kasutama sama strateegiat;
  • välistama chips’i-dumpingu, st mängija ei tohi meelega kaotada käsi või manipuleerida mängu selleks, et kanda raha üle teisele mängijale;
  • välistama taskukaarte puudutava teabe jagamise mõne teise mängijaga;
  • välistama mängu samas rahalauas või ühelauaturniiril mängijaga, kelle suhtes on tal finantshuvid, st mängija ei tohi mängida samas lauas isikuga, kellega tal on leping panuste, vahetuse, kasumijaotuse või rahaliste vahendite jagamise kohta;
  • välistama teise mängija julgustamise kokkumängule.

  6.3.2.4 Konto jagamine
  Mängija ei tohi mingil juhul jagada oma kontot teise isikuga, see oleks võrdväärne mitme konto kuritarvitamisega. Seega on kõikidel mängijatel keelatud saada eeliseid konto jagamisest oma mängustiili varjamiseks või mängu käigus turniiri üleandmisest teisele mängijale. Mängija ei tohi kasutada peale enda konto ühtki muud kontot ning ta peab hoidma oma tuvastusandmed (kasutajanimi, salasõna ja muud mängija kontole pääsemiseks kasutatavad andmed) salajas ega tohi neid kellelegi teisele avaldada.

  6.3.2.5 Palgatud mängijad
  Mängijal on rangelt keelatud mängida pokkerit tööandja nimel, kes tõenäoliselt mängijat rahastab või annab mängijale ette strateegia, mille järgi mängida. Palgatud mängijaid peetakse nn musta töö tegijateks, kes kujutavad endast inimroboteid ning on samadel põhjustel keelatud.

  6.3.2.6 Ebaausad võtted
  Kõik katsed saada teiste mängijate ees ebaausaid eeliseid on rangelt keelatud, sõltumata sellest, kas vahendid eeliste saamiseks on konkreetselt reeglitega keelatud või ei. Kõik toimingud, mis on mõeldud selleks, et anda mängijale ebaaus eelis, kuid mis reeglite rangel tõlgendamisel või eeskirjade lünga või tarkvara puudulike parameetrite tõttu võivad olla lubatud, on selle punkti kohaselt keelatud.

  6.3.2.7 Mängusõltuvus
  Hasartmängusõltuvusega isik ei tohi mingil tingimusel kontot registreerida ega Mängudes osaleda. Kui mängija avastab oma hasartmängusõltuvuse hiljem, on ta kohustatud sellest Korraldajat teavitama ja lõpetama viivitamatult pokkerivõrgus mängimise.

  6.3.2.8 Mängija konto võib blokeerida või sulgeda ilma ette teatamiseta
  Korraldajal on õigus omal äranägemisel ja ette teatamata mängija konto lukustada ja/või lõplikult sulgeda. Selle põhjuseks võib olla pettusega omandatud raha väljavõtmise peatamine, uurimine või muud Korraldaja meelest piisavad asjaolud.

  6.3.2.9 Mängija kontol oleva raha võib arestida
  Kui pokkeri reegleid rikutakse või tingimusi eiratakse, on Korraldajal õigus arestida kogu Mängijakontol olev raha, kaasa arvatud sissemakstud raha, ning tühistada kõik ootel olevad väljamaksed. See hõlmab muu hulgas raha omastamist pettuse abil, sohitegemist ja ebaeetilist mängu.

  6.3.3 Tutvu Microgamingu poolt Betsafe'ile pakutava pokkervõrgu reeglitega siin.

  6.4 Spordiennustus

  6.4.1 Tutvu spordiennustuse täielike reeglite ja eeskirjadega siin.

  6.5 Reaalajakasiino (Live kasiino või Live Dealer ehk päris krupjeega mängud)

  6.5.1 Reaalajakasiino mänge haldab Korraldaja erinevate mängutarkvara pakkujate platvormidel. Teave konkreetse Mängu mängutarkvara pakkuja kohta on esitatud Mängu juhendis. Korraldaja on volitatud pakutavaid päris krupjeega mänge edendama ja turustama, pakkuma kliendile juurdepääsu nendele mängudele ja võimaldama talle rahaülekandeid kliendi Mängijakonto ja vastavate mängude vahel. Mängude tarkvara pakkujad vastutavad Korraldaja ees vastavate mängude aususe eest ja nende kaudu pakutavate teenuste eest. Otseülekandeid edastatakse erinevatest riikidest.

  6.5.2 Tutvu reaalajakasiino mängureeglitega siin.

  6.6 Peavõiduga mängud

  6.6.1 Mõnes Veebisaidil pakutavas kasiinomängus (peavõiduga mängud või täiendavad õnnemängud) on mängijatel võimalus võita lisaauhindu, sest nendes Mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot).

  6.6.2 Peavõidud peab kinnitama Korraldaja ja vastava Mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud Korraldaja ja vastava Mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud.

  6.6.3 Kui katkeb ühendus kasiino ja peavõiduga mängu serveri vahel, ei ole Mäng enam kättesaadav. Panuseid ega nõudeid peavõiduga mängule niisugusel juhul vastu ei võeta.

  6.6.4 Peavõit makstakse välja summas, mille kasiino server peavõidu võitmise ajal peavõidu väärtusena registreeris. Korraldaja annab endast parima tagamaks, et Mängus kuvatav peavõidu väärtus oleks sama, mis kasiino serveri oma.

  6.6.5 Peavõidu arvesti ei pruugi olla kuvatud selles valuutas, millega klient mängib. Kui klient mängib kasiino Mänge muus valuutas ja ta võidab peavõidu, konverteeritakse võidusumma valuutasse, millega klient mängib, ja kliendi kontot krediteeritakse selle võrra.

  6.6.6 Peavõitu ei saa võita, kui Mängu mängitakse oma lõbuks mängimise režiimis.

  Privaatsus

  7.1 Klient võtab teadmiseks, et Korraldaja töötleb tema isikuandmeid lepingu täitmiseks või selle tagamiseks, võimaldades kliendile ligipääsu Veebisaidile ja võimaluse seda kasutada ning osaleda Mängudes, samuti eesmärgiga pakkuda kliendile (kõrval)teenuseid.

  7.2 Korraldaja on seotud Eesti isikuandmete kaitse seadusega ja töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas nimetatud seadusega. Lisaks kaitseb Korraldaja kliendi isiklikke andmeid ja austab kliendi privaatsust parimate äritavade ja kehtivate seaduste kohaselt.

  7.3 Korraldaja töötleb kliendi isikuandmeid selleks, et võimaldada kliendil osaleda Mängudes ja teha toiminguid, mis on Mängudes osalemiseks asjakohased.

  7.4 Korraldaja töötleb kliendi isikuandmeid ka selleks, et teha kontrollitoiminguid seoses kliendi osalemisega Mängudes.

  7.5 Kliendi isikuandmeid ei avaldata kliendi nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmed saab Korraldajaga samasse kontserni kuuluv ettevõte või kolmas isik, kui see on vajalik kliendi taotluste töötlemiseks, näiteks tehingute tegemiseks kliendi Mängijakontol või Mängudes osalemiseks või kontrollitoiminguteks või kui see on seadusega ette nähtud. Kuna Korraldaja äripartnerid, tarnijad või teenuste osutajad võivad teatud osas vastutada Veebisaidi ja teenuste üldise toimimise eest, võidakse isikuandmeid neile avaldada. Kliendi isikuandmeid võib avaldada ka asjaomastele riigi-, järelevalve-, spordi- või õiguskaitseasutustele, kui see on seaduses ette nähtud. Peale selle võib olukorras, kus Korraldaja peab seda kohaseks, avaldada kliendi isikuandmed järelevalveasutusele (kas selle asutuse palvel või muul põhjusel), kes on Korraldajale väljastanud hasartmängude korraldamise loa. Kui tegu on Mängu aususe või spordi- või mängureeglite täitmise tagamisega ja/või kuriteo ärahoidmise või avastamisega, võib kliendi isikuandmeid avaldada ka järelevalve- või spordiasutusele, kellega Korraldajal või muul samasse kontserni kuuluval ettevõttel on leping (vastastikuse mõistmise memorandum) selliste andmete aegajalise edastamise kohta, kui Korraldaja või muu samasse kontserni kuuluva ettevõtte arvates on olemas piisav alus kahtlustada, et klient võib olla seotud nende reeglite või seaduse rikkumisega, omab teavet nende reeglite või seaduse rikkumise kohta või kujutab muul moel ohtu spordiala või Mängu aususele. Nimetatud asutused võivad seejärel oma korra kohaselt kasutada kliendi isikuandmeid niisuguste rikkumiste uurimiseks ja vajalike meetmete võtmiseks. Klient nõustub niisuguse isikuandmete avaldamise korraga. Kliendi isikuandmeid võib võimuorganitele avaldada ka kehtivate õigusaktide kohaselt.

  7.6 Kliendil on juurdepääsuõigus andmetele, mis Korraldajal tema kohta on. Samuti on kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise peatamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, kui seadus ei piira sellise õiguse kasutamist.

  7.7 Kui klient teeb muudatusi oma profiilis või teabes, mille ta on oma Mängijakonto registreerimise ja avamise ajal esitanud, peab ta sellest viivitamatult Korraldajat teavitama.

  7.8 Korraldaja võib kliendi Mängijakonto ja sellega seotud tehingute töötlemisel pöörduda krediidireitinguagentuuride, pettuste avastamise ja rahapesu tõkestamisega tegelevate asutuste poole, kes võivad kliendi andmeid hallata. Klient nõustub niisuguse isikuandmete avaldamise korraga.

  7.10 Olenemata eelöeldust võib Korraldaja avaldada Veebisaidil üksikute mängijate konkreetsete võitude üksikasju. Sel juhul avaldatakse kasutajanimi (või märgitakse ära mängija sellisel kujul, mis välistab tema isiku tuvastamise) ja võidusumma. Klient kinnitab oma nõusolekut teabe sellisel kujul Veebisaidil avaldamisega.

  7.11 Et muuta kliendile Veebisaidi külastamine mugavamaks ning et jälgida Veebisaidi külastusi ja teenust täiustada, kogub ja salvestab Korraldaja väikese osa kliendi veebilehitseja saadetavast teabest, mida kutsutakse küpsiseks. Korraldaja võib selle küpsise hankida ja seda lugeda. Klient võib soovi korral küpsiste kasutamise välja lülitada (kuidas seda teha, saab vaadata oma veebilehitseja juhistest). Klient peab siiski silmas pidama, et küpsiste väljalülitamine võib seada talle piiranguid Veebisaidi ja teenuste kasutamisel. Tutvuge põhjalikumalt meie küpsiste korraga siin.

  7.12 Klient nõustub sellega, et Korraldaja teavitab teda aeg-ajalt Veebisaidi muudatustest, uutest teenustest ja kampaaniatest. Kui klient ei soovi otseturundusteateid, võib ta sellest teenusest loobuda. Klient saab uuesti registreeruda reklaammaterjalide saajaks, kui ta saadab asjakohase e-kirja meie klienditoeosakonnale.

  Kaebused

  8.1 Kaebuse korral saab klient

  8.1.1 kasutada Veebisaidil otsevestluse funktsiooni;

  8.1.2 saata e-kirja klienditoele aadressil klienditugi@betsafe.ee.

  8.2 Korraldaja annab endast parima, et esitatud probleem viivitamatult lahendada.

  8.3 Tehingutega seotud küsimustes võib klient küsimuse üksikasjadega pöörduda Korraldaja poole aadressil klienditugi@betsafe.ee. Vaatame üle kõik küsimusi tekitanud või vaidlustatud tehingud. Meie otsus on lõplik.

  8.4 Kui klient ei ole mingil põhjusel oma kaebusega seoses Korraldaja tehtud otsusega rahul, võib ta esitada kaebuse Maksu- ja Tolliametile e-posti aadressil hasart@emta.ee.

  Ebaõnnestunud ja katkestatud mängud

  9.1 Korraldaja ei vastuta rikete, serverihäirete, ajalise mahajäämuse või muude Mängu mõjutavate tehniliste või poliitiliste häirete eest. Rahatagastusi võidakse teha vaid juhul, kui juhtkond peab seda vajalikuks.

  9.2 Korraldaja ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad otseselt või kaudselt Veebisaidist või selle sisust, sealhulgas operatsioonide ja ülekannete piirangutest, viivitustest või katkestustest, andmete kadumisest või riknemisest, side- või liiniriketest, saidi või selle sisu kuritarvitamisest mõne isiku poolt või vigasest või puudulikust sisust.

  9.3 Kasiinosüsteemi talitlushäire korral tunnistatakse kõik panused kehtetuks.

  9.4 Kui Mäng on alanud, kuid ebaõnnestub süsteemi rikke tõttu, maksab Korraldaja mängupanuste summa kliendile tagasi, krediteerides selle võrra kliendi Mängijakontot; kui kontot enam pole, tasutakse see kliendile ettenähtud viisil; kui kliendil on ebaõnnestunud Mängu ajal kogunenud krediit, krediteerib Korraldaja kliendi Mängijakontot krediidi rahalises väärtuses või tasub selle kliendile ettenähtud viisil, kui kontot enam pole.

  9.5 Võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et juhul, kui kliendi osalemine mängus katkeb pärast panuste tegemist telekommunikatsioonisüsteemi rikke või kliendi arvuti süsteemirikke tõttu, mis takistab kliendil Mängu jätkata, võimaldab meie arvutisüsteem kliendil pärast süsteemi taastamist jätkata osalemist katkenud Mängus seisust, nagu see oli vahetult enne katkemist. Kui meie arvutisüsteem ei võimalda kliendil telekommunikatsioonisüsteemi või mängija arvuti süsteemirikke tõttu katkenud Mängu pärast süsteemi taastamist jätkata, siis me:
  a) tagame, et Mäng lõpetatakse, ja
  b) kanname panustatud summa kliendi kontole tagasi.

  Piiratud vastutus

  10.1 Klient siseneb Veebisaidile ja osaleb Mängudes omal vastutusel. Veebisaiti ja Mänge pakutakse ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita.

  10.2 Ilma et see piiraks eelmise sätte üldisust, Korraldaja, selle juhtkond, töötajad ja teenusepakkujad:

  10.2.1 ei garanteeri, et tarkvara või Veebisait on eesmärgikohased;

  10.2.2 ei garanteeri, et tarkvaras ega Veebisaidil ei ole vigu;

  10.2.3 ei garanteeri, et Veebisaidid ja/või mängud on kättesaadavad ilma katkestusteta;

  10.2.4 ei vastuta kahjude või kulude eest, mis on otseselt või kaudselt, erandkorras või millegi tõttu, juhuslikult või muudel asjaoludel tekkinud seoses sellega, et klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.

  10.3 Klient nõustub vabastama Korraldaja, selle juhtkonna, töötajad, partnerid ja teenusepakkujad vastutusest ning tagama täies ulatuses kõikide kulude, kahjude ja nõuete (sõltumata nende tekkimise viisist) hüvitamise, mis võivad tekkida seoses sellega, et klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.

  Rahapesust teatamine

  11.1 Korraldaja täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning selle alusel vastu võetud määrusi. Korraldaja teatab kõigist kahtlastest tehingutest Eesti asjakohastele pädevatele asutustele.

  11.2 Kui klient saab teada kahtlasest tegevusest, mis on seotud Veebisaidi Mängudega, peab ta sellest viivitamatult Korraldajat teavitama.

  11.3 Korraldaja võib kliendi Mängijakonto ajutiselt sulgeda, blokeerida või lõplikult sulgeda ning tema raha kinni pidada, kui see on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt vajalik.

  Rikkumised, karistused ja lõpetamine

  12.1 Kui klient rikub nende tingimuste mõnd sätet või kui Korraldajal on põhjendatud alus kahtlustada, et klient on neid rikkunud, jätab Korraldaja endale õiguse kliendile Mängijakontot mitte avada või see ajutiselt või lõplikult sulgeda või kliendi kontol olev raha (kaasa arvatud sissemakse) kinni pidada ning kasutada seda kliendi tekitatud kahjude katteks.

  12.2 Kui Korraldaja kahtlustab, et klient osaleb Veebisaiti kasutades ebaseaduslikus tegevuses või pettuses või rikub lepingut, et kliendil on probleeme võlausaldajatega või et klient kahjustab Korraldaja tegevust muul viisil, võib Korraldaja omal äranägemisel kliendi konto blokeerida või ajutiselt sulgeda või kõik panused tühistada.

  12.3 Klient mõistab, et lõpliku otsuse selle kohta, kas klient on rikkunud tingimusi sedavõrd, et Korraldaja saab sellest tulenevalt Veebisaidil osalemise ajutiselt või alaliselt keelata, teeb Korraldaja.

  Intellektuaalomand

  13.1 Korraldaja ja tema kontserni äriühingud on Betsafe'i kaubamärgi ja Betsafe'i logo ainuomanikud. Betsafe'i kaubamärgi ja Betsafe'i logo omavoliline kasutamine võib põhjustada süüdimõistmise.

  13.2 www.Betsafe.ee on Korraldaja universaalne ressursilokaator (URL) ning nimetatud URLi ja selle teisendeid (kaasa arvatud m.Betsafe.ee) ei tohi muul Veebisaidil ega digitaalsel platvormil omavoliliselt ja ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada.

  13.3 Sellel Veebisaidil kasutatava tehnoloogia, tarkvara ja ärisüsteemide omanikuks või õiguspäraseks litsentsi kasutajaks on Korraldaja.

  13.4 Korraldaja Veebisaidi sisu ja ülesehitus on kaitstud autoriõiguse © ja andmebaasiõigusega Triogames OÜ nimel. Kõik õigused on kaitstud. Veebisaidi autoriõigus, mis hõlmab kogu teksti ja koodi, kõiki jooniseid, faile ja linke, kuulub Korraldajale ning saiti ei tohi tervikuna ega osaliselt paljundada, edastada ega salvestada ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta. Seega asjaolu, et klient end Korraldaja süsteemi registreerib ja seda kasutab, ei anna talle mingeid õigusi Korraldaja süsteemis sisalduvale intellektuaalomandile.

  13.5 Veebisaidile ja kõigile teistele selle lehekülgedele viivaid linke ei tohi lisada ühelegi teisele veebisaidile ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  13.6 Klient nõustub mitte kasutama automaatseid või manuaalseid seadmeid Korraldaja Veebisaitide või nende sisu jälgimiseks. Igasugune omavoliline kasutamine või paljundamine võib põhjustada süüdistusmenetluse.

  Sätete kehtivus

  14.1 Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik või kohaldamatu, siis see säte eemaldatakse tingimustest ning kõik teised sätted jäävad jõusse, ilma et see eemaldamine neid mõjutaks.

  Loovutamine

  15.1 Korraldaja jätab endale õiguse leping loovutada või muul seaduslikul viisil üle anda (kuivõrd see on kooskõlas kohaldatava seadusega). Klient ei tohi lepingut loovutada ega muul viisil üle anda.

  Leping ja vastuvõetavus

  16.1 Tingimused kujutavad endast täielikku kliendi ja Korraldaja vahelist Veebisaidiga seotud lepingut ja juhul, kui tegu pole pettusega, asendab see kõiki varasemaid või samaaegseid elektroonilisi, suulisi või kirjalikke kliendi ja Korraldaja omavahelisi Veebisaidiga seotud teatisi ja ettepanekuid.

  16.2 Selle lepingu ja mis tahes elektrooniliselt esitatud teate trükitud versioon sobib kasutamiseks selle lepingu alusel või selle lepinguga seoses peetavas haldus- või kohtumenetluses samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid, mis on algselt koostatud ja mida on säilitatud trükitud kujul.

  Vestlus

  17.1 Korraldaja võib Veebisaidiga seoses pakkuda kliendile kasutamiseks vestlusfunktsiooni, mida juhib ja kontrollib Korraldaja. Korraldaja jätab endale õiguse vestlust jälgida ja selle funktsiooni vahendusel tehtud avaldusi dokumenteerida. Klient peaks vestlust kasutama harrastuslikul ja sotsialiseerumise eesmärgil ning täitma järgmisi reegleid:

  17.1.1 klient ei tohi teha ühemõtteliselt seksuaalseid ega rängalt solvavaid avaldusi, sealhulgas ei tohi väljendada fanatismi, rassismi või vihkamist ega vanduda;

  17.1.2 klient ei tohi teha Korraldaja esindajate aadressil kuritahtlikke, laimavaid, ahistavaid ega solvavaid avaldusi;

  17.1.3 klient ei tohi teha muude elektroonilisi teenusi pakkuvate ettevõtetega seotud või neid reklaamivaid või edendavaid avaldusi;

  17.1.4 klient ei tohi teha Korraldaja, Veebisaidi ega muude Korraldajaga seotud internetisaitide kohta avaldusi, mis ei vasta tõele ja/või on pahatahtlikud ja/või kahjustavad Korraldajat;

  17.1.5 klient ei tohi jututubade ega eraldi vestluste kaudu kokku mängida. Kõikidest kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

  17.2 Kui klient rikub vestlusfunktsiooniga seoses mõnd ülalnimetatud sätet, on Korraldajal õigus vastav funktsioon eemalda või kliendi Mängijakonto viivitamatult sulgeda. Sulgemise korral maksab Korraldaja kliendile tagasi kogu raha, mis võib olla kliendi Mängijakontole jäänud ning mis ületab summa, mida klient Korraldajale sel hetkel võlgneb (kui see nii on).

  Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

  Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning vaidluste korral kohustuvad pooled alluma Harju Maakohtule.

  (V.6 DATED 2nd of May, 2017)